Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – Toán IQ

Violympic lop 2

Video Violympic lop 2

Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 theo 10 chủ đề trọng điểm có hướng dẫn giải.

Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TV lớp 2 cấp Tỉnh Vòng 9 vui lòng liên hệ theo:

 • Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
 • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
 • Website: ToanIQ.com

TUYỂN TẬP 8 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)

DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN 2 CẤP TỈNH NĂM 22 – 23

 • CHỦ ĐỀ 1 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC
 • CHỦ ĐỀ 2 – SO SÁNH
 • CHỦ ĐỀ 3 – HÌNH HỌC
 • CHỦ ĐỀ 4 – TOÁN CÓ LỜI VĂN
 • CHỦ ĐỀ 5 – THỜI GIAN
 • CHỦ ĐỀ 6 – CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT, SUY LUẬN LÔGIC
 • CHỦ ĐỀ 7 – LẬP PHÉP TÍNH ĐÚNG
 • CHỦ ĐỀ 8 – SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (ÔN TẬP THÊM)

TUYỂN TẬP 8 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)

TUYỂN TẬP 8 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)

CHỦ ĐỀ 1 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC

Câu 1: 50 – 45 + 40 – 35 + 30 – 25 + 20 – 15 + 10 – 5

= 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 × 5 = 25

Điền 25

Câu 2: Tính: 20 – 18 + 16 – 14 + 12 – 10 + 8 – 6 + 4 – 2

= 2 + 2 + 2 + 2 + 2

= 2 × 5 = 10

Điền 10

Câu 3: Điền số thích hợp: 12 + 43 + 36 = 43 + … + 36

Đọc thêm  Tuyển Tập Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 7 Vòng 1, Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 7 Cấp Thành Phố

Điền 12

Câu 4: 65 + … = 88. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

a/ 14 b/ 23 c/ 24 d/ 33

Câu 5: Cho: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 × ….Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

a/ 7 b/ 6 c/ 5 d/ 4

Câu 6: Hiệu của 85 và 58 là………85 – 58 = 27…….

Điền 27

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 47 + 21 + 13 = ….

Điền 81

Câu 8: Kết quả của phép tính: 5 × 8 – 23 là:…………..40 – 23 = 17

Điền 17

Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 38 + 45 – 27 = 83 – 27 = 56

Điền 56

Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 82 – 54 – 16 = 28 – 16 = 12

Điền 12

Câu 11: Kết quả của phép tính: 2 × 10 : 5 là: …….20 : 5 = 4

Điền 4

Câu 12: 88 – 66 = …. Kết quả của phép tính trên là:

a/ 16 b/ 26 c/ 22 d/ 44

Câu 13: …. – 61 = 16. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Điền 77

Câu 14. Tổng của số lớn nhất có 1 chữ số và 91 là……….

Hướng dẫn

Số lớn nhất có 1 chữ số là: 9

Tổng là: 9 + 91 = 100

Điền 100

Câu 15. Hiệu của 30 và 3 là……..30 – 3 = 27

Câu 16. Tổng của 4 và 8 là………4 + 8 = 12

Câu 17: Tổng của hai số liền nhau bằng 57, hai số đó là:

a/ 100 và 43 b/ 26 và 27 c/ 28 và 29 d/ 50 và 7

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán lớp 2 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Đọc thêm  Câu Thơ “ Giếng Nước Gốc Đa Nhớ Người Ra Lính, Tác Dụng Của Phép Tu Từ

CHỦ ĐỀ 2 – SO SÁNH

Câu 1: SẮP XẾP

83 – 59 = 24 (3) 30 : 5 + 54 = 60 (5) 2 : 2 = 1 (1) 82 (9) 48 + 25 = 73 (7) 36 + 36 = 72 (6) 89 (10) 79 (8) 2 × 4 + 37 = 45 (4) 5 × 4 = 20 (2)

Câu 2: SẮP XẾP

10 : 5 = 2 (1) 40 : 5 = 8 (5) 6 : 2 = 3 (2) 96 – 18 = 78 (9) 2 × 2 = 4 (3) 5 × 9 – 8 = 37 (7) 5 × 2 + 51 = 61 (8) 41 – 35 = 6 (4) 95 (10) 5 × 7 = 35 (6)

Câu 3: 80 > 15 + …. > 78. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ………

15 + … = 79

… = 64

Điền 64

Câu 4: 5 × 10 – 31 < ………… Số nhỏ nhất thích hợp điền vào chỗ chấm là:

50 – 31 < …

19 < …..

a/ 19 b/ 20 c/ 21 d/ 22

Câu 5: Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm: 45 : 5 ….. 72 – 66

9 > 6

Điền >

Câu 6: Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm: 2 × 6 ….. 57 – 46

12 > 11

Điền >

Câu 7: Sắp xếp các số sau: 109; 901; 190; 910 theo thứ tự từ bé đến lớn:

a/ 190; 109; 910; 901 b/ 109; 190; 901; 910

c/ 109; 190; 910; 901 d/ 910; 901; 190; 109

Câu 8: Cho: 3cm × 6 + 2cm ….. 2cm × 10. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

18cm + 2cm …. 20cm

20cm = 20cm

a/ + b/ > c/ < d/ =

Câu 9: Cho: 13 ….. 2 × 6. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Đọc thêm  Mẫu Phiếu Tín Nhiệm Cán Bộ, Hạnh Phúc Phiếu Lấy Ý Kiến Bổ Nhiệm Chức Vụ

13 > 12

a/ + b/ > c/ < d/ =

Câu 10: Cho 2 × 7 …… 4 + 8. Dấu thích hợp vào chỗ chấm là:

14 > 12

a/ + b/ > c/ < d/ =

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán TV lớp 2 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

TUYỂN TẬP 8 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 9 NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 2 Vòng 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 2 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán lớp 2 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).