Từ năm 1959-1978 Trung Quốc bước vào thời kì nào?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: thienanvstanjiro4

Từ năm 1959-1978 Trung Quốc bước vào thời kì nào?

– Những năm 1959 – 1978, Trung Quốc trải qua nhiều biến động.

– Đề ra đường lối “Ba ngọn cờ hồng” với mục tiêu nhanh chóng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

– Phong trào “Đại nhảy vọt” làm cho nền kinh tế trở nên hỗn loạn, đời sống nhân dân điêu đứng.

– Nội bộ Đảng và Nhà nước Trung Quốc diễn ra cuộc tranh giành quyền lực gay gắt, đỉnh cao là cuộc “Đại cách mạng văn hóa vô sản” gây nên tình trạng hỗn loạn trong nước và để lại những hậu quả nghiêm trọng trong đời sống vật chất và tinh thần.

=> Thời kì loạn lạc không còn tổ chức

Lời giải 2:

Họ tên người giải: vothitu8647

– Từ 1959-1978, Trung Quốc bước vào thời kỳ biến động, khủng hoảng trầm trọng về chính trị, kinh tế. Đất nước trở nên hỗn loạn.

Đọc thêm  ‪Tugcan Aktas‬ - Neman Javidic (@Javidicne)

Viết một bình luận