Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với Giáo dục Tiểu học hiện đạt

Văn bản hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày

Theo đó, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2006 thực hiện theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5-5-2006 của Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình GDPT. Chương trình GDPT cấp Tiểu học là chương trình 1 buổi/ngày, thời lượng mỗi năm học ít nhất là 35 tuần. Các trường, lớp dạy học 5 buổi/tuần, mỗi buổi học không quá 4 giờ (240 phút); các trường, lớp dạy học 2 buổi/ngày hoặc nhiều hơn 5 buổi/tuần, mỗi ngày học không quá 7 giờ (420 phút). Mỗi tiết học trung bình 35 phút. Tất cả các trường, lớp đều thực hiện kế hoạch giáo dục này.

Theo các hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), các cơ sở giáo dục tiểu học có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên (phấn đấu đạt hệ số giáo viên/lớp là 1,5) cần tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày thiết thực, phù hợp với điều kiện của trường và thời lượng tối đa 7 tiết học/ngày, tối thiểu 7 buổi/tuần.

Như vậy, tùy theo điều kiện của từng trường về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, có thể tổ chức dạy học 2 buổi/ngày với 7 đến 10 buổi/tuần, không quy định phải dạy đủ 10 buổi/tuần.

Riêng Tiếng Anh và Tin học là những môn học được Bộ GDĐT bổ sung sau và được tổ chức thực hiện không đồng đều trên cả nước, chất lượng không cao. Tại Đà Nẵng, ngành giáo dục đã chủ động tổ chức dạy học Tiếng Anh và Tin học như môn tự chọn và làm quen.

Kế hoạch giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006

Thực hiện Chương trình thí điểm Tiếng Anh cấp Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12-8-2010 đối với học sinh lớp 3, 4, 5 và bố trí đảm bảo về đội ngũ, cơ sở vật chất để tổ chức dạy tự chọn Tiếng Anh cho học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5; đồng thời, thực hiện chương trình làm quen Tiếng Anh ở lớp 1, lớp 2 với hình thức xã hội hóa từ sự đóng góp của cha mẹ học sinh.

Đối với môn Tin học, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GDĐT về tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp tiểu học từ năm học 2019-2020 tại Công văn số 3539/BGDĐT-GDTH ngày 19-8-2019. Nội dung dạy học môn Tin học thực hiện theo Chương trình GDPT 2006, thời lượng 70 tiết/năm học.

Căn cứ các quy định trên và tình hình thực tế tại địa phương, ngành giáo dục thành phố đã tổ chức cho các trường tiểu học dạy học 2 buổi/ngày với số tiết theo quy định. Tuy nhiên, để có thể tổ chức dạy học đủ 10 buổi/tuần cần phải huy động sự hỗ trợ xã hội hóa từ phía cha mẹ học sinh, nhất là việc tổ chức dạy làm quen Tiếng Anh cho học sinh lớp 1, lớp 2.

Đọc thêm  danh sách trúng tuyển đại học cần thơ 2015

Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với Chương trình GDPT 2018 thực hiện theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26-12-2018 của Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình GDPT. Trong đó, các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Ngoại ngữ 1 (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Tự nhiên và Xã hội (ở lớp 1, lớp 2, lớp 3); Lịch sử và Địa lí (ở lớp 4, lớp 5); Khoa học (ở lớp 4, lớp 5); Tin học và Công nghệ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật); Hoạt động trải nghiệm. Các môn học tự chọn gồm: Tiếng dân tộc thiểu số; Ngoại ngữ 1 (ở lớp 1, lớp 2).

Thời lượng quy định là thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học; mỗi tiết học 35 phút. Cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày thì thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Theo Công văn số 4088/BGDĐT-GDTH ngày 25-8-2022 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022-2023, phải đảm bảo tỷ lệ 1 phòng học/lớp, cơ sở vật chất, sĩ số học sinh/lớp theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học; có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; đảm bảo tỉ lệ 1,5 giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định.

Thực hiện dạy học các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học tự chọn theo quy định của Chương trình GDPT 2018; tổ chức các hoạt động củng cố để học sinh tự hoàn thành nội dung học tập, các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh; các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương.

Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút; tối thiểu là 9 buổi/tuần với 32 tiết/tuần (không quy định 10 buổi/tuần); kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lí giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học; thời khóa biểu cần được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỉ lệ hợp lí giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lí về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học.

Đảm bảo dạy học 2 buổi/ngày (từ 9-10 buổi/tuần) và dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo chương trình, các trường phải đảm bảo về cơ sở vật chất (1 phòng học/lớp), đủ giáo viên (đảm bảo tỉ lệ 1,5 giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên).

Đọc thêm  Chiến Lược ôn Thi Đánh Giá Năng Lực 2023 đủ, đúng, Trúng

Đồng thời, theo Chương trình GDPT 2018, môn Tiếng Anh là môn tự chọn đối với lớp 1, 2 và là môn bắt buộc đối với lớp 3, 4, 5. Môn Tiếng Anh tự chọn ở lớp 1, lớp 2 được tổ chức khi nhà trường có khả năng đáp ứng, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và học sinh có nhu cầu. Chính vì vậy, nếu tổ chức dạy thì không thể huy động sự đóng góp xã hội hóa từ cha mẹ học sinh đối với môn Tiếng Anh đối với lớp 1, lớp 2 như Chương trình GDPT 2006.

Kế hoạch giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Năm học 2022-2023, các trường trên địa bàn thành phố thực hiện song song 2 chương trình căn cứ các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT. Dựa vào tình hình thực tiễn, các trường tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT; phân công giáo viên đảm bảo số tiết theo quy định, thực hiện chế độ kiêm nhiệm (tổ trưởng, công đoàn, tổng phụ trách…), đảm bảo thực hiện Chương trình GDPT cấp tiểu học linh hoạt, chủ động, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường và đối tượng học sinh.

Về cơ sở vật chất trường lớp, do tốc độ gia tăng dân số tự nhiên nên ngoài quận Liên Chiểu gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua và quận Cẩm Lệ bắt đầu thiếu phòng học (chủ yếu ở phường Hòa Xuân) thì các địa phương còn lại cơ bản đảm bảo điều kiện để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Về đội ngũ giáo viên, các địa phương đã cố gắng phân bổ để đảm bảo hệ số nhưng do nhiều nguyên nhân (không tuyển dụng được, không nhận nhiệm sở, cơ cấu giáo viên Tiếng Anh…) nên có địa phương chưa đảm bảo hệ số 1,5 cũng như cơ cấu giáo viên theo yêu cầu; tuy nhiên, về cơ bản vẫn có thể bố trí tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo Chương trình GDPT 2006 và Chương trình GDPT 2018.

Ngoài ra, do môn Tiếng Anh lớp 1, lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018 là môn tự chọn nên Nhà nước phải đảm bảo, chưa thể thực hiện xã hội hóa huy động đóng góp từ phía cha mẹ học sinh khi chưa có hướng dẫn; đồng thời các địa phương cũng gặp khó khăn trong việc bố trí và tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh.

Để đảm bảo việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, ngành giáo dục thành phố và các địa phương đã có nhiều linh hoạt trong việc tổ chức dạy học. Theo đó, đối với các trường không đảm bảo về cơ sở vật chất và tỉ lệ giáo viên (một số trường ở quận Liên Chiểu), có thể tổ chức dạy học tối thiểu 7 buổi/tuần đối với các lớp khối 4, 5 (thực hiện Chương trình GDPT 2006) và tổ chức dạy học tối thiểu 9 buổi/tuần đối với các khối lớp 1, 2, 3 (thực hiện Chương trình GDPT 2018).

Đọc thêm  Mẫu Lý Lịch Sinh Viên - Tải Sơ Yếu Lý Lịch Học Sinh, Sinh Viên

Bên cạnh đó, để chủ động đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Sở GDĐT đã yêu cầu các trường rà soát, báo cáo về việc dạy học môn Tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2022-2023 để Sở GDĐT tổng hợp tham mưu UBND thành phố giải pháp triển khai thực hiện đảm bảo đúng tinh thần Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT của Bộ GDĐT, Quyết định 2404/QĐ-UBND ngày 3-5-2017 của UBND thành phố và theo quy định tại Điểm b, khoản 3 Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29-7-2022 của UBND thành phố.

Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày như hiện nay trên địa bàn thành phố đạt và vượt yêu cầu số tiết/tuần theo quy định của Bộ GDĐT

Trước mắt, các trường chủ động sắp xếp, phân công giáo viên phù hợp để tổ chức dạy học, theo hướng có thể phân công giáo viên Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 chưa đủ số tiết theo quy định dạy Tiếng Anh lớp 1, lớp 2; sử dụng kinh phí chi thường xuyên được bố trí trong năm 2022 để tính tăng thay cho giáo viên hoặc có thể điều chỉnh số tiết Tiếng Anh tự chọn lớp 4, lớp 5 phù hợp để dạy Tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2.

Hiện nay, các trường đã chủ động sắp xếp, bố trí đội ngũ để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Tuy nhiên, với những vướng mắc như trên, trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ GDĐT và các giải pháp đề xuất từ Sở GDĐT, một số trường trên địa bàn quận Liên Chiểu, Hải Châu chỉ thực hiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày với số buổi tối thiểu theo quy định tại Chương trình GDPT 2006 (7 buổi/tuần) và Chương trình GDPT 2018 (9 buổi/tuần). Chỉ có một số trường thuộc quận Liên Chiểu dạy dưới 9 buổi/tuần; các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Thanh Khê, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang hầu hết đảm bảo dạy học 10 buổi/tuần.

Như vậy, việc tổ chức dạy học 7-10 buổi/tuần đối với lớp 4, lớp 5 và 9-10 buổi/tuần đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3 như hiện nay trên địa bàn thành phố đều đã đạt và vượt yêu cầu số tiết/tuần khi tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo quy định của Bộ GDĐT.

Vấn đề còn lại là phấn đấu đảm bảo quyền lợi cho học sinh có số buổi học như nhau, tạo thuận lợi cho cha mẹ học sinh và như nhu cầu tổ chức dạy học 10 buổi/tuần, Sở GDĐT đang và tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện để có giải pháp xử lý phù hợp nhất.

THÁI BÌNH