tổnh hợp kiến thức môn lịch sử lớp 8

Lời giải 1:

Họ tên người giải: tuanlop67

Chương I. THỜI XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Chương II. CÁC NƯỚC ÂU – MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX

Bài 5. Công xã Pa- ri 1871

Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX

Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX

Chương III. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX

Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII- Đầu thế kỉ XX

Bài 10. Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX

Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918)

Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Đọc thêm  Biên Bản Kiểm Điểm Cá Nhân, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên 2021, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ

Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)

Chương II. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)

Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Chương III. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)

Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939)

Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945)

Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Chương V. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC – KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

Bài 22. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm1945)

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

Chương I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XĨ

Đọc thêm  Truyện Tranh Overlord Do Ipm Dịch, Truyện Tranh

Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884)

Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Chương II. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918

Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Viết một bình luận