Trong giai đoạn 1914 – 1918, sự kiện lịch sử thế giới nào đã có ảnh hưởng tích cực đến cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam?, Anh tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất., I-ta-li-a tham

Lời giải 1:

Họ tên người giải: quangthang6174

Trong giai đoạn 1914 – 1918, sự kiện lịch sử thế giới nào đã có ảnh hưởng tích cực đến cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam?

=> Cách mạng tháng 10 Nga thành công

@Kyo UwU

xin ctlhn ạ:33

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguyenhoang920108

Trong giai đoạn 1914 – 1918,  thế giới nào đã có ảnh hưởng tích cực đến cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam

=> Cách mạng tháng 10 Nga thành công,tốt đẹp.

nguyenhoang92010

#hoidap247

Đọc thêm  Gia Phả Họ Đoàn: Mẫu Bìa Gia Phả Word, Mẫu Gia Phả Dòng Họ Đẹp

Viết một bình luận