trắc nghiệm spss có đáp án

Đang xem: Trắc nghiệm spss có đáp án

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.docx) 191 (9 trang)

Tài liệu liên quan

trắc nghiệm có đáp án môn SPSS
trắc nghiệm có đáp án môn SPSS 9 3,866 191

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp an môn thanh toán quốc tế 32 600 1

Đề cương Trắc Nghiệm có đáp án Môn Marketing 18 532 3

60 câu trác nghiệm có đáp án môn ngân hàng trung ương Chương 1 và 2 64 838 0

Tổng hợp 320 câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án) môn giáo dục công dân 12 49 871 0

Cau hoi trac nghiem co dap an mon PR 51 580 0

38 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn toán lớp 12 bất phương trình mũ 11 483 0

Tuyển tập 50 bài toán câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn toán 215 297 0

Xem thêm: Download Giáo Trình Tâm Lý Học Tội Phạm Học, Giáo Trình Tội Phạm Học

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP & TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂN 41 415 2

45 cau hoi trac nghiem co dap an mon toan lop 12 tinh don dieu cua ham so 10 251 1

42 cau hoi trac nghiem co dap an mon toan lop 12 bat phuong trinh logarit 17 214 3

TRẮC NGHIỆM có đáp án môn học mô cơ QUAN – điều DƯỠNG CHÍNH QUI 27 207 0

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn cơ lưu chất 79 552 0

Các dạng câu hỏi ôn thi trắc nghiệm có đáp án môn Luật dân sự VN1 ĐH mở HN 13 360 2

Thi trắc nghiệm có đáp án môn EL09 luật hành chính ĐH mở HN 9 767 36

Ôn thi trắc nghiệm có đáp án môn Công pháp quốc tế EL17 ĐH mở HN 8 988 34

250 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn lập trình hợp ngữ Asemble 55 169 0

77 câu trắc nghiệm có đáp án môn Kinh tế quốc tế 48 127 0

400 CÂU TRẮC NGHIỆM (CÓ ĐÁP ÁN) MÔN MARKETING CĂN BẢN (HƠN 20 CÂU TỰ LUẬN) 53 199 1

TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN MÔN THỦY LỰC CƠ SỞ 35 245 1

Xem thêm: Xây Dựng Đảng Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh

1.Trong phần mềm SPSS. Biến số có thể phân loại dựa theo các yếu tố: a.Bản chất của biến số b.Mối tương quan giữa các biến số c.Cả a và b đúng d.Cả a và b sai 2.Biến số định lượng là biến số thể hiện: a.Đặc tính b.Độ vi, vĩ mô c.Đại lượng d.Chất lượng 3.Biến số thể hiện một đặc tính là: a.Biến định lượng b.Biến số lượng c.Biến định tính d.Biến định vị 4.Gồm các biến định lượng đúng: a.Cân nặng, chiều cao, hình dáng b.Cân nặng, số con, số trứng c.Cân nặng, nghề nghiệp, chiều cao d.Cân nặng, chiều cao, giới tính 5.Biến định lượng bao gồm: a.Các biến số có giá trị liên tục và rời rạc b.Các biến số nhị giá, liên tục và rời rạc c.Các biến số liên tục, thứ tự d.Tất cả đều sai 6.Biến định tính bao gồm: a.Biến số nhị giá b.Biến số danh định c.Biến số thứ tự d.Tất cả đều đúng 7.Biến độc lập và phụ thuộc là hai loại biến được phân loại theo yếu tố: a.Bản chất b.Tiềm năng c.Tương quan d.Tương tự 8.Mục đích của việc mã hóa số liệu là: a.Kiểm định giả thuyết của biến b.Chuyển đổi thông tin nghiên cứu đã thu thập c.Chuyển đổi thông tin thành dạng thích hợp cho việc phân tích d.Câu b và c đúng 1 Trong phân mêm SPSS Biên sô co thê phân loai dưa theo cac yêu tô: a Ban chât cua biên sô b Môi tương quan giưa cac biên sô c Ca a va b đung d Ca a va b sai Biên sô đinh lương la biên sô thê hiên: a Đăc tinh b Đô vi, vi mô c Đai lương d Chât lương Biên sô thê hiên môt đăc tinh la: a Biên đinh lương b Biên sô lương c Biên đinh tinh d Biên đinh vi Gôm cac biên đinh lương đung: a Cân năng, chiêu cao, hinh dang b Cân năng, sô con, sô trưng c Cân năng, nghê nghiêp, chiêu cao d Cân năng, chiêu cao, giơi tinh Biên đinh lương bao gôm: a Cac biên sô co gia tri liên tuc va rơi rac b Cac biên sô nhi gia, liên tuc va rơi rac c Cac biên sô liên tuc, thư tư d Tât ca đêu sai Biên đinh tinh bao gôm: a Biên sô nhi gia b Biên sô danh đinh c Biên sô thư tư d Tât ca đêu đung Biên đôc lâp va phu thuôc la hai loai biên đươc phân loai theo yêu tô: a Ban chât b Tiêm c Tương quan d Tương tư Muc đich cua viêc ma hoa sô liêu la: a Kiêm đinh gia thuyêt cua biên b Chuyên đôi thông tin nghiên cưu đa thu thâp c Chuyên đôi thông tin dang thich hơp cho viêc phân tich d Câu b va c đung Cac tên biên dươi đung quy tăc, ngoai trư: a Histamin b 2,3 DPG c Aldrenalin d Serotonin 10 Cac tên biên dươi đung quy tăc, ngoai trư: a SerotOnin b His_tamin c Tirosin d Renin-AgiotensinII 11 Đê tao biên cho viêc nhâp liêu phân mêm SPSS ta thưc hiên thao 12 13 14 15 16 17 18 tac đâu tiên la: a View / Variable View b Edit / Variable View c Variable View d Data window / Variable View Missing khung Variable View co ý nghia: a Kiêu biên b Nhan biên c Gia tri khuyêt d Kiêu đo lương Measure khung Variable View co ý nghia: a Kiêu đo lương b Gia tri khuyêt c Nhan biên d Kiêu biên Decimal khung Variable View co ý nghia: a Nhan biên b Sô thâp phân c Sô nhi phân d Sô thâp luc phân Width khung Variable View co ý nghia: a Kiêu biên b Đô rông côt c Đô rông biên d Đô rông khung Columns khung Variable View co ý nghia a Kiêu biên b Đô rông côt c Đô rông biên d Đô rông khung Chiên lươc nhâp sô liêu đươc đưa lưa chon, Ngoai trư: a Nhâp toan bô sô liêu hai lân bơi hai riêng biêt b Nhâp toan bô sô liêu hai lâ môt thưc hiên c Nhâp toan bô sô liêu môt lân, không kiêm tra hai l ân Không co đê nghi gi d Tât ca đêu sai Trong phân mêm SPSS đê tinh toan giưa cac biên va đưa gia tri vao bi ên mơi ta dung: a View / Compute … b Analyse / Compute … c Data / Compute … d Transform / Compute … 19 Đê chon môt tâp hơp nho cac ban ghi ta thưc hiên: a Data / Select Cases b Data / Filter Cases c View / Filter Cases d Transform / Select Cases 20 Đê ma hoa lai môt biên phân loai ta thưc hiên: a Transform / Recode … b Data / Recode … c Edit / Recode … d Analyse / Recode … 21 Chưc cua Recode into same variables: a Ma hoa lai gia tri cua nhiêu biên môt biên b Ma hoa lai gia tri cua môt biên va đe lên biên cu c Ma hoa lai gia tri cua môt biên va tao biên mơi d Ma hoa lai gia tri tâp hơp biên 22 Chưc cua Recode into different variables: a Ma hoa lai gia tri cua nhiêu biên môt biên b Ma hoa lai gia tri cua môt biên va đe lên biên cu c Ma hoa lai gia tri cua môt biên va tao biên mơi d Ma hoa lai gia tri tâp hơp biên 23 Sư khac giưa Recode: into same… va into different (RIDV)… la RIDV : a Thay đôi gia tri gôc cua biên cu b Thay đôi tên cua biên cu c Tao môt biên mơi d Tao môt gia tri mơi 24 Đê tinh tân suât va ti lê cua biên đinh tinh ta thưc hi ên: a Transform / Descriptive Statistics / Frequencies b Analyse / Descriptive Statistics / Crosstabs c Transform / Compare Mean / Frequencies d Analyse / Descriptive Statistics / Frequencies 25 Ve biêu đô côt biêu diên bang tân sô, ta thưc hiên: a Analyse / Nonparametric Tests / Legacy dialogs/ sample K-S b Analyse / Nonparametric Tests / Legacy dialogs/ Related Sample c Graphs / Legacy dialogs / Bar d Graphs / Legacy dialogs / Boxplot 26 Đê mô ta môi liên quan giưa biên đinh tinh, ta thưc hiên: a Analyse / Descriptive Statistics / Crosstabs b Analyse / Compare Mean / Crosstabs c Analyse / Reports / Case Summaries d Analyse / Compare Mean / Mean 27 Trong thao tac phân tich tâng bi ên đinh tinh ta sư dung s ô bi ên la: a b c d 28 Trong thao tac phân tich tâng bi ên đinh tinh, đê ve bi đô clustered 29 30 31 32 33 34 mô ta tâng băng cach: a Tich vao Display clustered bar b Tich vao Display clustered toolbar c Bo tich tât ca cac ô d Ca a va b đêu đung Kiêm đinh gia thuyêt cho gia tri ty lê, ta co mây dang: a b c d So sanh môt ty lê vơi môt ty lê quân thê hay ty l ê lý thuyêt ta dung: a Analyse / Nonparametric Tests / Chi-Square b Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / Chi-Square c Analyse / Nonparametric Tests / Bar d Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / Bar Trong so sanh môt ty lê vơi môt ty lê quân thê hay ty lê lý thuyêt Gi a sư ta so sanh biên nhecan (co = nhe cân, = binh thương) va cho gia tri ky vong 0,07 cua tât ca tre sinh bi nhe cân Vây ta đưa gia tri vao ô Expected Values theo thư tư la: a 0,07 Enter 0,93 Enter b 0,07 Enter 0,03 Enter c 0,93 Enter 0,07 Enter d 0,93 Enter 0,93 Enter Khi nhâp gia tri vao ô Expected Values So sanh môt ty l ê v môt t y lê quân thê hay ty lê lý thuyêt Ta phai: a Nhâp gia tri ngươc lai so vơi trinh tư biên b Nhâp gia tri đung theo trinh tư biên c Nhâp môt gia tri nhât d Nhâp nhiêu gia tri cach bơi dâu “,” So sanh ti lê cua hai nhom biên đinh tinh, ta thưc hiên: a Analyse / Descriptive Statistics / Bar b Analyse / Descriptive Statistics / Crosstabs c Analyse / Compare Mean / One sample T-Test d Analyse / Reports / Case Summaries Nêu muôn tinh chi sô OR hoăc chi sô RR đôi vơi So sanh ty lê cua hai nhom, ta thưc hiên: a Tich vao Chi-Square b Tich vao Risk c Ca a va b đung d Ca a va b sai 35 Biên đinh lương không co phân phôi chuân thi mô ta khuynh hương tâp 36 37 38 39 40 41 42 trung băng: a Gia tri trung binh, trung vi b Gia tri trung vi, Min, Max c IQR d Ca b va c đung Co mây cach kiêm tra tinh phân phôi chuân cua biên đinh lương SPSS: a b c d Cach kiêm tra tinh phân phôi chuân cua biên đinh lương: a Ve hinh chuông phân phôi b Dung kiêm đinh One-Sample Kolmogorov-Smirnov c Ca a va b đung d Trong a va b it nhât môt đap an đung Kiêm tra tinh phân phôi chuân cua biên đinh lương băng cach : a Graphs / Legacy Dialogs / Histogram b Graphs / Legacy Dialogs / Bar c Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / 1-Sample K-S d Ca a va c đung Trong phương phap kiêm tra tinh phân phôi chuân cua biên đinh lương, khăng đinh nao đung: a P (Asymp.Sig.) >0.05, biên đo không phân phôi chuân b P (Asymp.Sig.) >0.05, biên đo phân phôi chuân c P (Asymp.Sig.) >0.5, biên đo phân phôi chuân d P (Asymp.Sig.) >0.5, biên đo không phân phôi chuân Trương hơp biên đươc xem xâp xi phân phôi chuân nêu thoa man cac điêu kiên, ngoai trư: a Gia tri trung binh giao đông khoang ± 10% gia tri trung v i b Gia tri trung binh giao đông khoang ± 15% gia tri trung vi c Gia tri trung binh ± 3SD xâp xi gia tri Min va Max d Gia tri Skewness va Kurtosis năm khoang ± va Biêu đô Histogram co dang hinh chuông Đê sư dung gia tri trung binh va đô lêch chuân đê mô ta phân bô cua biên đinh lương co phân phôi chuân hoăc không phân phôi chuân: a Analyse / Descriptive Statistics / Crosstabs b Analyse / Reports / Crosstabs c Analyse / Descriptive Statistics / Frequencies d Analyse / Reports / Crosstabs Đê thê hiên khoang tư vi bang gia tri cua biên đinh lương không phân phôi chuân, ta : a Bo tich tât ca b Tich vao Statistics c Tich vao S.E mean d Tich vao Quartiles 43 Đê ve biêu đô Box-and-Whisker, ta thưc hiên: a Graphs / Legacy Dialogs / Boxplot b Graphs / Legacy Dialogs / Box-and-Whisker c Graphs / Nonparametric Tests / Boxplot d Graphs / Nonparametric Tests / Box-and-Whisker 44 Cac trương hơp không co đô tin 95%, ta tinh cac gia tri cua môt bi ên 45 46 47 48 49 50 đinh lương băng cach: a Analyse / Reports / Case Summaries b Analyse / Descriptive Statistics / Case Summaries c Ca a va b đung d Ca a va b sai Co mây yêu tô anh hương đên viêc chon phương phap kiêm đinh gia thuyêt cho gia tri trung binh cua cac loai biên đinh lương: a b c d So sanh gia tri trung binh vơi môt gia tri lý thuyêt ho ăc gia tri qu ân th ê biên đinh lương: a Analyse / Nonparametric Tests / One-Sample T Test b Analyse / Compare Mean / One-Sample T Test c Analyse / Compare Mean / Independent-Samples T d Tât ca đêu sai So sanh gia tri trung binh cua hai nhom bi ên đinh lương: a Analyse / Nonparametric Tests / One-Sample T Test b Analyse / Compare Mean / One-Sample T Test c Analyse / Compare Mean / Independent-Samples T d Tât ca đêu sai So sanh gia tri trung binh tai thơi điêm cua môt nhom: a Analyse / Nonparametric Tests / Paired-Samples T Test b Analyse / Compare Mean / Paired-Samples T Test c Analyse / Compare Mean / One-Way ANOVA d Tât ca đêu sai So sanh gia tri trung binh nhiêu hai nhom: a Analyse / Nonparametric Tests / Paired-Samples T Test b Analyse / Compare Mean / Paired-Samples T Test c Analyse / Compare Mean / One-Way ANOVA d Tât ca đêu sai So sanh gia tri trung vi cua hai nhom: a Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / IndependentSample b Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / Related Samples c Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / K Independent 51 52 53 54 55 56 57 58 Samples d Tât ca đêu sai So sanh gia tri trung vi tai hai thơi điêm cua môt nhom: a Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / IndependentSample b Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / Related Samples c Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / K Independent Samples d Tât ca đêu sai So sanh gia tri trung vi cua nhiêu nhom: a Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / IndependentSample b Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / Related Samples c Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / K Independent Samples d Tât ca đêu sai So sanh gia tri trung vi cua hai nhom: a Tich vao ô Mann-Whitney U b Tich vao ô Wilcoxon c Tich vao ô Kruskal-Wallis H d Tich vao Jonckheere-Terpsta So sanh gia tri trung vi tai hai thơi điêm cua môt nhom: a Tich vao ô Mann-Whitney U b Tich vao ô Wilcoxon c Tich vao ô Kruskal-Wallis H d Tich vao Jonckheere-Terpsta So sanh gia tri trung vi cua nhiêu nhom: a Tich vao ô Mann-Whitney U b Tich vao ô Wilcoxon c Tich vao ô Kruskal-Wallis H d Tich vao Jonckheere-Terpsta Trong phân tich tương quan, sô tương quan biên thiên khoang: a đên b -1 đên c -1 đên d -2 đên Tương quan thuân chiêu : a Hê sô tương quan => b Hê sô tương quan = c Hê sô loc = d Hê sô căng măt ngoai => Cac khoang gia tri tuyêt đôi cua Hê sô tương quan sau đung Ngoai trư: – 0,2: rât yêu 0,2 – 0,4: yêu 0,5 – 0,7: vưa 0,7 – 0,9: chăt che Co mây loai sô tương quan chinh: a b c d Câu nao sau sai: a Hê sô tương quan Pearson cho phân phôi chuân va gia tri liên tuc đo đêm đươc b Hê sô tương quan Spearman cho cac phân phôi không chuân hay cac gia tri phân hang c Hê sô tương quan Kendall cho cac phân phôi không chuân hay cac gia tri phân hang d Hê sô tương quan Pearson hay Kendall cho cac phân phôi chu ân va gia tri liên tuc đo đêm đươc Đê tim sô tương quan ca hai biên phân phôi chuân, ta thưc hi ên: a Analyse / Correlate / Bivariate, tich vao Pearson b Analyse / Correlate / Bivariate, tich vao Spearman c Analyse / Reports / Bivariate, tich vao Pearson d Analyse / Reports / Bivariate, không tich Đê tim sô tương quan it nhât môt biên phân phôi chuân, ta thưc hiên: a Analyse / Correlate / Bivariate, tich vao Pearson b Analyse / Correlate / Bivariate, tich vao Spearman c Analyse / Reports / Bivariate, tich vao Pearson d Analyse / Reports / Bivariate, không tich Mô ta băng biêu đô – biêu đô châm điêm, ta thưc hiên: a Graphs / Lagacy Diaglogs / Scatter Dot / Simple Scatter / Define b Graphs / Nonparametric Tests / Scatter Dot / Simple Scatter / Define c Graphs / Lagacy Diaglogs / Scatter Dot / Douple Scatter / Define d Graphs / Nonparametric Tests / Scatter Dot / Douple Scatter / Define Quan hôi qui la : a Bươc tiêp theo cua phân tich tương quan, cho phep thay đôi gia tri cua môt biên sô b Bươc tiêp theo cua phân tich tương quan, cho phep hôi qui gia tri cua môt biên sô c Bươc tiêp theo cua phân tich tương quan, cho phep đo lương suy luân gia tri cua môt biên sô tư gia tri cua môt bi ên sô đôc lâp a b c d 59 60 61 62 63 64 d Bươc tiêp theo cua phân tich tương quan, cho phep đo lương suy 65 66 67 68 69 70 luân gia tri cua môt biên sô tư gia tri cua môt bi ên sô phu thuôc Y nghia cua quan hôi qui : a Tư biên sô đôc lâp suy diên biên sô đôc lâp khac b Tư biên sô đôc lâp suy diên biên sô phu thuôc c Tư biên sô phu thuôc suy diên biên sô đôc lâp d Tư biên sô phu thuôc suy diên biên sô phu thuôc khac Đê chay hôi qui tuyên tinh đơn gian, ta thưc hiên : a Analyse / Regression / Linear b Analyse / Regression / Linux c Analyse / Reports / Linear d Tât ca đêu sai Đê SPSS tinh khoang tin cho sô hôi quy, ta : a Tich vao Estimates b Tich vao Convariance Matrix c Tich vao Confidence intervals d Tich vao Risk Thông thương, chay hôi qui tuyên tinh đơn gian, ta : a Tich vao Estimates b Tich vao Model fit c Tich vao Confidence intervals d Ca a,b,c đêu đung Thông thương, chay hôi qui tuyên tinh đa biên, ngoai tich muc hôi qui tuyên tinh đơn gian, ta con: a Tich vao Descriptive b Tich vao Part and partial correlations va Collinearity c Tich vao Casewise Diagnostics va Outliers outside standard deviations d Ca a,b,c đêu đung Chay hôi qui tuyên tinh đa biên, ta cân thưc hiên thêm cac thao tac: a Click option, chon Exclude cases pairwise b Click Plots, chon ZRESID chuyên vao Y, chon ZPRED chuyên vao X kich chon Normal probability plot c Chon Mahalanobis va Cook’s phân Distance d Ca a,b,c đêu đung

Viết một bình luận