trắc nghiệm nguyên lý kế toán có đáp án

Nhiều bạn sinh viên mới bắt đầu với kế toán còn gặp khó khăn để vượt qua các kỳ thi ở trường. Hôm nay, kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn mẫu bài tập trắc nghiệm nguyên lý kế toán có lời giải mà thường gặp nhất nhé. 

*
*

Mẫu bài tập trắc nghiệm nguyên lý kế toán có lời giải

Mẫu các câu hỏi bài tập trắc nghiệm nguyên lý kế toán có lời giải

1. Trường hợp nào sau đây đc ghi vào sổ kế toán

Ký hợp đồng thuê nhà xưởng để sx. Giá trị hđ 20tr/năm Mua tài sản cố định 50tr, chưa thanh toán Nhận được lệnh chi tiền phục vụ tiếp khách của doanh nghiệp 5tr (tiền chưa chi) Tất cả trường hợp trên

ĐÁP ÁN B

2. Đối tượng của kế toán là:

Tình hình thị trường, tình hình cạnh tranh S Tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản doanh nghiệp và sự vận động của chúng Đ Tình hình thực hiện kỷ luật lao động S Tình hình thu chi tiền mặt (Đ mà chưa đủ, đối tượng kế toán ko chỉ có tiền)

ĐÁP ÁN B

3. Nhóm nào sau đây sử dụng thông tin kế toán trong việc dự kiến khả năng sinh lời và khả năng thanh toán công nợ

Ban lãnh đạo Các chủ nợ Các nhà đầu tư (quan tâm lợi nhuận) Cơ quan thuế (quan tâm lợi nhuận)

ĐÁP ÁN A

4. Đặc điểm của tài sản trong 1 DN

Hữu hình hoặc vô hình Đ (Tài sản: MMTB, quyền sử dụng đất, bằng phát minh sáng chế…) DN có thể kiểm soát được chúng, được toàn quyền sử dụng Đ Chúng có thể mang lợi ích cho DN trong tương lai Đ Tất cả đều đúng

ĐÁP ÁN D

5. Tài sản trong DN khi tham gia vào quá trình sản xuất sẽ biến động như thế nào?

Không biến động Thường xuyên biến động Giá trị tăng dần Giá trị giảm dần

ĐÁP ÁN B

6. KT tài chính có đặc điểm

Thông tin về những sự kiện đã xảy ra Đ Gắn liền với phạm vi toàn DN Đ Có tính pháp lệnh và phải có độ tin cậy cao Đ Tất cả đều đúng

ĐÁP ÁN D

7. Các khoản nợ phải thu

Không phải là tài sản DN S Là TS của DN nhưng bị đơn vị khác đang sử dụng Đ Không phải là TS của DN vì TS của DN thì ở tại DN Không chắc chắn là TS của DN

ĐÁP ÁN B

8. KT tài chính có đặc điểm

Thông tin về những sự kiện đang và sắp xảy ra S Gắn liền với từng bộ phận, từng chức năng hoạt động S Có tính linh hoạt S Không câu nào đúng

ĐÁP ÁN D

9. Sự kiện nào sau đây sẽ đc ghi nhận là nghiệp vụ kinh tế phát sinh của kế toán

KH thanh toán tiền nợ cho DN (Tiền tăng, nợ phải thu KH giảm) Nhân viên sử dụng vật dụng văn phòng Phỏng vấn ứng cử viên xin việc Không có sự kiện nào

ĐÁP ÁN A

10. Thước đo chủ yếu

Thước đo lao động ngày công Thước đo hiện vật Thước đo giá trị Cả 3 câu trên

ĐÁP ÁN C

11. Người sử dụng thông tin KT gián tiếp: cơ quan thuế

Nhà quản lý Nhà đầu tư Người môi giới Không có câu nào

ĐÁP ÁN D

12. Nợ phải trả phát sinh do

lập hoá đơn và dịch vụ đã thực hiện cho KH mua thiết bị = tiền trả tiền cho người bán về vật dụng đã mua mua hàng hoá chưa thanh toán

ĐÁP ÁN D

13. Chức năng của KT

Thông tin thu nhập xử lý chỉ đạo, thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh đến các đối tượng sử dụng thông tin KT Điều hành các hđ sx kd trong DN Giám đốc tình hình sử dụng vốn, tình hình sx kd a và c

ĐÁP ÁN D

14. Các khoản phải trả người bán là:

Tài sản của DN Một loại nguồn vốn góp phần hình thành nên TS của DN Không phải là nguồn hình thành ts của DN và DN sẽ thanh toán cho ng bán Tuỳ từng trường hợp cụ thể ko thể đưa ra kết luận tổng quát

ĐÁP ÁN B

15. DN đang xây nhà kho, chương trình xây dựng dở dang này là:

Nguồn vốn hình thành nên ts của DN Tài sản của DN Tuỳ thuộc quan điểm của từng nhân viên KT Phụ thuộc vào quy định của…

ĐÁP ÁN B

16. Nguồn vốn trong DN bao gồm các nguồn nào sau đây:

Chủ đầu tư DN đầu tư thêm vốn vào DN Chủ DN phân bổ tổ chức hay cá nhân khác Chủ DN dùng LN để bổ sung vào vốn Tất cả câu trên đều đúng

ĐÁP ÁN D

17. Các trường hợp sau, trường hợp nào chưa ghi nhận doanh thu:

KH đã nhận hàng và thanh toán cho DN = TM KH chưa nhận hàng nhưng thanh toán trước cho DN = TM (theo nguyên tắc cơ sở dồn tích, nghiệp vụ kinh tế sẽ được ghi nhận khi nào nó phát sinh chứ ko căn cứ vào thực tế thu hay chi tiền, thu tiền rồi mà hàng chưa giao thì coi như là ng vụ chưa phát sinh, giao dịch chưa thực hiện, hàng hoá vẫn thuộc quyền sở hữu của DN, do đó chưa đc ghi nhận doanh thu) KH đã nhận hàng nhưng chưa thanh toán cho DN Không có trường hợp nào

ĐÁP ÁN B

18. Câu phát biểu nào sau đây sai:

Vốn chủ sở hữu là TM của chủ sở hữu có trong DN Tài sản + nợ phải trả luôn cân bằng với vốn chủ sở hữu Chủ sở hữu là chủ nợ của DN Tất cả câu trên

ĐÁP ÁN D

19.

Đang xem: Trắc nghiệm nguyên lý kế toán có đáp án

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 111 – Giải Bài 1, 2 Trang 111 Sgk Toán 5

Xem thêm: modun 10 mam non

Kế toán là việc:

Thu thập thông tin Kiểm tra, phân tích thông tin Ghi chép sổ sách kế toán Tất cả đều đúng

ĐÁP ÁN D

20. KT TC là việc

Cung cấp thông tin qua sổ KT Cung cấp thông tin qua BC TC Cung cấp thông tin qua mạng Tất cả đều đúng

ĐÁP ÁN B

21. Kỳ kế toán năm của đơn vị kế toán đc xác định

Dương lịch Năm hoạt động Cả a và b đều đúng Có thể a hoặc b

ĐÁP ÁN D

22. Hai TS giống nhau đc DN mua ở 2 thời điểm khác nhau nên có giá khác nhau, khi ghi giá của 2 TS này KT phải tuân thủ

2 TS giống nhau thì phải ghi cùng giá Căn cứ vào chi phí thực tế mà DN đã bỏ ra để có đc TS Căn cứ vào sự thay đổi của giá thị trường Tất cả đều sai

ĐÁP ÁN B

23. Đầu kỳ TS của DN là 800tr trong đó VCSH là 500tr, trong kỳ DN thua lỗ 100tr, TS và VCSH của DN lúc này là:

800 và 400 700 và 500 700 và 400 (thua lỗ VCSH giảm 100 => TS giảm 100) Tất cả đều sai

ĐÁP ÁN C

24. Nguyên tắc thận trọng yêu cầu

Lập dự phòng Không đánh giá cao hơn giá ghi sổ Không đánh giá thấp hơn khoản nợ Tất cả đều đúng

ĐÁP ÁN D

25. Đối tượng nào sau đây là TS:

Phải thu KH Phải trả người bán Lợi nhuận chưa phân phối Quỹ đầu tư phát triển

ĐÁP ÁN A

26. Đối tượng nào sau đây là Nợ phải trả:

Khoản KH trả trước Phải thu KH Khoản trả trước ng bán (DN trả cho người bán nhưng hàng hoá chưa có, là TS) Lợi nhuận chưa phân phối (là nguồn VCSH)

ĐÁP ÁN A

27. Đối tượng nào sau đây là VCSH:

Phải thu KH Phải trả người bán Nguồn kinh phí (VCSH, chỉ có trong đơn vị HC sự nghiệp) Quỹ đầu tư phát triển (VCSH)

ĐÁP ÁN D

28. Trong kỳ DN thu đc 10tr trong đó thu nợ 2tr và doanh thu trong kỳ là

10tr 2tr 8tr Chưa đủ thông tin để kết luận (dựa trên cơ sở thu tiền thì ko xđ đc)

ĐÁP ÁN D

29. Ví dụ nào sau đây thuộc khái niệm dồn tích (dthu sẽ đc ghi nhận khi đã thu đc tiền hoặc sẽ thu đc tiền, bán hàng chưa thu tiền cũng đc ghi nhận doanh thu)

Một khoản thu đã thực hiện và đã thu tiền Một khoản doanh thu đã thu trước nhưng chưa thực hiện Ghi chép bằng việc bán hàng đã thu tiền Không phải các trường hợp trên

ĐÁP ÁN D

30. Trong nội dung của nguyên tắc trọng yếu, câu phát biểu nào ko chính xác:

Tất cả yêu cầu của bất kỳ nguyên tắc kế toán nào cũng có thể bỏ ra nếu không làm ảnh hưởng lớn đến BC TC (Đ) Các dữ kiện và số liệu liên quan đến tình hình TC với kết quả hđ của doanh nghiệp phải đc thông báo cho ng sử dụng Cho phép sự sai sót có thể chấp nhận đc khi nó ko làm ảnh hưởng đến…

ĐÁP ÁN B

31. Nội dung nguyên tắc phù hợp yêu cầu (khi ghi nhận dthu thì phải ghi nhận 1 khoản chi phí tương ứng dùng để tạo ra doanh thu trong kỳ)

TS phải đc phản ảnh phù hợp với nguồn hình thành ts Chi phí phải đc phản ánh trên báo cáo thu nhập trong kỳ kế toán phù hợp với thu nhập phát sinh ở kỳ kế toán đó Cả 2 yêu cầu trên Không có câu nào

ĐÁP ÁN B

32. Trong tháng 4, DN bán sp thu tiền mặt 20tr, thu bằng = TGNH 30tr, cung cấp sp dịch vụ cho KH chưa thu tiền 10tr, KH trả nợ 5tr, KH ứng tiền trước 20tr chưa nhận hàng. Vậy doanh thu tháng 4 của DN là

85tr 55tr 50tr 60tr

ĐÁP ÁN D

33. Tháng 1, đại lý bán vé máy bay VNA bán được 500 vé thu đc 800tr đ trong đó 300 vé có trị giá 500tr sẽ thực hiện chuyến bay trong tháng 1, còn lại sẽ thực hiện trong tháng 2. Doanh thu tháng 1 là

800tr 500tr (chỉ ghi nhận doanh thu khi nghiệp vụ phát sinh theo nguyên tắc cơ sở dồn tích. KH đã chi tiền mua trước mà nghiệp vụ chưa phát sinh thì cũng ko đc ghi nhận doanh thu) 300tr Không câu nào đúng

ĐÁP ÁN B

34. Sự việc nào sau đây ko phải là nghiệp vụ kinh tế

Thiệt hại do hoả hoạn Chi phí phát sinh nhưng chưa trả tiền Giảm giá cho một sp (ghi vào chiết khấu, giảm giá hàng bán) Vay đc 1 khoản nợ

ĐÁP ÁN A

Trên đây là những mẫu bài tập trắc nghiệm nguyên lý kế toán có lời giải. Nếu có câu hỏi hay thắc mắc hãy liên hệ với kế toán Việt Hưng để được tư vấn và hỗ trợ nhé. Chúc các bạn thành công

 

Viết một bình luận