Unit 9 lớp 11: Writing | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 11 mới

Writing unit 9 lop 11

Unit 9 lớp 11: Writing

Unit 9: Cities of the future – Writing – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

1. Hung and his friend Tanaka are exchanging emails about the future of their cities. Read Tanaka’s email and answer the questions. (Hùng và bạn cậu ấy Tanaka đang trao đổi thư nói về tương lai thành phố của họ. Hãy đọc thư của Tanaka rồi trả lời câu hỏi.)

1. To answer Hung’s question about Tokyo in the future.

2. Because the government will use advanced technology to deal with the transport problem and make people’s life easier and more comfortable.

3. Tokyo is threatened by nuclear and radiation accidents and natural disasters (earthquakes and tsunamis.)

4. Tanaka wants to know Hung’s viewpoint on Viet Nam’s capital city in the future.

Hướng dẫn dịch:

1. Tại sao Tanaka viết thư này?

– Để trả lời câu hỏi của Hùng về Tokyo trong tương lai.

2. Tại sao Tanaka nghĩ Tokyo sẽ là một thành phố dễ sống hơn?

– Bởi vì chính phủ sẽ sử dụng công nghệ cao để giải quyết các vấn đề giao thông và khiến cho cuộc sống của người dân dễ dàng hơn và thoải mái hơn.

3. Theo Tanaka điều gì khiến Tokyo trở thành một nơi không an toàn để sống?

– Tokyo bị đe doạ bởi tai nạn hạt nhân và phóng xạ và thiên tai (động đất và sóng thần).

4. Tanaka muốn biết điều gì?

– Tanaka muốn biết quan điểm của Hùng đối với thủ đô của Việt Nam trong tương lai.

2. Put the sections of the email in the correct order. (Hãy xếp các phần trong bức thư điện tử theo đúng thứ tự.)

1.g2.a3.c4.b5.f6.d7.e

Hướng dẫn dịch:

1. người nhận

2. chủ đề của thư

3. phần chào hỏi

4. lý do viết thư

Đọc thêm  Bài Thu Hoạch Lớp Cảm Tình Đoàn, Câu Hỏi Thu Hoạch Lớp Cảm Tình Đoàn

5. những dự đoán và diễn giải của người gửi

6. phần chào cuối thư

7. tên người gửi

3. Use the information below about New York City to write an email of about 160-180 words to a friend. (Dùng thông tin dưới đây về thành phố New York để viết một lá thư điện tử khoảng 160-180 từ cho một người bạn.)

Dear Nam

I received your email last week, in which you asked me about my city New York in 2050. There are different ideas about this question. I thought about it a lot, and now I can give you two predictions.

Let’s take an optimistic viewpoint. In 2050 New York will become a more liveable city than ever before for lots of reasons. The city authorities have made a very careful plan to promote self-driving electric taxis to deal with crowded public tranport. In addition, the city dwellers are encouraged to use city’s building roofs for gardens fertilised with compost in order to recycle rubbish and reduce pollution. The government will also buiid offshore windfarms to replace ageing electricity network.

On the other hand, pessimistic people think that the city life won’t be a safe place to live in because the government cannot control the use of guns, and therefore the crime rate; will be higher. People’s life will also continue to be threatened because of natural disasters such as floods, storms, earthquakes. The effects of global warming have great impacts on the city dwellers.

That’s all about my answer to your question. I hope you will be satisfied with it, Nam.

Best wishes,

John

Hướng dẫn dịch:

Nam thân mến

Tôi nhận được email của bạn vào tuần trước, trong đó bạn hỏi tôi về thành phố New York của tôi vào năm 2050. Có nhiều ý kiến ​​khác nhau về câu hỏi này. Tôi đã nghĩ về nó rất nhiều, và bây giờ tôi có thể đưa ra cho bạn hai dự đoán.

Đọc thêm  Bài Tham Luận Tại Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Công Nhân Viên Chức

Hãy có một quan điểm lạc quan. Vào năm 2050, New York sẽ trở thành một thành phố đáng sống hơn bao giờ hết vì rất nhiều lý do. Chính quyền thành phố đã lên kế hoạch rất cẩn thận để thúc đẩy taxi điện tự lái nhằm đối phó với tình trạng giao thông công cộng đông đúc. Ngoài ra, cư dân thành phố được khuyến khích sử dụng mái nhà của thành phố cho các khu vườn được bón phân trộn để tái chế rác và giảm ô nhiễm. Chính phủ cũng sẽ triển khai các trang trại gió ngoài khơi để thay thế mạng lưới điện cũ kỹ.

Mặt khác, những người bi quan nghĩ rằng cuộc sống thành phố sẽ không phải là một nơi an toàn để sống vì chính phủ không thể kiểm soát việc sử dụng súng, và do đó tỷ lệ tội phạm; sẽ cao hơn. Cuộc sống của người dân cũng sẽ tiếp tục bị đe dọa vì thiên tai bão lũ, động đất. Ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu có tác động lớn đến cư dân thành phố.

Đó là tất cả về câu trả lời của tôi cho câu hỏi của bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng với nó, Nam.

Lời chúc tốt nhất,

John

4. Write your predictions about a future city in Viet Nam in an email of 160 words to a friend. You can use the ideas brainstormed in the SPEAKING section 5. (ãy viết ra những dự đoán của em về một thành phố tương lai của Việt Nam trong mỗi lá thư điện tử khoảng 160 từ gởi cho một người bạn. Em có thể sử dụng ý tưởng trong phần SPEAKING phần 5.)

Bài giảng: Unit 9: Cities of the future – Writing – Cô Lê Mai Anh (Giáo viên VietJack)

Đọc thêm  Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 9 khác:

 • Unit 9 Từ vựng Tiếng Anh 11 mới: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (trang 46-47 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Phong, Chi and Ha are discussing … 2. Answer the questions …

 • Language (trang 48-49 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Write the words … 2. Complete the sentences …

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 50-51 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Use a dictionary … 2. Read the text …

 • Speaking (trang 51-52 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Choose sentences (a-d) … 2. Answer the questions …

 • Listening (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Discuss with a partner 2. Listen to talk …

 • Writing (trang 54 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Hung and his friend … 2. Put the sections …

 • Communication and Culture (trang 55 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Use the information … 2. Discuss the questions …

 • Looking Back (trang 56 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Decide whether the questions … 2. Listen and repeat …

 • Project (trang 57 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Work in groups … 2. Introduce your poster …

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác