Tóm tắt lại nội dung luật pháp thời Trần

Lời giải 1:

Họ tên người giải: minhtuan151020079

– Nhà nước chú trọng sửa sang luật pháp, ban hành Quốc triều hình luật.

– Nội dung:

+ Bảo vệ vua, giai cấp thống trị.

+ Xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản.

+ Quy định cụ thể việc mua bán ruộng đất.

– Đặt cơ quan Thẩm hình viện để xét xử việc kiện cáo.

– Đặt chuông tại điện Long Trì để dân kêu oal

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguyenhang5473

Luật pháp thời Trần.
– Ban hành bộ luật mới : Quốc triều hình luật.
– Nội dung giống như bộ luật thời Lý nhưng được bổ sung thêm : Xác nhận và bảo vệ quyền tư
hữu tài sản
– Đặt cơ quan Thẩm hình viện để xét xử việc kiện cáo.

Đọc thêm  Bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh

Viết một bình luận