Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nhật năm 1997 là:, , (Chỉ được chọn 1 đáp án), A., Âm 1 %, B., Âm 0.7 %, C., 1 %, D., 0.9 %, Năm 1974, dự trữ vàng của Mĩ chỉ còn:, , (Chỉ được chọn 1 đáp án), A., 2

Lời giải 1:

Họ tên người giải: manhcuongn3455

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nhật năm 1997 là:
 
(Chỉ được chọn 1 đáp án)
A.
Âm 1 %
B.
Âm 0.7 %
C.
1 %
D.
0.9 %
 Năm 1974, dự trữ vàng của Mĩ chỉ còn:
 
(Chỉ được chọn 1 đáp án)
A.
22 tỉ USD.
B.
14 tỉ USD.
C.
11.9 tỉ USD.
D.
21.9  tỉ USD
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của các nước nào?
 
(Chỉ được chọn 1 đáp án)
A.
Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam.
B.
Anh, Pháp, Tây Đức, Italia, Nhật Bản.
C.
Anh, Pháp, Liên Xô.
D.
Tây Đức, Italia, Nhật Bản.tỉ USD.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: vuonghaimt8

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nhật năm 1997 là:B

⇒Giai đoạn 1990 -2005: tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại và không ổn định, chỉ còn mức 1 con số, thấp dưới 6%.
Năm 1974, dự trữ vàng của Mĩ chỉ còn:C

⇒Vào năm 1974 dự trữ vàng của mĩ giảm còn 11 tỉ USD

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của các nước nào:B

⇒Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của năm nước Anh, Pháp, Tây Đức, l-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại.

Đọc thêm  Biên bản họp TCM - tháng 3

Viết một bình luận