Vì sao chủ nghĩa đế quốc anh xâm chiếm và bóc lột cả một hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới

Lời giải 1:

Họ tên người giải: 251220105

Vì :Chủ nghĩa đế quốc là “chính sách mở rộng quyền lực và tầm ảnh hưởng của một quốc gia thông qua hoạt động thuộc địa hóa bằng vũ lực hoặc các phương thức khác”.Chủ nghĩa đế quốc định hình thế giới đương đại,cho phép công nghệ và những ý tưởng lan rộng một cách nhanh chóng và góp phần lớn vào sự hình thành nên một thế giới toàn cầu hóa. Thuật ngữ chủ nghĩa đế quốc đề cập đến sự thống trị về mặt kinh tế và chính trị của phương Tây (và Nhật Bản), đặc biệt là tại châu Á và châu Phi trong thế kỷ XIX và XX. Ý nghĩa chính xác của nó vẫn tiếp tục được các học giả tranh luận. Một số nhà nghiên cứu, ví dụ như Edward Said, sử dụng thuật ngữ này bao quát hơn để mô tả bất kỳ hệ thống thống trị và lệ thuộc có tổ chức với một trung tâm đế quốc (chính quốc) và phần bên ngoài.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: diepcongdanh959

Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là Chủ nghĩa đế quốc thực dân vì tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giớ

Đọc thêm  báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 05-ct/tw violet

Viết một bình luận