Công Văn Bản 5356/Bkhđt-Qlđt

Chưa buộc phải đăng ký trên mạng đấu thầu quốc gia

– Không được quy định bắt buộc nhà thầu tham dự thầu phải có tên được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đang xem: Văn bản 5356/bkhđt-qlđt

– Không đưa nội dung đánh giá về “đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia” theo quy định Luật đấu thầu 2013 vào trong phần đánh giá về tư cách hợp lệ của nhà thầu.Bộ Kế họach và Đầu tư sẽ tiếp tục xây dựng các quy định hướng dẫn về việc đăng ký nhà thầu.Bên cạnh đó, vẫn khuyến khích các nhà thầu tiếp tục đăng ký thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 5356/BKHĐT-QLĐT V/v đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

– Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; – HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; – Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; – Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; – Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; – Các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91.

Theo quy định tại điểmd Điều 5 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, một trong các điều kiện để đánh giátư cách hợp lệ của nhà thầu tham dự thầu là nhà thầu đã đăng ký trên hệ thống mạngđấu thầu quốc gia. Việc quy định nhà thầu phải đăng ký để có tên trên hệ thốngmạng đấu thầu quốc gia nhằm mục đích tạo lập cơ sở dữ liệu thống nhất về thôngtin của các nhà thầu, phục vụ cho các chủ đầu tư, bên mời thầu kiểm tra, truyxuất thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trong quá trình đánh giá hồsơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, đồng thời phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đốivới hoạt động đấu thầu.

Trong thời gian qua, kể từ ngày Luậtđấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành, nhiều chủ đầu tư, bên mời thầuđã quy định khuyến khích các nhà thầu tham dự thầu đăng ký thông tin trên hệ thốngmạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên qua phản ánh của một số nhà thầu, đã có nhữngchủ đầu tư, bên mời thầu đưa ra quy định bắt buộc nhà thầu tham dự thầu phải cótên được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời coi đây là mộttrong các điều kiện để đánh giá về tư cách hợp lệ của nhà thầu. Để bảo đảm sựthống nhất, phù hợp trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu, liên quan đếnnội dung đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại điểma khoản 5 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định lộ trình áp dụng vàhướng dẫn thực hiện chi tiết đối với nội dung đăng ký thông tin nhà thầu trên hệthống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều5 và điểm e khoản 2 Điều 22 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

Xem thêm: Doremon Truyện Dài Tập 6 Tên Độc Tài Vũ Trụ, Đọc Truyện Doremon Dài Tập 6 Chap 1

1. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tưđang xây dựng văn bản quy định về lộ trình và hướng dẫn chi tiết đối với nộidung đăng ký nhà thầu. Vì vậy, khuyến khích các nhà thầu tiếp tục đăng ký thôngtin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2. Từ nay cho đến khi Bộ Kế hoạch vàĐầu tư có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc đăng ký nhà thầu, đề nghị các chủ đầutư, bên mời thầu:

a) Không được quy định bắt buộc nhàthầu tham dự thầu phải có tên được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốcgia.

b) Không đưa nội dung đánh giá về“đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia” theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 vào trongphần đánh giá về tư cách hợp lệ của nhà thầu./.

Xem thêm: câu hỏi trắc nghiệm cơ sở văn hóa việt nam

Nơi nhận: – Như trên; – Lãnh đạo Bộ; – Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Các đơn vị thuộc Bộ; – Trung tâm tin học (để đăng tải trên cổng TTĐT của Bộ KH&ĐT); – Lưu VT, Cục QLĐT. HC.

Viết một bình luận