. Vì sao vua quan nhà Nguyễn lại không muốn thực hiện những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: chautran512314

Vì  ông  muốn  mở  rộng  quan  hệ  ngoại  giao  với  nhiều  nước,  thông  thương  với  thế  giới,  thuê  người  nước  ngoài  đến  giúp  nhân  dân  ta  khai  thác  các  nguồn  lợi  về  biển,  rừng…. Mở  trường  dạy  đúc  súng,  đóng  tàu….

   `text{@chautran51231}`

   `#hoidap247.com`

Lời giải 2:

Họ tên người giải: daoducnam5320116

Do vua quan nhà Nguyễn không hiểu biết tình hình các nước trên thế giới và cũng không muốn có những thay đổi trong nước.

Trước những đề nghị canh tân của Nguyễn Trường Tộ, các quan trong triều có nhiều ý kiến trái ngược nhau. Vua Tự Đức cho rằng không cần nghe theo Nguyễn Trường Tộ, bởi: những phương pháp cũ đã đủ để điều khiến quốc gia rồi.

( Có trog phần nội dung của SGK )

@nam

Đọc thêm  Watch Truyen Hen Tail - Truyen Hen Tai Loan Luan Porn Tube

Viết một bình luận