Đáp Án Đề Thi Violympic Toán Lớp 7 Vòng 16 Năm 2016, Luyện Thi Violympic Toán Lớp 1 Năm Học 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 16 năm học 2016 – 2017, có đáp án đi kèm. Giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập kiến thức thật tốt, để đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 – 2017.

Đang xem: đáp án đề thi violympic toán lớp 7 vòng 16 năm 2016

Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết:

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 17 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 16 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bài 1: Đập dế

Câu 1: Biết đồ thị hàm số đi qua điểm (a là hằng số). Vậy a = ?

A. 2B. 16C. 9D. 4

Câu 2: Tổng các giá trị của x thỏa mãn (x + 15) (x – 2) = 0 bằng bao nhiêu?

A. 13B. 15C. -13D. -15

Câu 3: Tính tỉ số y/x biết với x # 0, y # 25.

A. -5B. 25C. -25D. 5

Câu 4: Thời gian (tính theo phút) thi giải toán nhanh của 20 học sinh lớp 7A được ghi lại ở bảng sau:

Mốt của dấu hiệu là bao nhiêu?

A. 5B. 3C. 6D. 4

Câu 5: Cho tam giác ABC có góc A tù, AB =25cm, AC = 26cm, và đường cao AH = 24cm. Độ dài cạnh BC là?

A. 7cmB. 17cmC. 3cmD. 13cm

Câu 6: Cho tam giác ABC cân tại A có AB = 10cm, M là trung điểm của BC, AM = 6cm. Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai?

Câu 7: Tính giá trị của biểu thức: A = 3x + 2y + z biết (x-3y)2 + (y-1)2 + (x + z)2 = 0

A. 6B. -6C. 8D. -8

Câu 8: Cho biểu thức: Q(x) = ax2 + bx + c thỏa mãn Q(0) = 1; Q(1) = 6 và Q(2) = 5. Vậy b = ?

A. 6B. 8C. 9D. 7

Câu 9: Số các giá trị của x thỏa mãn là?

A. 3B. 0C. 1D. 4

Câu 10: Số các chữ số của số a = 512. 46 là?

A. 13B. 11C. 12D. 10

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1: Cho góc xOy bằng 110 độ. Lấy hai điểm A và B thuộc tia Ox (OA 2 – 6. Tập hợp các giá trị của x để f(x) = 14 là?

Trả lời: ……

Câu 5: Số đo cân nặng của các bạn học sinh (đơn vị: kg) trong một lớp được ghi lại ở bảng sau:

Số trung bình cộng của dấu hiệu bằng?

Trả lời: ……

Câu 6: Cho tam giác ABC, I là giao hai đường phân giác trong góc B và góc C, J là giao hai đường phân giác ngoài góc B và góc C. Biết góc BIC bằng 125 độ. Vậy số đo góc BJC là bao nhiêu?

Trả lời: ……

Câu 7: Chia số 640 thành 3 phần sao cho phần thứ nhất và phần thứ hai tỉ lệ nghịch với 5 và 2, phần thứ hai và phần thứ ba tỉ lệ nghịch với 3 và 7. Giá trị 3 phần lần lượt là?

Trả lời: ……

Câu 8: Tính tổng x + y biết x và y thỏa mãn

Trả lời: ……

Câu 9: Cho tam giác ABC vuông ở A (AB B. 8; 10; 12C. 15; 12; 10D. 10; 12; 15

Câu 2: Cho hàm số: y = -1,5x. Biết điểm B(x0;y0) (x0 #2) là một điểm thuộc đồ thị hàm số. Khi đó giá trị của biểu thức K= bằng bao nhiêu?

Trả lời: ……

Xem thêm: đề cương môn tiếng việt thực hành

Câu 3: Cho x và y thỏa mãn x – y = 9,6x + y # 0 và 8x – y # 0. Khi đó giá trị của biểu thức bằng bao nhiêu?

Trả lời: ……

Câu 4: Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 54 độ thì số đo góc ở đây là bao nhiêu độ?

Trả lời: ……

Câu 5: Cho tam giác ABC có góc B bằng 45 độ và tia phân giác ngoài góc A song song với BC. Vậy góc A bằng bao nhiêu độ?

Trả lời: ……

Câu 6: Giá trị của x thỏa mãn là x = ?

Trả lời: ……

Câu 7: Tìm tất cả các giá trị x thỏa mãn . Giá trị đó là

Trả lời: ……

Câu 8: Tìm các số nguyên n sao cho biểu thức nhận giá trị nguyên. Các số nguyên đó là: n ϵ {….}

Trả lời: ……

Xem thêm: In Phiếu Bốc Thăm Trúng Thưởng Trong Công Ty Cổ Phần, Thể Lệ Chương Trình Khuyến Mại

Câu 9: Tìm các số nguyên n thỏa mãn . Các số đó là n ϵ {….}

Trả lời: ……

Câu 10: Cho x và y thỏa mãn và y – x = 4. Khi đó giá trị của x + y bằng bao nhiêu?

Viết một bình luận