Từ Vựng Unit 12 Lớp 12 Tiếng Anh 12 Flashcards, Từ Vựng Unit 12 Lớp 12 Water Sports

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 12 Tiếng Anh 12 – UNIT 12 : WATER SPORTS

Đang xem: Từ vựng unit 12 lớp 12

bocdau.com
UNIT 12 : WATER SPORTS

-canoeing /kəˈnuːɪŋ/(n): môn đi thuyền

– cap /kæp/ (n): mũ lưỡi trai

– eject /i:”dʒekt/ (v): tống ra

– foul /faul/ (n): phạm luật,sai sót

– scuba-diving /ˈskuːbə daɪvɪŋ/: lặn có bình khí

– synchronized swimming /ˈsɪŋkrənaɪz/:bơi nghệ thuật

– tie /taɪ/ = drawn /drɔːn/ (n): trận hoà

– vertical /ˈvɜːtɪkl/ (a): phương thẳng đứng

– windsurfing (n): môn lướt ván buồn

– water polo (n): môn bóng nước

– cross-bar (n): xà ngang

– goalie = goalkeeper /ˈɡəʊlkiːpə(r)/ (n): thủ môn

– sprint /sprɪnt/ (v): chạy hết tốc lực

– defensive /di”fensiv/ (a): để phòng thủ

– penalize = penalise /ˈpiːnəlaɪz/ (v): phạt

– overtime /ˈəʊvətaɪm/ (n): giờ làm thêm,(a): quá giờ

– referee /,refə”ri:/ (n): trọng tài

– commit /kə”mit/ (v): vi phạm

– sail /seil/ (n): buồm,(v): lướt

– bend /bend/ (v): cúi xuống

– set /set/ (v): lặn

– conduct /kənˈdʌkt/ (v):hướng dẫn

– postman /ˈpəʊstmən/ (n): người đưa thư

– castle /”kɑ:sl/ (n): lâu đài

Học Tốt – Giải Bài Tập Offline

Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

*

*

Diệt sạch Virus – Tăng tốc điện thoại – Tải Ngay

*

Các bài học liên quan

Writing – Unit 12 trang 134 Tiếng Anh 12

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 12 Tiếng Anh 12

Speaking – Unit 12 trang 131 Tiếng Anh 12

Reading – Unit 12 trang 128 Tiếng Anh 12

Listening- Unit 12 trang 132 Tiếng Anh 12

Xem thêm: Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Sư Phạm Ứng Dụng Tiểu Học, Nghiên Cứu Khoa Học Sư Phạm Ứng Dụng

Language focus – Unit 12 trang 135 Tiếng Anh 12

GRAMMAR – Unit 12 SGK tiếng Anh 12

Từ khóa
Sách giáo khoa Sách bài tập Môn tự nhiên
Môn xã hội Giải bài tập Tài liệu
Môn học Lời giải chi tiết Để học tốt
Môn học
Toán Tiếng việt Lịch sử
Ngữ văn Hóa học Vật lý
Công nghệ Tin học Sinh học

Xem thêm: pet 3

Để học tốt, hướng dẫn giải bài tập, tổng hợp lời giải hay soạn văn, văn mẫu các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, Tiếng Anh, GDCD, Công nghệ, Tin học… từ lớp 1 – 12

Viết một bình luận