Tài Liệu Trắc Nghiệm Kinh Tế Lượng, Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kinh Tế Lượng

*

1.TỔNG QUAN ĐỀ THI CHIA RA LÀM 3 LEVEL CÂU HỎITỪ DỄ ĐẾN KHÓ

Level 1: Nhớ (12 câu) (3 điểm) Dạng bài thường gặp: Kiểu số liệu; phương pháp luận KTL; các dạng phương trình hồi quy; giải thích các kí hiệu trong mô hình; các công thức ước lượng, kiểm định; các dạng hàm với số liệu chéo và số liệu chuỗi thời gian; khái niệm, nguyên nhân, hậu quả, cách phát hiện, cách khắc phục các khuyết tật (lý thuyết)…

Đang xem: Trắc nghiệm kinh tế lượng

Level 2: Hiểu (20 câu) (5 điểm): nắm chắc kiến thức cơ bản thì phần này sẽ dễ dàng giải quyết Dạng lý thuyết thường gặp: ý nghĩa hệ số hồi quy, hệ số xác định, tìm cặp giả thuyết phù hợp, dự báo, mô hình chứa biến giả,…Dạng bài tập thường gặp: tính tiêu chuẩn kiểm định, khoảng tin cậy, kiểm định thêm bớt biến, kiểm định ý nghĩa thống kê của hệ số hồi quy, dự báo với số liệu chuỗi thời gian, kiểm định lựa chọn mô hình, tự tương quan,….Level 3: Vận dụng (8 câu) (2 điểm): đòi hỏi sự chắc chắn về kiến thức, tư duy bao quát toàn bộ môn học và kết hợp với kiến thức các môn học khác như kinh tế học. Dạng bài thường gặp: ý nghĩa hệ số mô hình chứa biến giả, kiểm định giả thuyết kết hợp với kiến thức kinh tế học, chỉ định mô hình, cách phát hiện các khuyết tật, kết hợp các dạng hàm với số liệu chuỗi thời gian, kiểm định thêm bớt biến, kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy,….>> Luyện đề Kinh tế lượng với ngân hàng câu hỏi ~ 1000 câu, tính tính thời gian làm bài

*

2. CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CỤ THỂ TỪ LEVEL 1 ĐẾN 3Level 1: Nhớ (12 câu) (3 điểm) 1. Để tiến hành phân tích một vấn đề kinh tế xã hội dựa trên công cụ Kinh tế lượng, bước đầu tiên có nội dung là:A. Nêu lý thuyết hoặc giả thuyết kinh tếB. Ước lượng các tham sốC. Thiết lập mô hình tổng thểD. Thu thập số liệu cho phân tích2. Nghiên cứu về điểm thi học phần Kinh tế lượng, thì yếu tố tác động nào không thích hợp nhất để đưa vào mô hình?A. Số buổi nghỉ họcB. Thời gian sử dụng điện thoại trong giờ họcC. Số giờ tự học ở nhàD. Số học viên trong lớp học3. Dữ liệu theo quý về GDP của 63 tỉnh ở Việt Nam từ năm 1999 đến năm 2018 là kiểu số liệu nào?A. Chuỗi thời gianB. Số liệu kết hợpC. ChéoD. Dữ liệu theo không gian4. Thực hiện hồi quy lượng tiêu dùng gạo (kg) của hộ gia đình theo giá gạo (nghìn đồng/kg), thu được ước lượng hệ số chặn là 8,18 và ước lượng hệ số góc là – 5,05.Với Qg là lượng tiêu dùng gạo và Pg là giá gạo.Biểu diễn nào sau đây sai?A. E(Qg|Pg) = 8,18 – 5,05PgB. E(Qg|Pg) = β1 + β2PgC. Qg = 8,18 – 5,05Pg + eD. Qg = β1 + β2Pg + u5. Vai trò của sai số ngẫu nhiên u trong mô hình hồi quy là?A. Đại diện cho các biến trong mô hình B. Đại diện cho biến phụ thuộcC. Đại diện cho các biến độc lậpD. Đại diện cho các yếu tố khác ngoài mô hình>> Sự kiện thi thử SIÊU HOT tại Ôn thi sinh viên HL

*
*

7. Xét mô hình:Y = β1 + β2X2 + … + βkXk + uKiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy thì dùng cặp giả thuyết nào?

*

8. Trong các mô hình sau, đâu là mô hình động

*

9. Kiểm định Durbin-Watson (DW)(1),(2),(3) lần lượt là các kết luận nào?

*

A. (1) Mô hình có tự tương quan bậc 1 dương; (2) Không có kết luận; (3) Mô hình có tự tương quan bậc 1 âmB. (1) Mô hình có tự tương quan bậc 1 dương; (2) Mô hình không có tự tương quan bậc 1; (3) Không có kết luậnC. (1) Mô hình có tự tương quan bậc 1 âm; (2) Mô hình không có tự tương quan bậc 1; (3) Không có kết luậnD. (1) Mô hình có tự tương quan bậc 1 dương; (2) Không có kết luận; (3) Mô hình không có tự tương quan bậc 110. Đâu không phải đặc trưng của số liệu chuỗi thời gian?A. Có yếu tố xu thếB. Có thể thay đổi thứ tự các quan sát trong chuỗiC. Chịu tác động của yếu tố mùa vụD. Có tính tự tương quan11. Trong mô hình hồi quy đơn không xảy ra hiện tượng nào?A. Phương sai sai số không đổiB. Đa cộng tuyếnC. Kì vọng sai số ngẫu nhiên khác 0D. Sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn12. Khi thêm vào mô hình gốc các lũy thừa bậc cao của giá trị ước lượng biến phụ thuộc để phát hiện hiện tượng nào của mô hình gốc?A. Kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác khôngB. Phương sai sai số thay đổiC. Đa cộng tuyến caoD. Sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩnLevel 2: Hiểu (20 câu) (5 điểm) 13. Xây dựng một mô hình kinh tế lượng trong đó một biến số phụ thuộc vào các biến khác thì biến nào là biến phụ thuộc thích hợp nhất trong các biến sau:– Chi phí cho quảng cáo sản phẩm- Số chương trình khuyến mãi cho sản phẩm- Lượng bán sản phẩm(Các biến đều là giá trị bình quân, theo thời gian, tại một khu vực).A. Chi phí cho quảng cáo sản phẩmB. Số chương trình khuyến mãi cho sản phẩmC. Lượng bán sản phẩmD. Cả ba biến thích hợp như nhau14. Xét mô hình:Q = β1 + β2P + β3PC + uVới Q là số cốc STTCDD bán được, P là giá 1 cốc sữa tươi trân châu đường đen, PC là giá 1 cốc cappuccino.Nếu hệ số β2 A. P giảm thì trung bình Q tăngB. P tăng thì trung bình Q tăngC. P tăng thì trung bình Q thay đổiD. P tăng thì trung bình Q không thay đổi15. Dựa vào kết quả ước lượng trong bảng. Hãy chọn cách giải thích đúng cho ước lượng các hệ số góc:Dependent variable: Y

*

A. Khi X2 tăng 1 đơn vị, X1 bằng 0 thì trung bình của Y tăng 0,203040 đơn vịB. Khi X2 tăng 1 đơn vị, X1 bằng 0 thì trung bình của Y tăng 0,299929 đơn vịC. Khi X2 tăng 1 đơn vị, X1 bằng 0 thì trung bình của Y tăng 0,611463 đơn vịD. Khi X1 tăng 1 đơn vị, X2 bằng 0 thì trung bình của Y tăng 1,569997 đơn vị16. Khi ước lượng một mô hình với bộ số liệu cụ thể, thu được R2 = 0,888Giá trị hệ số này cho biết gì?A. Hệ số R2 cho biết độ phù hợp hàm hồi quy tổng thể. Ý nghĩa: Cho biết hàm hồi quy giải thích được 0,888% sự biến động của biến phụ thuộcB. Hệ số R2 cho biết độ phù hợp hàm hồi quy tổng thể. Ý nghĩa: Cho biết hàm hồi quy giải thích được 88,8% sự biến động của biến phụ thuộcC. Hệ số R2 cho biết độ phù hợp hàm hồi quy mẫu. Ý nghĩa: Cho biết hàm hồi quy giải thích được 88,8% sự biến động của biến phụ thuộcD. Hệ số R2 cho biết độ phù hợp hàm hồi quy mẫu. Ý nghĩa: Cho biết hàm hồi quy giải thích được 11,2% sự biến động của biến phụ thuộc17. Cho EX là giá trị xuất khẩu, GDP là tổng sản phẩm quốc nội của nước nhập khẩu, DIS là khoảng cách địa lý, có mô hình:Log(EX) = 0,125 + 1,365log(GDP) – 0,122log(DIS) + eKhoảng cách địa lý tăng 1% thì xuất khẩu có giảm 1% hay không?Kiểm định bằng cặp giả thuyết nào?

*

18. Với Q là lượng bán, P là giá bán, PC là giá hàng hóa cạnh tranh, có kết quả ước lượng:Q = 88,2 – 1,278P + 2,114PC + eSe (1,67) (0,541) (0,029)Khi kiểm định ý kiến “biến P tăng 1 đơn vị và PC không đổi thì Q giảm ít hơn 2 đơn vị” thì giá trị Tqs bằng bao nhiêu? A. Tqs = – 6,06B. Tqs = 1,33C. Tqs = – 2,36D. Tqs = 6,0619. Cho kết quả ước lượng 1 số doanh nghiệp sản xuất, trong đó PR là năng suất, W là tiền công bình quân trả cho người lao động, B là tiền thưởng bình quân.PR = 10,213 + 2,469W + 1,873B + eSe (5,98) (1,43) (0,73)Khi kiểm định giả thuyết “Nếu tiền công tăng 1 đơn vị, yếu tố khác không đổi thì năng suất tăng hơn 2 đơn vị”Với mức ý nghĩa 5%, kết luận thế nào về giả thuyết là phù hợp nhất?

*

A. Bác bỏ H0,ý kiến saiB. Bác bỏ H0,ý kiến đúngC. Chưa bác bỏ H0,ý kiến saiD. Chưa bác bỏ H0, ý kiến đúng>> Kho tài liệu quy tụ lượng đề khủng và đề cương full môn dành riêng cho NEUers

*

20. Với E là lượng tiêu thụ điện cho sinh hoạt, P là chỉ số giá điện sinh hoạt, Y là thu nhập của người dân, có kết quả ước lượng:Log(E) = 0,958 – 0,123log(P) + 1,264log(Y) + eSe (0,627) (0,036) (0,742)Giá điện và thu nhập tăng 1% thì lượng điện tiêu thụ thay đổi trong khoảng nào?Sử dụng α = 5% với mọi khoảng tin cậy.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Review Tài Liệu Srs ), (Doc) Đặc Tả Srs Của Tôi

*

hiệp phương sai ước lượng các hệ số góc xấp xỉ bằng 0 A. (- 0,081; 2,363)%B. (- 0,315; 2,597)%C. (- 31,503; 259,703)%D. (0,315; 2,597)%21. Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định thêm 1 biến độc lập vào một mô hình hồi qui sẽ có kết luận như thế nào, biết rằng:– Mô hình ban đầu có 2 biến độc lập, có hệ số chặn, có 80 quan sát, có hệ số xác định bằng 0,865- Mô hình sau khi thêm biến có hệ số xác định bằng 0,88

*

A. Chưa bác bỏ H0, nên thêm biến đóB. Chưa bác bỏ H0, không nên thêm biến đóC. Bác bỏ H0, nên thêm biến đóD. Bác bỏ H0, không nên thêm biến đó22. Với mức ý nghĩa 5%, bằng các kiểm định T, có mấy biến độc lập thực sự tác động tới biến phụ thuộc theo kết quả ước lượng dưới đây:Dependent variable: CO

*

A. Không có biến nàoB. Có 1 biếnC. Có 2 biếnD. Có 3 biến23. MAPE là:A. Sai số trung bình tuyệt đối:

*

B. Căn bậc 2 của trung bình bình phương sai số:

*

C. Sai số trung bình tuyệt đối tính theo %:

*

D. Tất cả đều sai24. Trong mô hình hồi quy, điều nào sau đây sẽ được đại diện bởi biến giả?A. Doanh số bán hàngB. Tổng số nhân viên của cửa hàngC. Tổng vốn đầu tư cho máy móc, trang thiết bịD. Các mùa trong năm25. Với số liệu GDP theo quý, S1,…, S4 là các biến mùa vụ. Xét mô hình:GDPt = β1 + β2GDPt – 1 + α1S1 + α2S2 + α3S3 + utTrong mô hình trên, phạm trù cơ sở là:A. Quý 1B. Quý 2C. Quý 3D. Quý 426. Dự báo giá trị của Y vào quí 1 năm 2020 là bao nhiêu, theo kết quả sau đây:

*

với t là biến xu thế thời gian nhận giá trị từ 1; Số liệu từ Quí 1 năm 1990 đến quí 4 năm 2019.A. 3,14B. 11,5C. 11,06D. 11,1527. Cho kết quả ước lượng với thời gian từ quý I năm 2009 đến quý IV năm 2018. GDP là tổng sản phẩm quốc nội, FDI là đầu tư trực tiếp nước ngoài, ODA là vốn vay ưu đãi, T là biến xu thế thời gian.Log(GDP) = 0,015 + 1,31log(FDI) + 0,57log(ODA) + 0,003T + eSe (1,51) (0,29) (0,24) (0,001)Với độ tin cậy 90%, bỏ qua yếu tố khác, sau mỗi quý GDP tăng trong khoảng bao nhiêu %?

*

A. (0,104; 0,496)%B. (0,136; 0,465)%C. (1,36; 7,24)%D. (0,172; 0,428)%28. Sau khi hồi qui một mô hình, có kết quả sau:Ramsey RESET test Prob. = 0.032White test Prob. = 0.295Với mức ý nghĩa 5%, kết quả này cho biết điều gì về mô hình ban đầu?A. Mô hình có dạng hàm đúng; có phương sai sai số thay đổiB. Mô hình có dạng hàm đúng; có phương sai sai số không đổiC. Mô hình có dạng hàm sai; có phương sai sai số không đổiD. Mô hình có dạng hàm sai; có phương sai sai số thay đổi29. Sau khi hồi qui một mô hình, có kết quả sau:Ramsey RESET test Prob. = 0.123White test Prob. = 0.328Jacque-Berra test Prob. = 0.021Với mức ý nghĩa 5%, kết quả này cho biết điều gì về mô hình ban đầu?A. Mô hình vi phạm giả thiết 2 của phương pháp OLSB. Mô hình vi phạm giả thiết 3 của phương pháp OLSC. Mô hình vi phạm giả thiết 5 của phương pháp OLSD. Mô hình vi phạm giả thiết 3 và 5 của phương pháp OLS>> CAM KẾT đạt ngay 8+ khi tham gia lớp luyện thi OFFLINE Kinh tế lượng

*

30. Kết quả ước lượng mô hình với 50 quan sát như sau:

*

Với mức ý nghĩa 5%, kết luận nào về hiện tượng tự tương quan của mô hình là phù hợp nhất?n = 50, α = 0,05k' = 2 k' = 3dL dU dL dU1,391 1,600 1,338 1,659A. Không kết luận được về tự tương quanB. Mô hình không có tự tương quanC. Mô hình có tự tương quan bậc 1 âmD. Mô hình có tự tương quan bậc 1 dương31. Trong các mô hình, mô hình nào là phù hợp để phân tích ý kiến sau:“Với những nơi dùng giống lúa biến đổi gen thì tác động của phân bón đến năng suất là yếu hơn các nơi khác”Với NS là năng suất lúa.A. NS = β1 + β2PB + β3D + u ; Trong đó D = 1 với những nơi dùng giống lúa biến đổi gen,D = 0 với các nơi khácB. NS = β1 + β2PB + β3PB2 + u ;Trong đó PB là lượng phân bónC. NS = β1 + β2PB + β3D*PB + u ;Trong đó D = 1 với những nơi dùng giống lúa biến đổi gen, D = 0 với các nơi khácD. NS = β1 + β2PB + β3D*NS + u ;Trong đó D = 1 với những nơi dùng giống lúa biến đổi gen, D = 0 với các nơi khác32. Phân tích hồi quy là nghiên cứu về:A. Sự phụ thuộc của một hoặc một số biến vào một hoặc một số biến khácB. Giải thích biến động của chi tiêu theo sự biến động của thu nhậpC. Sự phụ thuộc của một biến vào một hoặc một số biến khácD. Tất cả đều saiLevel 3: Vận dụng (8 câu) (2 điểm)33. Với Q là số chai Coca-Cola bán được, P là giá 1 chai Coca-Cola (10.000đ), PC là giá 1 chai Pepsi (10.000đ), có kết quả ước lượng:

*

Nếu giá P bằng 16.000đ và giá PC bằng 15.000đ thì ước lượng cho lượng Coca-Cola tiêu thụ là:A. 89,99 chaiB. 82,47 chaiC. 148,7 chaiD. 88,49 chai34. Với Q lượng cầu về hàng hóa, TN thu nhậpSau khi hồi qui mô hìnhln(Q) = β1 + β2ln(TN) + uThực hiện kiểm định ràng buộc đối với mô hình được kết quả sauNull hypothesis: c(2) = -0,5F-statistic … Probability 0.0612Với mức ý nghĩa 5%, cho biết kết luận nào phù hợp nhất về loại hàng hóa?A. Hàng hóa là thông thườngB. Hàng hóa là thiết yếuC. Hàng hóa là xa xỉD. Hàng hóa là cấp thấp35. Với mức ý nghĩa 5%, có bao nhiêu biến độc lập thực sự giải thích cho biến phụ thuộc trong mô hình có kết quả ước lượng sau:Dependent variable: QVariable CoefficientC 1.677 *X2 -1.048 **X3 0.969 *X4 0.954 ***X5 0.358 **Trong đó kí hiệu *, **, *** là hệ số có ý nghĩa thống kê ở mức 10%, 5%, 1%.

Xem thêm: Kho Giáo Án Phụ Đạo Tiếng Anh 7 Thí Điểm, Giáo Án Phụ Đạo Tiếng Anh 7

A. 1 biếnB. 2 biếnC. 3 biếnD. 4 biến36. Cho mô hình có biến giả sau, với GDP là tổng sản phẩm quốc nội, FDI là đầu tư trực tiếp nước ngoài, LV = 1 với các nước phát triển, và = 0 với các nước đang phát triển.:Log(GDP) = β1 + β2Log(FDI) + β3LV + uNếu hệ số biến LV được ước lượng là số dương thì câu nào sau đây là hợp lý nhất?A. Các nước phát triển có tốc độ tăng GDP cao hơn các nước đang phát triểnB. Các nước đang phát triển có tốc độ tăng GDP cao hơn các nước phát triểnC. Các nước có mức đầu tư trực tiếp nước ngoài cao hơn có tốc độ tăng GDP cao hơnD. Các nước có mức đầu tư trực tiếp nước ngoài thấp hơn có tốc độ tăng GDP cao hơn37. Với mức ý nghĩa 5%, kết luận nào sau đây là phù hợp nhất về khuyết tật trong hai mô hình (1) và (2)? Ramsey RESET Heteroskedasticity Histogram-NormalityMô hình (1) Prob. 0,123 Prob. 0,328 Prob. 0,021Mô hình (2) Prob. 0,329 Prob. 0,014 Prob. 0,127A. Mô hình 1 vi phạm giả thiết 3, mô hình 2 vi phạm giả thiết 2 và 5B. Mô hình 1 không vi phạm giả thiết 2 và 3, mô hình 2 vi phạm giả thiết 5C. Cả 2 mô hình đều vi phạm giả thiết 5D. Mô hình 1 vi phạm giả thiết 5, mô hình 2 vi phạm giả thiết 338. Với mức ý nghĩa 5%, cho biết kết luận nào phù hợp với kết quả ước lượng hồi qui phụ sau đây:

*

*

A. Mô hình ban đầu có phương sai sai số thay đổiB. Mô hình ban đầu có phương sai sai số không đổiC. Mô hình ban đầu có dạng hàm sai, thiếu biếnD. Mô hình ban đầu có dạng hàm đúng, không thiếu biến39. Cho biết nhận định nào là phù hợp với kết quả ước lượng sau đây:

*

Với E là lượng tiêu thụ điện cho sinh hoạt, TEM là nhiệt độ bình quân của quý (độ C).Số liệu chuỗi thời gian, từ quý 1/2009 đến quý 4/2018. A. Từ 36ºC đến 40ºC lượng tiêu thụ điện tăngB. Từ 36ºC đến 40ºC lượng tiêu thụ điện giảmC. Từ 36ºC đến 40ºC lượng tiêu thụ điện tăng rồi giảmD. Từ 36ºC đến 40ºC lượng tiêu thụ điện giảm rồi tăng40. Cho kết quả ước lượng với 90 lao động, trong đó: PR là năng suất, W là tiền lương nhận được, B là tiền thưởng nhận được, EXP là số năm kinh nghiệm.Log(PR) = β1 + β2log(W) + β3log(B) + β4EXP + β5EXP2 + u; có hệ số xác định bằng 0,66Khi bỏ hai biến EXP và EXP^2 đi thì hệ số xác định còn 0,44.Bằng kiểm định F, với mức ý nghĩa 5%, có kết luận như thế nào khi so sánh giữa hai mô hình trước và sau khi bỏ biến.

*

A. Fqs = 27,5; hàm hồi qui ban đầu là thích hợpB. Fqs = 27,5; hàm hồi qui ban đầu là không thích hợpC. Fqs = 13,75; hàm hồi qui ban đầu là không thích hợpD. Fqs = 13,75; hàm hồi qui ban đầu là thích hợp>> Mọi thắc mắc đều được giải đáp 24/7 tại Group Góc ôn thi NEU Shares

*

Viết một bình luận