Đề Thi Trắc Nghiệm Word 2007 Ôn Thi Công Chức (1), 150 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Trẻ Word 2007

Tin hoc.pdf Tin hoc_0001.pdf Tin hoc_0002.pdf Tin hoc_0003.pdf Tin hoc_0004.pdf Tin hoc_0005.pdf Tin hoc_0006.pdf Tin hoc_0007.pdf Tin hoc_0008.pdf Tin hoc_0009.pdf Tin hoc_0010.pdf Tin hoc_0011.pdf cAti Hor rnAc xcut{'tvt Ms woRD zaw I Cflu 1 . D6 ph6ng l6n/Thu nh6 tei 1i6u trong Microsoft Word 2007,tathgc hiQn bing c6ch nio: i. cit phim Ctrl vi di chuy6n con xoay h€n con chu6t' i. piS,ikhian thanh trust ioom o g6c phii mdn hinh *. Cephucmg an I vi 2 d6u dring J +. Ca phuong.a” f vi 2 ddu sai Cflu2.C6thethoatctru0ngtrinhMicrosoftWord200Tbiingc6ch: l. Click chuOt Office Button / Close' 2. St dung tO t qP Phim Ctrl + F4' ffiH : . 3. Click chuQt vio biiiu tuqng Close

Đang xem: Trắc nghiệm word 2007

; cta ctra s6 chucrng trinh' ';. c;3 pluong an tten adu a?ng 'V ciu 3. Bam t6 hqp phim ctr,! + N trong Microsoft word 2007 sE thuc hiQn chric n6nggi' ' .1. M& mOt tii tQu mdi V 2. M& mQt tii liQu c5 sin trong dia “'.'' ':; 3. Luu mQt tii liQu 4. D6ng qh”o+g trinh Microsoft Word 2007 ' ':' cf,u 4. B6m t6 hqp phim ctrl + o trong Microsoft word 2007 s6 th1rcl,hi€n'chrlc nlng gi: 1. Me mQt tei liQu moi / 12. M0 m$t tii lieu c6 sin trong tlia v 3. Luu mqt tii liQu ;. il;s ghoTe hinh Microsoft Word 2007 Ciu 5. Bam t6 hqp phim Ctrl + S trong Microsoft Word,iOO+ s6'th*c hiQn chric n,ng gi: 1. M0m0ttii ligu m6i 'l 2. Md mQt tdi 1i0u c6 sin trong tlia rf . f-tru m'gt tai Ue.u V 4. D6ng ghoo1g trinh Microsoft Word 200J 'i , cE rhrre hi6n chirc nE cffu 6. B'm to hae ;;; & – g t ongMi'rosoft'wordzo07 sE thrrc hiQn chirc n trong Microsoft Word 2007 s€ thUc hiQn chric ng.JrongMicrosoftWord2007,phimCapslockc6chricn:.il:!c{ . ::.11″!,_: ' ', l:'r' 'r':r*EE_-F-' Cdu h6i hic nghi€m MS Word 2007 ffhtf,”:Th:s li6n ** u'',* d4ng vrn brin nhu : chdn chri thich, crrinh m*c luc t.u d.ns, nim 0 (t- Reference / Z. Developer 3. Home 4. PageLayout t11i:'.Y:”r3rT-::*Tlil ir:.lt:J::, /,chonBrank document / chqn create kong Microsoft word ?o!7,:i:19.f*^p thuc hiQn.r,,i. r””e ejr /l.ygmQtdi tiQu mrii trdng ? yd mQr tai liQu c6 sin tro'ng dia 1 ly m-6t tdi riQu 4.M6mQttdili6umditrtingho

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Dự Thầu Và Mẫu Thư Giảm Giá Dự Thầu, Thư Giảm Giá Thế Nào Là Hợp Lệ

Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Mục Lục Trong Indesign Cs2, Tạo Mục Lục Trong Indesign

Chqn Save. Tai muc Save;;,;;;;iil.r,qn WordeT-2003 Document ? 3. Chen Save. Tii mpc Save T ,ip;;iir.r,qn Word Temptate 4. Tet cir c6c phuong 6n tr6n ddu ;';' -” $l}”:h8iH ffi5fr:AutoRecover information every trong h-6p tho4i word options cria Microsoft fl'Giam thi6u khi ndngm6tdt ligu khi chqong rrinh bi d6ng b6t ngo v l lg1ang sao ruu ql oO”e rreo il;; 3;3uOn* luu theo thdi giil m-6c;i; ffi ::. n-r1u-ons d, ;e, ;$;,h;' ilixhtintr, f,i li6u cria Ms w:ord 2007 duqclrru vfi dinh d4ng c6 phin md r6ng Id: .i I I l I i Tdi I DOC ffi {+. Docx J eiu 53. Voi dinh dpng *.DOCX, phi6n bin word ndo c6 th6 (Dfrophi0n bin Micro-soft Word z-OOZ tro lai ttdy' -2. Microsoft Word 1997 virMicrosoft Word 2003 3. EXE 3. r6t ci tl6u dirng *4.Titci ddu sai tlgc dugc: 'gs t*, Ciu 54. Trong Microsoft Word 2007, d6,tao mOt pi liQu moi tu m5u c6 sin ta thtrc hiEn: – i ,:,,= / I . N#; rr,fi.ri*iibffice Button , chsn Nr*. Nrr5″ Installed Templates, Sau d9 clon m01 ma;r a!-cei . vl – 2. Nh6n Microsoft office Button, chgn open. Nhdn Installed Templates, Sau d6 chgn mQt m6u dd cdi ;:i ilil ili;r;;;i office Butron , chsn iulve. Nr,6n Installed Temilates, Sau d6 chsn mQt miu aa cai ;. Mr; Mi”ro.oft Office Button , chgn Save as Nh6n Installed Templates, Sau d6 chqn mQt mdu dE Ei, ,r. Trong MS word zoo1 diin tii liQu kdm theo ghi chir vi nhirng tl6nh ddu+huy aoi, ta thuc hiqn: ./ 1. Vno MS OTfrce Button – Print – muc Piint what chqn tist of Markup ',''' 'r',,, ':ir':l 2. Vdo MS Office Button – Print – mUc Print what chqn Document .,,.,,,.” ::':.' ? 4. Vio MS Office Button – Print – muc Print what chQn Document shofiing markup u 56. Trong MS Word 2OO7 d|b6,t/thtctrti dn kitim tra chinh ta4$p'h6.n t.u-dgn', ta thub hiqn: Vao rras oifice Button – word options – proofing – Excoptionirfoi t chqn/b6 chgn Hide spelling irrors in this document only/flide grammar errors 1,' 1f irs+{egulnent only 2. Vio MS Office Button – Word Options – Advance – Exceptions for – c eITOrs m I MS office Button – word o'ptions – Advance – F,xceptions for – chqn/bo chqn Hide spelling effors in this document only/f{ide grammar effors in this document only v3. vio MS office numon – word oltions – Proofing – AutoCorrect options -chqn/b6 chqn Hide “rp.ffirg.t ors in this document only/Hide grammar errors in this document only i. cai aap antren ddu dung . ,., '' ,. :l Cflu 57. Trong MS Word 2007 det4o qhecklist_bing tinh ndng tuy bitin f*h.9u”g bullet, ta thuc hi0n: 1. LUa chqn (b6i Arrl n Oi “at Uuo-, g page Layout – Paragraph – nhfn nrit mfri t€n canh nrit Bullet – Define New Bullet – SYmbol . ! x 2. LUa chqn (b6i drr;'dq;aqb# th6 Home – Paragraph – nh6n nrit mfli t6n canh nirt Bullet – Define NewBullet-'symbof ,.1 “'-” . , ^ !:1^ ^^ 3. Lua chqn (b6i i””1.#ai v6n.'b6n – th6 view – Paragraph – nh6n nrit mfli tcn cpnh nirt Bullet – Define New Bullet – SYmbol ,., – 4. Lvachqn (b6i i#fiAi ,6n bin – th6 Insert – paragraph – nhdn nrit mfii t€n canh nirt Bullet – Define New Bullet- SYmbol ciu 58. TrongMs word 2007 d|tang cd cht ta sri dpng t6 hqp phim: 1. Ctrl+B r 2. Ctrl+l 3. Ctrl + Shitf + l 4. Ctrl + < Cflu 59. TO hqp Phim Ctrl + Z dung d6: l. Hiry thao t6c ; ^3: fl:;?!|ffifflfr1',6c horc rQnh phia tru6c gan nrr6t r6t qui hiQn t4i / 4. D6ng t4P tin dang md | Tni liQu tham khf,o ddnh cho lop 6n thi c6ng chric - onThicq0huc'BlogSpot'com Cdu h6i tric nghi0m MS Word 2007 Ciu 60. Microsoft Word 2007lit 1. Phdn m6m hQ thting 2. Phin mAm quin ly 3. Phin m6m b6ng tinh J. rnan mEIII oaltB tllllr I / 4. PhAn mAm img dPng V Ciu 61. Trong .t ti O9 iao bing (Table) cria phdn mdm MS Word 2007, mu5n t6ch mQt 6 thdnh nhi6u 6, ta thuc hiQn: 1. Table - Cells 2. Table tools - LaYrot - SPlit Cells 3. Tools - Layout .p4.Table-SPlitCells 1. -!-^ Can 62.TrongMSWord2oo1dechuy6neoigitactrti.do96chdnvichtid096dd,tathgchiQn: 1. Nhdn phim Insert 2. Nhdn phim Capslock 1 3. Vio MS Ofti.i Button - Word Options - Advance - bo chgn mgc Use Overtyp-e Mode 4. Vio MS Offrce Button - Word Options - Advance - b6 chgn mgc Use Smar,t cut and paste Cffu 63. Khi soan th6o v,Jfii”;:,*,A;,iJ, il; horc Reprace – More – Format t'/ Cffu 78. Trong MS w;d 2007 khi luu vin bin m6i thi du6i m& rQng ctta vrn bin d6 o ,N tF dang ndo? 1. *.doc -o 2,. *.docx ' 3. *.t*t 4. *.pdf Ciu 79. Trong MS Word 2007 di5 tao Macros, ta thUc hiQn: Tii lieu tham khio dinh cho lorp 6n thi C6ng chirc – OnThiCongChuc'BlogSpot'Com <...>… ,,1r Microsoft word ,,eo t^Sll#”rrrYf;mrymiu, xoay trongcon chuQt” zoo.,tarhu tr€n con i cit pt i* bttr ti Ji tt”v6n hinh ; ;i5″”imin il;ilffi ao r cich nio: : i J ca-pr,”ong an I vd}dAu dune / z ecu sai T: c hi-6n bimg : “a .4 ,iLi:ri,:i1 ::.ir -} , liQu tham l,{rio dinh cho iop 6n thi”C6ng chirc – OnThiCongChuc 3lo gSPot Com Cdu h6i ,ffic nghiQm MS Word 2007 , ,, , , . tflp.cii dAt, dinh dpng cho .';ii;'d;fage setup' Page Borders' Page Color' Paragraph, ' – r-r- r.,*. ^hln piehrre WordArt. Equation, Symbol, Chart,'<-able' {2 dang chgn: . ffiiliE cdn thing 16 tt6i ;' ;N'-ht an tt'ing ld Phai 1.ia't rht'c6n vd9 gita ddng r'4. ffiil .a& quot; tnanE 2 1€ tr6i phai g.'z. 25' Phim Fltro:?,{1'i::""t1#.x'*i' om"' "/ - | !ili? x h:x$'mlx'illlru';tr 1 Rat ch6 d0 sao cneP -''',-';- l{t#l,#iJi;:tfr

Đọc thêm  Bài Tập Từ Vựng Tiếng Anh Của Xuân Bá Download, Sách Và Tài Liệu Học Tiếng Anh

Viết một bình luận