Tuyển Tập Đề Thi Violympic Tiếng Anh Lớp 7 : Đề Thi, Tuyển Tập Đề Thi Violympic Tiếng Anh Lớp 7

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 quận Ba Đình

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 quận Ba Đình là tài liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi Olympic. Mời các bạn tham khảo đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 dưới đây để làm quen với cấu trúc đề thi và có hướng ôn luyện tốt nhất.

Đang xem: Tuyển tập đề thi violympic tiếng anh lớp 7

UBND QUẬN BA ĐÌNHPHÒNG GD-ĐT

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 7 (2011-2012)Thời gian làm bài : 60 phút

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently . (2,5pts)

1. A. catch B. cough C. cucumber D. centre2. A. cucumber B. durian C. dust D. useful3. A. affect B. energy C. absent D. helpful4. A. diet B. dish C. slice D. ripe5. A. spinach B. disappear C. again D. vacation6. A. bus B. fun C. unhappy D. lettuce7. A. distance B. happy C. apple D. calendar8. A. invitation B. invite C. finish D. miss9. A. red B. calendar C. address D. except10. A. book B. cook C. took D. cool

II. Choose the word that has stress on the second syllable. (2,5pts)

1.A. skillful B. again C. entertainment D. teenager2. A. amount B. lemonade C. absent D. measure3. A. normal B. office C. explore D. temperature4. A. different B. disease C. engineer D. capital5. A. modern B. children C. energy D. improve6. A. viewer B. stadium C. appointment D. vessel7. A. chopstick B. teenager C. athletics D. modern8. A. moderate B. simple C. invite D. doctor9. A. hospital B. lifestyle C. vegetables D. important10. A. competition B. selection C. measure D. oceanic

III. Choose the best answer.(2.5pts)

1. I think she will join us, _____________________?

A. doesn’t she B. don’t I C. won’t she D. will she

2. It was nice to meet all my friends ___________________ Christmas.

A. in B. on C. by D. at

3. I hope you ____________ the exams.

A. will pass B. can pass C. could pass D. pass

4. He _____________ to finish his homework before watching TV.

A. have B. should C. ought D. must

5. She can’t buy a bicycle __________________ she has no money.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Launcher – Hướng Dẫn Tải Ongame Về Máy Tính

A. unless B. if C. until D. without

6. My pen-friend often writes ______________________ me.

A. for B. to C. with D. at

7. My children watched the film with great ______.

A. interesting B. interested C. interest D. interestingly

8. There is no use ________________________ that widow.

A. to open B. opening C. opened D. open

9. Neither my father nor my mother ___________________ milk.

Xem thêm: Đề Thi Toefl Primary Vòng 1, Tài Liệu Ôn Thi Toefl Primary

A. like B. likes C. don’t like D. doesn’t like

10. What____________! Let’s go out for a walk.

A. a fine weather B. the fine weather C. fine weather D. an fine weather

bocdau.com
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 855 Lượt xem: 1.813 Dung lượng: 113 KB
Liên kết tải về

Link bocdau.com chính thức:

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 quận Ba Đình bocdau.com Xem

Các phiên bản khác và liên quan:

Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA
meta.vn.
Bản quyền © 2021 bocdau.com. Giữ toàn quyền.Không được sao chép hoặc sử dụng hoặc phát hành lại bất kỳ nội dung nào thuộc bocdau.com

Viết một bình luận