Unit 7 lớp 10: The mass media-Writing – eLib.VN

Unit 7 the mass media

Video Unit 7 the mass media

Writing about advantages and disadvantages of television (Viết về những lợi ích và bất lợi của truyền hình)

Read about the advantages and disadvantages of television below (Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây)

– Advantages of television

 • Television helps us to learn more about the world and to know and see many new things.
 • Television can make things memorable because it presents information in an effective way.
 • It entertains us. Watching it is an enjoyable way to relax.
 • It increases the popularity of sports and games.
 • It makes us aware of our global responsibilities.

– Disadvantages of television

 • Television can make us passive. We don’t have to think so our brains become lazy.

Tạm dịch:

– Lợi ích của truyền hình

 • Truyền hình giúp chúng ta biết nhiều hơn về thế giới, biết và thấy được nhiều điều mới mẻ.
 • Truyền hình có thể làm cho mọi điều dễ nhớ vì nó diễn đạt thông tin một cách có hiệu quả.
 • Nó giúp chúng ta giải trí. Xem tivi là cách thư giãn thú vị.
 • Nó quảng bá các môn thể thao và trò chơi.
 • Nó giúp ta ý thức được trách nhiệm của mình với thế giới.

– Tác hại của truyền hình

 • Truyền hình làm chúng ta thụ động. Chúng ta không cần phải suy nghĩ nên bộ não của chúng ta trở nên lười biếng.
 • Nó khuyến khích chúng ta mua những thứ mà chúng ta không cần.
 • Nó chiếm hết thời gian của các hoạt động như đọc sách và trò chơi.
 • Một số chương trình truyền hình có thể làm cho người ta trở nên hung dữ.
 • Truyền hình cản trở cuộc sống gia đình và giao tiếp.

Work in pairs . Discuss the advantages and disadvantages of the mass media, and write them down in the columns below (Thảo luận các lợi ích và tác hại của phương tiện truyền thông đại chúng, và ghi chúng vào các cột dưới đây)

Đọc thêm  Công Thức Xoay Rubik 5X5 Đơn Giản Hiệu Quả Nhất, Rubik 5&#2155: Solution

Advantages and Disadvantages

Radio

Newspapers

The Internet

Guide to answer

Radio

– Advantages

 • It makes people happy
 • It makes life easier and enjoyable
 • It broadens people’s knowledge
 • It has great influence on people’s way of thinking and behaviour

– Disadvantages

 • It makes people lazy

Newspapers

– Advantages

 • It can bring all types of information, home or foreign, to people at any time
 • People can share opinion/ experience or knowledge
 • It can enlarge people’s understanding and knowledge
 • It has influence on the way people think and live

– ​Disadvantages

 • No

The Internet

– Advantages

 • It provides quick access to information and entertainment
 • It enlarges people’s knowledge and understanding
 • People can share opinion/ experience/ knowledge together
 • It makes life easier and enjoyable
 • It makes people happy and comfortable

– ​Disadvantages

 • It costs money and time
 • It interrupts people’s conversations
 • It makes people negative
 • It harms people’s eyes

Tạm dịch:

Radio

– Lợi ích

 • khiến con người vui vẻ
 • khiến cuộc sống dễ dàng và thú vị hơn
 • mở mang tri thức
 • ảnh hưởng lớn đến cách suy nghĩ và hành động của con người

– Bất lợi

 • khiến con người trở nên lười

Báo

– Lợi ích

 • mang đến tất cả thông tin, gia đình và nước ngoài, cho con người
 • mọi người có thể chia sẻ quan điểm/kinh nghiệm
 • mở rộng hiểu biết và kiến thức
 • ảnh hưởng đến cách con người nghĩ và sống

Internet

– Lợi ích

 • truy cập nhanh tới giải trí và thông tin
 • mở rộng hiểu biết và kiến thức
 • mọi người có thể chia sẻ quan điểm/kinh nghiệm
 • khiến cuộc sống dễ dàng và thú vị hơn
 • khiến mọi người vui vẻ thoải mái

– Bất lợi

 • tốn tiền và thời gian
 • gián đoạn nói chuyện của mọi người
 • khiến con người tiêu cực
 • làm hại mắt

Write a paragraph about the advantages and disadvantages of one of the mass media discussed in Task 2 (Viết một đoạn văn về lợi ích và bất lợi của một trong những phương tiện truyền thông đại chúng được thảo luận đến ở Bài tập 2)

Đọc thêm  Tuyển Tập Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 7 Vòng 1, Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 7 Cấp Thành Phố

Guide to answer

In our modern society, newspapers play a vital role in our daily life. Newspapers bring us a lot of conveniences including their usefulness and importance.

Newspapers is the main source of detailed information about what is going on around us and in the world. They also broaden our knowledge, they help us to learn about other countries and peoples. They help us daily in shopping through announcements and advertisements in markets. Moreover, newspapers can also entertain us with stories, comics. …etc… And another importance of newspapers in free countries is they serve not only as a means of prompting understanding between peoples in the world but also of protecting people from being oppressed.

In general, however, newspapers should be read with caution, for its capacity to do harm is great, that is they exert a profound influence on the minds of their readers.

Tạm dịch:

Trong xã hội hiện đại của chúng ta, báo chí đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Báo chí mang lại cho chúng ta rất nhiều tiện ích bao gồm cả tính hữu ích và tầm quan trọng của chúng.

Báo chí là nguồn thông tin chi tiết chính về những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta và trên thế giới. Chúng cũng mở rộng kiến thức của chúng ta, chúng giúp chúng ta tìm hiểu về các quốc gia và dân tộc khác. Chúng giúp chúng ta hàng ngày trong việc mua sắm thông qua các thông báo và quảng cáo trên thị trường. Hơn nữa, báo chí cũng có thể giải trí với những câu chuyện, truyện tranh,vv. Và một tầm quan trọng khác của báo chí ở các quốc gia tự do là chúng phục vụ không chỉ như một phương tiện thúc đẩy sự hiểu biết giữa các dân tộc trên thế giới mà còn bảo vệ con người khỏi bị áp bức.

Đọc thêm  5842/bgdđt-vp

Nói chung, tuy nhiên, báo chí nên được đọc thận trọng, vì khả năng làm hại của nó là rất lớn, đó là chúng gây ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trí của độc giả của chúng.

Find the one mistake (A, B, C or D) in these sentences and then correct them (Tìm một lỗi sai trong những câu sau và sửa lại cho đúng)

1/ You can go to the seven o’clock (A) show or (B) a eight – (C) whicheversuits you (D) best.

2/ (A) We can’t go (B) to Julia’s party (C) because of (D) we’re going awaythat weekend.

3/ Could I (A) speak to (B) whomever is (C) in charge of International Sales (D) please?

4/ I was (A) just getting (B) into the bath (C) where the telephone (D) rang.

5/ We knew (A) a lot of about the topic (B) already, but (C) his talk was interesting (D) nevertheless.

6/ I was (A) merely questioning (B) weather we had the money (C) to fund(D) such a project.

Qua bài học này các em phải ghi nhớ các từ vựng quan trọng như sau

 • Advantage (n)[əd’vantidʒ]: sự thuận lợi
 • Disadvantage (n) [,disəd’va:ntidʒ]: điều bất lợi
 • Memorable (adj) [‘memərəbl]: đáng ghi nhớ
 • Present (v) [‘preznt]: trình bày
 • Effective (adj) [‘ifektiv]: có hiệu quả
 • Entertain (v) [,entə’tein]: giải trí
 • Enjoyable (adj) [in’dʒɔiəbl]:
 • Increase (v) [in’kri:s]: tăng thêm
 • Popularity (n) [,pɔpju’lærəti]: tính đại chúng, tính phổ biến
 • Aware ( + of ) (adj) [ə’weə]: nhận thấy
 • Global (adj) [‘gləubl]: toàn cầu
 • Responsibility (n) [ris,pɔnsə’biləti]: trách nhiệm
 • Passive (adj) [‘pæsiv]: thụ động
 • Brain (n)[brein]: não
 • Encourage (v) [in’kʌridʒ]: khuyến khích
 • Violent (adj) [‘vaiələnt]: hung hãn, bạo lực
 • Interfere (v) [,intə’fiə]: can thiệp vào, xen vào
 • Communication (n) [kə,mju:ni’kei∫n]: sự giao tiếp