Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam, thực dân Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng vì muốn, tạo điều kiện cho kinh tế nông nghiệp thuộc địa phát triển., biến Việt Nam thành thị

Lời giải 1:

Họ tên người giải: 1357938963

Lời giải : Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam, thực dân Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng vì muốn muốn cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế Pháp . 

Lời giải 2:

Họ tên người giải: QLinkVN5

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam, thực dân Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng vì muốn
A. Tạo điều kiện cho kinh tế nông nghiệp thuộc địa phát triển.
B. Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hoá cho Pháp.
C. Biến Việt Nam thành căn cứ quân sự, chính trị của Pháp.
D. Cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp.

Giải thích: Đối với công nghiệp nặng, Pháp chú trọng đầu tư vào khai mỏ, trước hết là mỏ than. Ngoài than, còn có thiếc, kẽm, sắt đều được bổ sung thêm vốn, nhân công và đẩu manh tiến độ khai thác. Khai mỏ giúp cung cấp nguyên liệu cần thiết cho việc phát triển công nghiệp chính quốc chứ không phát triển tại thuộc địa. Mục đích của Pháp không muốn kinh tế Việt Nam phát triển, muốn kinh tế Đông Dương bị cột chặt vào nền kinh tế Pháp và là thị trường độc chiếm của Pháp.

Đọc thêm  Xô viết đại biểu công nhân và binh lính Pê tơ rô grat thực chất là hính quyền của giai cấp, Tư sản, Tri thức, Công nông, Địa chủ

Viết một bình luận