Phòng Đào Tạo – Cổng Thông Tin Đào Tạo

*
*

Chào bạn Đăng Nhập ——-Font——- Font Unicode Font ABC Font Vni Text không dấu

Đang xem: Phòng đào tạo

*

Xem thêm: Truyện Tranh Ỷ Thiên Đồ Lông Ký Full, Ỷ Thiên Đồ Long Ký

*
Thông Tin Thời Khóa Biểu

Xem thêm: TổNg HợP Danh Sách Email Các Công Ty Tại Hà Nội, Danh Sách Email Khách Hàng Thu Thập Miễn Phí

*
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT
Tiết 1 Tiếng Anh chuyên ngành TH
Phòng:NA304
Tiết 1
Tiết 2 Tiết 2
Tiết 3 Kỹ năng giao tiếp ngành nghề
Phòng:NA210
Kỹ năng giao tiếp ngành nghề
Phòng:NA209
Tiết 3
Tiết 4 Tiết 4
Tiết 5 Tiết 5
Tiết 6 Tiếng Anh chuyên ngành TH
Phòng:NA206
Tiết 6
Tiết 7 Tiết 7
Tiết 8 Tiếng Anh chuyên ngành TH
Phòng:NA205
Tiết 8
Tiết 9 Tiết 9
Tiết 10 Tiết 10
Tiết 11 Tiết 11
Tiết 12 Tiết 12
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT

Viết một bình luận