tóm tắt về chính trị,kinh tế tài chính,xã hội,văn hóa,quân sự của Hồ Quý Ly

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Uyenlinh17077

Ngay từ khi còn là một đại thần, đặc biệt sau khi lên ngôi vua, Hồ Quý Ly đã thực hiện những cải cách trên nhiều lĩnh vực.
– Về chính trị, ông cải tổ hàng ngũ võ quan, thay thế dần các võ quan cao cấp do quý tộc tôn thất nhà Trần nắm giữ bằng những người không phải
họ Trần nhưng có tài năng và thân cận với mình.
Hồ Quý Ly cho đổi tên một số đơn vị hành chính cấp trấn và quy định cụ thể, rõ ràng cách làm việc của bộ máy chính quyền các cấp.
Hồ Quý Ly đặt lệ cử các quan ở triều đình về các lộ thăm hỏi đời sống nhân dân và tìm hiểu tình hình làm việc của quan lại để thăng hay giáng chức.
-Về kinh tế tài chính, Hồ Quý Ly cho phát hành tiền giấy thay thế tiền đồng, ban hành chính sách hạn điền, quy định lại biểu thuế đinh, thuế ruộng.
– Về xã hội, Hồ Quý Ly ban hành chính sách hạn chế số nô tì được nuôi của các vương hầu, quý tộc, quan lại.

Những năm có nạn đói, nhà Hồ lệnh cho các quan địa phương đi khám xét, bắt nhà giàu thừa thóc phải bán cho dân đói và tổ chức nơi chữa bệnh cho dân.
– Về văn hoá, giáo dục, Hồ Quý Ly bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục, cho dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm để dạy cho vua Trần và phi tần, cung nữ. Ông cũng sửa đổi cả chế độ thi cử, học tập.
– Về quân sự, để đề phòng giặc ngoại xâm, Hồ Quý Ly đã thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng.

Đọc thêm  Mẫu báo giá sản phẩm/dịch vụ bằng tiếng Anh, song ngữ

Lời giải 2:

Họ tên người giải: KING7779

– Chính trị: Thay thế võ quan cao cấp của nhà Trần bằng những người có tài và thân cận với mình, đổi 1 số đơn vị hành chính.

– Kinh tế: Phát hành tiền giấy và thay thế tiền đồng, ban hành chính sách hạn điền và quy định lại thuế đinh, thuế điền.

Xã hội: Ban hành chính sách hạn nô nhằm giới hạn số lượng nô tì được nuôi trong gia đình, quý tộc.

– Văn hóa, giáo dục: Bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục, dịch sách chữ hán ra chữ Nôm và sửa đổi chế độ học hành, thi cử.

Quân sự: Làm lại sổ đinh, sản xuất vũ khí và bố trí quân phòng thủ ở những nơi hiểm yếu.

Viết một bình luận