Toán Xác Suất Thống Kê Đại Học Y Hà Nội, Xác Suất Y Học

Danh mục: DÀNH CHO SINH VIÊN DÀNH CHO SINH VIÊN / ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU KHÓA DÀNH CHO SINH VIÊN / Y KHOA ĐỔI MỚI DÀNH CHO SINH VIÊN / Y KHOA ĐỔI MỚI / KHÓA 2019-2025 DÀNH CHO SINH VIÊN / Y KHOA ĐỔI MỚI / KHÓA 2020-2026 DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2014-2020 DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2014-2020 / Y6RHM2 DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2015-2021 DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2015-2021 / Y6 RHM K2015-2021 DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2015-2021 / Y5RHM K2015-2021 DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2016-2022 DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2016-2022 / Y5RHM K2016-2022 DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2016-2022 / Y5RHM K2016-2022 / Phẫu thuật Hàm Mặt DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2016-2022 / Y4RHM K2016-2022 DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2017-2023 DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2017-2023 / Y3RHM K2017-2023 DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2017-2023 / Y4RHM 2017-2023 DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2017-2023 / Y4RHM 2017-2023 / Nha Chu DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2017-2023 / Y4RHM 2017-2023 / Nhi DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2018-2024 DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2018-2024 / Y2RHM K2018-2024 DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2018-2024 / Y3RHM K2018-2024 DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2018-2024 / Y3RHM K2018-2024 / Lịch sử Đảng CSVN DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2018-2024 / Y3RHM K2018-2024 / Module Thực tế cộng đồng Y3 DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2019-2025 DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2019-2025 / Y2RHM K2019-2025 DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2019-2025 / Y2RHM K2019-2025 / Thực hành nha khoa 1 DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2019-2025 / Y2RHM K2019-2025 / TIẾNG ANH 2 DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2019-2025 / Y2RHM K2019-2025 / PPD1-Tâm lý đạo đức nha khoa DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2019-2025 / Y1RHM K019-2025 DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2020-2026 DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2020-2026 / ModuleTiếng Anh 1 Y1 RHM DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG – HÀM – MẶT / RHM K2020-2026 / Moudle 3- Cơ sở vật lý và ứng dụng trong y học DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO YHDP&YTCC DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO YHDP&YTCC / DINH DƯỠNG DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO YHDP&YTCC / Y HỌC DỰ PHÒNG DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO YHDP&YTCC / Y HỌC DỰ PHÒNG / Khoá 2016-2022 (Y4) DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO YHDP&YTCC / Y HỌC DỰ PHÒNG / Khoá 2018-2024 (Y2) DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO YHDP&YTCC / Y HỌC DỰ PHÒNG / Khoá 2018-2024 (Y2) / NĂM HỌC 2019-2020 DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO YHDP&YTCC / Y HỌC DỰ PHÒNG / Khoá 2018-2024 (Y2) / NĂM HỌC 2019-2020 / Tâm lý đạo đức y học DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO YHDP&YTCC / Y HỌC DỰ PHÒNG / Khoá 2017-2023 (Y3) DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO YHDP&YTCC / Y HỌC DỰ PHÒNG / Khoá 2017-2023 (Y3) / NỘI CƠ SỞ DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO YHDP&YTCC / Y HỌC DỰ PHÒNG / Khóa 2019-2025 (Y1) DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO YHDP&YTCC / Y HỌC DỰ PHÒNG / Khóa 2019-2025 (Y1) / LÝ SINH DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO YHDP&YTCC / Y HỌC DỰ PHÒNG / Khóa 2015-2021(Y5) DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO YHDP&YTCC / Y HỌC DỰ PHÒNG / Khóa 2015-2021(Y5) / MẮT DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO YHDP&YTCC / Y TẾ CÔNG CỘNG DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO YHDP&YTCC / Y TẾ CÔNG CỘNG / KHÓA 2018-2022 (Y2CC) DÀNH CHO SINH VIÊN / VIỆN ĐÀO TẠO YHDP&YTCC / Y TẾ CÔNG CỘNG / KHÓA 2018-2022 (Y2CC) / Đo lường sức khỏe DÀNH CHO SINH VIÊN / ĐIỀU DƯỠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI DÀNH CHO SINH VIÊN / ĐIỀU DƯỠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI / NĂM THỨ NHẤT DÀNH CHO SINH VIÊN / ĐIỀU DƯỠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI / NĂM THỨ HAI DÀNH CHO SINH VIÊN / ĐIỀU DƯỠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI / NĂM THỨ BA DÀNH CHO SINH VIÊN / ĐIỀU DƯỠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI / NĂM THỨ TƯ DÀNH CHO SINH VIÊN / ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG DÀNH CHO SINH VIÊN / ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG / Điều dưỡng liên thông từ Cao đẳng – 18A DÀNH CHO SINH VIÊN / ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG / Điều dưỡng liên thông từ Cao đẳng – 18A / Y học cổ truyền DÀNH CHO SINH VIÊN / ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG / Điều dưỡng liên thông từ Cao đẳng – 18A / Nghiên cứu Điều dưỡng DÀNH CHO SINH VIÊN / ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG / Điều dưỡng liên thông từ Cao đẳng – 18B DÀNH CHO SINH VIÊN / ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG / Điều dưỡng liên thông từ Cao đẳng – 18B / SINH LÝ BỆNH – MIỄN DỊCH DÀNH CHO SINH VIÊN / ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG / Điều dưỡng liên thông từ Cao đẳng – 18B / GIÁO DỤC SỨC KHỎE TRONG THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG DÀNH CHO SINH VIÊN / ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG / Điều dưỡng liên thông từ Cao đẳng – 18B / HÓA SINH DÀNH CHO SINH VIÊN / ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG / Điều dưỡng liên thông từ Cao đẳng – 18B / LÝ THUYẾT NỘI DÀNH CHO SINH VIÊN / ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG / Điều dưỡng liên thông từ Cao đẳng – 18B / DƯỢC LÝ DÀNH CHO SINH VIÊN / ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG / Điều dưỡng liên thông từ Cao đẳng – 18B / QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG DÀNH CHO SINH VIÊN / ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG / Điều dưỡng liên thông từ Cao đăng – 19A DÀNH CHO SINH VIÊN / ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG / Điều dưỡng liên thông từ Cao đăng – 19A / DỊCH TỄ DÀNH CHO SINH VIÊN / TRAO ĐỔI VỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2020 – TẬP HUẤN BỆNH COVID-19 DÀNH CHO SINH VIÊN / TRAO ĐỔI VỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2020 – TẬP HUẤN BỆNH COVID-19 / cử nhân điều dưỡng DÀNH CHO SINH VIÊN / TRAO ĐỔI VỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2020 – TẬP HUẤN BỆNH COVID-19 / môn sknn DÀNH CHO SINH VIÊN / TRAO ĐỔI VỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2020 – TẬP HUẤN BỆNH COVID-19 / Nhi y4 ĐK DÀNH CHO SINH VIÊN / TRAO ĐỔI VỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2020 – TẬP HUẤN BỆNH COVID-19 / Dịch tễ DÀNH CHO SINH VIÊN / TRAO ĐỔI VỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2020 – TẬP HUẤN BỆNH COVID-19 / sản DÀNH CHO SINH VIÊN / TRAO ĐỔI VỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2020 – TẬP HUẤN BỆNH COVID-19 / Ls PHCN DÀNH CHO SINH VIÊN / TRAO ĐỔI VỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2020 – TẬP HUẤN BỆNH COVID-19 / lao DÀNH CHO SINH VIÊN / TRAO ĐỔI VỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2020 – TẬP HUẤN BỆNH COVID-19 / ung thư DÀNH CHO SINH VIÊN / TRAO ĐỔI VỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2020 – TẬP HUẤN BỆNH COVID-19 / Dị ứng DÀNH CHO SINH VIÊN / TRAO ĐỔI VỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2020 – TẬP HUẤN BỆNH COVID-19 / lý thuyết truyền nhiễm y5 lớp C,D,G (đk,yhdp,vb2) DÀNH CHO SINH VIÊN / TRAO ĐỔI VỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2020 – TẬP HUẤN BỆNH COVID-19 / lý thuyết Lao và bệnh phổi lớp A,B,E DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2020-2026 (Y1) DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2020-2026 (Y1) / Y Đa khoa DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2020-2026 (Y1) / Y học cổ truyền DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2020-2026 (Y1) / Khúc xạ nhẫn khoa DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2020-2026 (Y1) / Xét nghiệm Y học DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2020-2026 (Y1) / Cử nhân Điều dưỡng DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2020-2026 (Y1) / Cử nhân Điều dưỡng-CTTT11 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / Y KHOA DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / Y KHOA / NGOẠI NGỮ 3 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / Y KHOA / XÁC SUẤT THỐNG KÊ DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / Y HỌC CỔ TRUYỀN DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / Y HỌC CỔ TRUYỀN / Năm học 2019-2020 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / Y HỌC CỔ TRUYỀN / Năm học 2019-2020 / DÂN SỐ 1 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / Y HỌC CỔ TRUYỀN / Năm học 2019-2020 / LÝ SINH DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / Y HỌC CỔ TRUYỀN / Năm học 2019-2020 / KINH TẾ CHÍNH TRỊ DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / Y HỌC CỔ TRUYỀN / Năm học 2020-2021 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / Y HỌC CỔ TRUYỀN / Năm học 2020-2021 / Tư tưởng Hồ Chí Minh DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / Y HỌC CỔ TRUYỀN / Năm học 2020-2021 / Nhà nước và pháp luật DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / Y HỌC CỔ TRUYỀN / Năm học 2020-2021 / SINH LÝ HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / Y HỌC CỔ TRUYỀN / Năm học 2020-2021 / Kỹ năng giao tiếp DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / Y HỌC CỔ TRUYỀN / Năm học 2020-2021 / Ký sinh trùng DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / Y HỌC CỔ TRUYỀN / Năm học 2020-2021 / Xác suất thống kê DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / Y HỌC CỔ TRUYỀN / Năm học 2020-2021 / Phẫu thuật thực nghiệm DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / KHÚC XẠ NHÃN KHOA DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / KHÚC XẠ NHÃN KHOA / Năm học 2019-2020 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / KHÚC XẠ NHÃN KHOA / Năm học 2019-2020 / NGOẠI NGỮ 2 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / KHÚC XẠ NHÃN KHOA / Năm học 2019-2020 / DÂN SỐ HỌC CƠ BẢN DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / KHÚC XẠ NHÃN KHOA / Năm học 2019-2020 / SINH LÝ DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / KHÚC XẠ NHÃN KHOA / Năm học 2019-2020 / TRIẾT HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / KHÚC XẠ NHÃN KHOA / Năm học 2020-2021 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / KHÚC XẠ NHÃN KHOA / Năm học 2020-2021 / Tư tưởng Hồ Chí Minh DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / KHÚC XẠ NHÃN KHOA / Năm học 2020-2021 / Vi sinh DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / KHÚC XẠ NHÃN KHOA / Năm học 2020-2021 / Sinh lý bệnh – Miễn dịch DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / XÉT NGHIỆM Y HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / XÉT NGHIỆM Y HỌC / Năm học 2019-2020 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / XÉT NGHIỆM Y HỌC / Năm học 2019-2020 / KINH TẾ CHÍNH TRỊ DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / XÉT NGHIỆM Y HỌC / Năm học 2019-2020 / SINH LÝ HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / XÉT NGHIỆM Y HỌC / Năm học 2020-2021 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / XÉT NGHIỆM Y HỌC / Năm học 2020-2021 / Tư tưởng Hồ Chí Minh DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / XÉT NGHIỆM Y HỌC / Năm học 2020-2021 / DƯỢC LÝ DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / ĐIỀU DƯỠNG DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / ĐIỀU DƯỠNG / MODULE 2.3 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / ĐIỀU DƯỠNG / MODULE 4.1 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / ĐIỀU DƯỠNG / GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / ĐIỀU DƯỠNG TIÊN TIẾN DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / ĐIỀU DƯỠNG TIÊN TIẾN / Năm học 2019-2020 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / ĐIỀU DƯỠNG TIÊN TIẾN / Năm học 2019-2020 / TRIẾT HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / ĐIỀU DƯỠNG TIÊN TIẾN / Năm học 2019-2020 / KINH TẾ CHÍNH TRỊ DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / ĐIỀU DƯỠNG TIÊN TIẾN / Năm học 2019-2020 / Y XÃ HỘI HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / ĐIỀU DƯỠNG TIÊN TIẾN / Năm học 2019-2020 / NGOẠI NGỮ (HỌC MÃI) DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / ĐIỀU DƯỠNG TIÊN TIẾN / Năm học 2020-2021 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / ĐIỀU DƯỠNG TIÊN TIẾN / Năm học 2020-2021 / TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / ĐIỀU DƯỠNG TIÊN TIẾN / Năm học 2020-2021 / DƯỢC LÝ DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2019-2025 (Y2) / ĐIỀU DƯỠNG TIÊN TIẾN / Năm học 2020-2021 / Pathophysiology DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Bác sĩ Y khoa DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Bác sĩ Y khoa / Năm học 2019-2020 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Bác sĩ Y khoa / Năm học 2019-2020 / Tâm lý – Đạo đức y học DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Bác sĩ Y khoa / Năm học 2019-2020 / Sinh lý học HP2 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Bác sĩ Y khoa / Năm học 2019-2020 / Sinh lý bệnh DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Bác sĩ Y khoa / Năm học 2020-2021 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Bác sĩ Y khoa / Năm học 2020-2021 / Nội cơ sở – Lý thuyết DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Bác sĩ Y khoa / Năm học 2020-2021 / Nội cơ sở – Lâm sàng DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Bác sĩ Y khoa / Năm học 2020-2021 / Ngoại cơ sở – Lý thuyết DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Bác sĩ Y khoa / Năm học 2020-2021 / Ngoại cơ sở – Lâm sàng DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Bác sĩ Y khoa / Năm học 2020-2021 / Dược lý DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Bác sĩ Y khoa / Năm học 2020-2021 / Di truyền DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Y học cổ truyền DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Y học cổ truyền / Năm học 2019-2020 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Y học cổ truyền / Năm học 2019-2020 / Tâm lý – Đạo đức y học DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Y học cổ truyền / Năm học 2020-2021 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Y học cổ truyền / Năm học 2020-2021 / Nội cơ sở – Lý thuyết DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Y học cổ truyền / Năm học 2020-2021 / Nội cơ sở – Lâm sàng DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Y học cổ truyền / Năm học 2020-2021 / Di truyền DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Y học cổ truyền / Năm học 2020-2021 / Dược lý DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Khúc xạ nhãn khoa DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Khúc xạ nhãn khoa / Năm học 2019-2020 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Khúc xạ nhãn khoa / Năm học 2019-2020 / Các nguyên tắc nhãn khoa lâm sàng IB DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Khúc xạ nhãn khoa / Năm học 2019-2020 / Quang học ứng dụng 2 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Khúc xạ nhãn khoa / Năm học 2019-2020 / Bệnh học bán phần trước và Y học lâm sàng DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Khúc xạ nhãn khoa / Năm học 2019-2020 / Dược lý DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Khúc xạ nhãn khoa / Năm học 2020-2021 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Xét nghiệm y học DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Xét nghiệm y học / Năm học 2019-2020 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Xét nghiệm y học / Năm học 2019-2020 / Dược lý DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Xét nghiệm y học / Năm học 2020-2021 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Điều dưỡng CTTT DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Điều dưỡng CTTT / Năm học 2019-2020 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Điều dưỡng CTTT / Năm học 2019-2020 / Kiểm soát nhiễm khuẩn DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Điều dưỡng CTTT / Năm học 2019-2020 / Kiểm soát nhiễm khuẩn / Thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn (phần thảo luận LS) DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Điều dưỡng CTTT / Năm học 2019-2020 / Dược lý DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Điều dưỡng CTTT / Năm học 2019-2020 / Chăm sóc Điều dưỡng Nội khoa trung cấp DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Điều dưỡng CTTT / Năm học 2020-2021 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Điều dưỡng CTTT / Năm học 2020-2021 / Hệ thống chăm sóc sức khỏe DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Điều dưỡng CTTT / Năm học 2020-2021 / Y học thể dục thể thao DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Cử nhân Điều dưỡng DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Cử nhân Điều dưỡng / NĂM 1 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Cử nhân Điều dưỡng / NĂM 2 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Cử nhân Điều dưỡng / NĂM 3 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Cử nhân Điều dưỡng / NĂM 3 / Kinh tế chính trị DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2018-2024 (Y3) / Cử nhân Điều dưỡng / NĂM 4 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Bác sĩ Đa khoa DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Bác sĩ Đa khoa / Chẩn đoán hình ảnh Y4 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Bác sĩ Đa khoa / NỘI Y4 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Bác sĩ Đa khoa / NỘI Y4 / AUF DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Bác sĩ Đa khoa / NỘI Y4 / Lý thuyết DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Bác sĩ Đa khoa / SẢN DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Bác sĩ Đa khoa / SẢN / Lâm sàng Sản DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Bác sĩ Đa khoa / NHI DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Bác sĩ Đa khoa / NHI / Lâm sàng Nhi DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Bác sĩ Đa khoa / Dịch tễ DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Cử nhân Điều dưỡng – CTTT DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Cử nhân Điều dưỡng – CTTT / TÂM THẦN DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Cử nhân Điều dưỡng – CTTT / Lão khoa DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Cử nhân Điều dưỡng – CTTT / Nội DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Y HỌC CỔ TRUYỀN DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Y HỌC CỔ TRUYỀN / NỘI Y4 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Y HỌC CỔ TRUYỀN / Thần kinh DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Y HỌC CỔ TRUYỀN / Dịch tễ DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Năm học 2019-2020 (Y3) DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Năm học 2019-2020 (Y3) / BÁC SĨ ĐA KHOA DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Năm học 2019-2020 (Y3) / BÁC SĨ ĐA KHOA / NỘI DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Năm học 2019-2020 (Y3) / BÁC SĨ ĐA KHOA / NỘI / Lâm sàng Nội DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Năm học 2019-2020 (Y3) / BÁC SĨ ĐA KHOA / NỘI / Lý thuyết Nội DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Năm học 2019-2020 (Y3) / BÁC SĨ ĐA KHOA / NGOẠI DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Năm học 2019-2020 (Y3) / BÁC SĨ ĐA KHOA / NGOẠI / Lâm sàng Ngoại DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Năm học 2019-2020 (Y3) / BÁC SĨ ĐA KHOA / NGOẠI / Lý thuyết Ngoại DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Năm học 2019-2020 (Y3) / BÁC SĨ ĐA KHOA / Di truyền DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Năm học 2019-2020 (Y3) / BÁC SĨ ĐA KHOA / DƯỢC LÝ DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Năm học 2019-2020 (Y3) / KXNK DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Năm học 2019-2020 (Y3) / XÉT NGHIỆM Y HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Năm học 2019-2020 (Y3) / CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Năm học 2019-2020 (Y3) / Y HỌC CỔ TRUYỀN DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Năm học 2019-2020 (Y3) / Y HỌC CỔ TRUYỀN / NGOẠI DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Năm học 2019-2020 (Y3) / Y HỌC CỔ TRUYỀN / DI TRUYỀN DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Năm học 2019-2020 (Y3) / Y HỌC CỔ TRUYỀN / LÝ LUẬN CƠ BẢN Y HỌC CỔ TRUYỀN DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Năm học 2019-2020 (Y3) / Y HỌC CỔ TRUYỀN / TLS YHCT DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Y4 CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Y4 CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG / Dịch tễ DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Khúc xạ nhãn khoa DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Khúc xạ nhãn khoa / Dịch tễ học DÀNH CHO SINH VIÊN / Khoá 2017-2023 (Y4) / Y4 CỬ NHÂN Phát triển bản thân và tính chuyên nghiệp DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2016-2022 (Y5) DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2016-2022 (Y5) / Điều dưỡng CTTT khóa 7 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2016-2022 (Y5) / Y5 BSYHCT DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2016-2022 (Y5) / Y5 BSYHCT / Lt nội bệnh lý YHCT DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2016-2022 (Y5) / Y5 BSYHCT / LS Nội bệnh lý YHCT DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2016-2022 (Y5) / Y5 BSĐK DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2016-2022 (Y5) / Y5 BSĐK / Y học gia đình DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2016-2022 (Y5) / Y5 BSĐK / Ls Lao- phổi DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2016-2022 (Y5) / Y5 BSĐK / Ls phục hồi chức năng DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2016-2022 (Y5) / Y5 BSĐK / Ls truyền nhiễm DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2016-2022 (Y5) / Y5 BSĐK / ls Tâm thần DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2016-2022 (Y5) / Y5 BSĐK / ls YHCT DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2016-2022 (Y5) / Y5 BSĐK / ls Thần kinh DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2015-2021 (Y6) DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2015-2021 (Y6) / Bác sĩ đa khoa DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2015-2021 (Y6) / Bác sĩ đa khoa / Sản phụ khoa DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2015-2021 (Y6) / Bác sĩ đa khoa / Sản phụ khoa / Lý thuyết DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2015-2021 (Y6) / Bác sĩ đa khoa / Sản phụ khoa / Lâm sàng DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2015-2021 (Y6) / Bác sĩ đa khoa / Nội bệnh lý 2 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2015-2021 (Y6) / Bác sĩ đa khoa / Nội bệnh lý 2 / Lý thuyết DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2015-2021 (Y6) / Bác sĩ đa khoa / Nội bệnh lý 2 / Lâm sàng DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2015-2021 (Y6) / Bác sĩ đa khoa / Ngoại bệnh lý 2 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2015-2021 (Y6) / Bác sĩ đa khoa / Ngoại bệnh lý 2 / Lý thuyết DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2015-2021 (Y6) / Bác sĩ đa khoa / Ngoại bệnh lý 2 / Lâm sàng DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2015-2021 (Y6) / Bác sĩ Y học cổ truyền DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2015-2021 (Y6) / Bác sĩ Y học cổ truyền / Nội bệnh lý Y học hiện đại 2 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2015-2021 (Y6) / Bác sĩ Y học cổ truyền / Nội bệnh lý Y học hiện đại 2 / Lý thuyết DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2015-2021 (Y6) / Bác sĩ Y học cổ truyền / Nội bệnh lý Y học hiện đại 2 / Lâm sàng DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2015-2021 (Y6) / Bác sĩ Y học cổ truyền / Nội bệnh lý YHCT 2 DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2015-2021 (Y6) / Bác sĩ Y học cổ truyền / Nội bệnh lý YHCT 2 / Lý thuyết DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2015-2021 (Y6) / Bác sĩ Y học cổ truyền / Nội bệnh lý YHCT 2 / Lâm sàng DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2015-2021 (Y6) / Năm học 2019-2020 (Y5) DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2015-2021 (Y6) / Năm học 2019-2020 (Y5) / BÁC SĨ ĐA KHOA DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2015-2021 (Y6) / Năm học 2019-2020 (Y5) / Y HỌC CỔ TRUYỀN DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2015-2021 (Y6) / Năm học 2019-2020 (Y5) / Cử nhân Điều dưỡng Chương trình tiên tiến DÀNH CHO SINH VIÊN / Khóa 2015-2021 (Y6) / Y6 Bác sĩ_Phát triển bản thân và tính chuyên nghiệp DÀNH CHO HỌC VIÊN DÀNH CHO HỌC VIÊN / NGHIÊN CỨU SINH DÀNH CHO HỌC VIÊN / NGHIÊN CỨU SINH / Nội khoa DÀNH CHO HỌC VIÊN / NGHIÊN CỨU SINH / Nội khoa / Da liễu DÀNH CHO HỌC VIÊN / BÁC SĨ NỘI TRÚ DÀNH CHO HỌC VIÊN / BÁC SĨ NỘI TRÚ / Khóa 42 DÀNH CHO HỌC VIÊN / BÁC SĨ NỘI TRÚ / Khóa 42 / Phương pháp giảng dạy đại học DÀNH CHO HỌC VIÊN / BÁC SĨ NỘI TRÚ / Khóa 43 DÀNH CHO HỌC VIÊN / BÁC SĨ NỘI TRÚ / Khóa 44 DÀNH CHO HỌC VIÊN / BÁC SĨ NỘI TRÚ / Khóa 44 / NGOẠI KHOA DÀNH CHO HỌC VIÊN / BÁC SĨ NỘI TRÚ / Khóa 44 / Tiết niệu – Nhi DÀNH CHO HỌC VIÊN / BÁC SĨ NỘI TRÚ / Khóa 44 / Định hướng chuyên khoa DÀNH CHO HỌC VIÊN / CHUYÊN KHOA II DÀNH CHO HỌC VIÊN / CHUYÊN KHOA II / Khóa 32 DÀNH CHO HỌC VIÊN / CHUYÊN KHOA II / Khóa 32 DÀNH CHO HỌC VIÊN / CHUYÊN KHOA I DÀNH CHO HỌC VIÊN / CHUYÊN KHOA I / CKI K23 DÀNH CHO HỌC VIÊN / CHUYÊN KHOA I / CKI K24 DÀNH CHO HỌC VIÊN / CHUYÊN KHOA I / CKI K24 / NGOẠI KHOA DÀNH CHO HỌC VIÊN / CHUYÊN KHOA I / CKI K24 / NGOẠI KHOA / Tiết niệu – Nhi DÀNH CHO HỌC VIÊN / CHUYÊN KHOA I / CKI K24 / NGOẠI KHOA / Định hướng chuyên khoa DÀNH CHO HỌC VIÊN / THẠC SĨ DÀNH CHO HỌC VIÊN / THẠC SĨ / Khóa 27 DÀNH CHO HỌC VIÊN / THẠC SĨ / Khóa 28 DÀNH CHO HỌC VIÊN / TẬP TRUNG THEO CHỨNG CHỈ DÀNH CHO HỌC VIÊN / TẬP TRUNG THEO CHỨNG CHỈ / CKII TTTCC DÀNH CHO HỌC VIÊN / TẬP TRUNG THEO CHỨNG CHỈ / CKII TTTCC / CKII TTTCC (2018-2021) DÀNH CHO HỌC VIÊN / TẬP TRUNG THEO CHỨNG CHỈ / CKII TTTCC / CKII TTTCC (2018-2021) / QUẢN LÝ Y TẾ DÀNH CHO HỌC VIÊN / TẬP TRUNG THEO CHỨNG CHỈ / CKII TTTCC / CKII TTTCC (2018-2021) / QUẢN LÝ Y TẾ / Chính sách y tế và người quản lý lãnh đạo DÀNH CHO HỌC VIÊN / TẬP TRUNG THEO CHỨNG CHỈ / CKII TTTCC / CKII TTTCC (2018-2021) / QUẢN LÝ Y TẾ / Chính sách y tế và người quản lý lãnh đạo / Quản lý lãnh đạo DÀNH CHO HỌC VIÊN / TẬP TRUNG THEO CHỨNG CHỈ / CKII TTTCC / CKII TTTCC (2018-2021) / QUẢN LÝ Y TẾ / Chính sách y tế và người quản lý lãnh đạo / Tâm lý học quản lý DÀNH CHO HỌC VIÊN / TẬP TRUNG THEO CHỨNG CHỈ / CKII TTTCC / CKII TTTCC (2018-2021) / QUẢN LÝ Y TẾ / Chính sách y tế và người quản lý lãnh đạo / Chính sách Y tế DÀNH CHO HỌC VIÊN / TẬP TRUNG THEO CHỨNG CHỈ / CKII TTTCC / CKII TTTCC (2019-2022) DÀNH CHO HỌC VIÊN / TẬP TRUNG THEO CHỨNG CHỈ / CKII TTTCC / CKII TTTCC (2019-2022) / Nội khoa DÀNH CHO HỌC VIÊN / TẬP TRUNG THEO CHỨNG CHỈ / CKII TTTCC / CKII TTTCC (2019-2022) / Nhi khoa DÀNH CHO HỌC VIÊN / TẬP TRUNG THEO CHỨNG CHỈ / CKI TTTCC DÀNH CHO HỌC VIÊN / TẬP TRUNG THEO CHỨNG CHỈ / CKI TTTCC / CKI TTTCC (2018-2021) DÀNH CHO HỌC VIÊN / TẬP TRUNG THEO CHỨNG CHỈ / CKI TTTCC / CKI TTTCC (2019-2022) DÀNH CHO HỌC VIÊN / TẬP TRUNG THEO CHỨNG CHỈ / CKI TTTCC / CKI TTTCC (2019-2022) / Y tế công cộng DÀNH CHO HỌC VIÊN / TẬP TRUNG THEO CHỨNG CHỈ / CKI TTTCC / CKI TTTCC (2019-2022) / TRUYỀN NHIỄM DÀNH CHO HỌC VIÊN / TẬP TRUNG THEO CHỨNG CHỈ / CKI TTTCC / CKI TTTCC (2019-2022) / TRUYỀN NHIỄM / NGOẠI NGỮ DÀNH CHO HỌC VIÊN / Các lớp trực tuyến thời điểm dịch Covid-19 DÀNH CHO HỌC VIÊN / Các lớp trực tuyến thời điểm dịch Covid-19 / CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH DÀNH CHO HỌC VIÊN / Các lớp trực tuyến thời điểm dịch Covid-19 / NHÃN KHOA DÀNH CHO HỌC VIÊN / Các lớp trực tuyến thời điểm dịch Covid-19 / THẦN KINH DÀNH CHO HỌC VIÊN / Các lớp trực tuyến thời điểm dịch Covid-19 / NỘI KHOA DÀNH CHO HỌC VIÊN / Các lớp trực tuyến thời điểm dịch Covid-19 / TAI MŨI HỌNG DÀNH CHO HỌC VIÊN / Các lớp trực tuyến thời điểm dịch Covid-19 / Phương pháp giảng dạy đại học DÀNH CHO HỌC VIÊN / Các lớp trực tuyến thời điểm dịch Covid-19 / KỸ THUẬT Y HỌC DÀNH CHO HỌC VIÊN / Các lớp trực tuyến thời điểm dịch Covid-19 / Y HỌC CỔ TRUYỀN DÀNH CHO HỌC VIÊN / Các lớp trực tuyến thời điểm dịch Covid-19 / MÔ PHÔI DÀNH CHO HỌC VIÊN / Các lớp trực tuyến thời điểm dịch Covid-19 / GÂY MÊ HỒI SỨC DÀNH CHO HỌC VIÊN / Các lớp trực tuyến thời điểm dịch Covid-19 / ĐIỀU DƯỠNG DÀNH CHO HỌC VIÊN / Các lớp trực tuyến thời điểm dịch Covid-19 / TRUYỀN NHIỄM DÀNH CHO HỌC VIÊN / Các lớp trực tuyến thời điểm dịch Covid-19 / DỊ ỨNG – MDLS DÀNH CHO HỌC VIÊN / Các lớp trực tuyến thời điểm dịch Covid-19 / NHI KHOA DÀNH CHO HỌC VIÊN / Các lớp trực tuyến thời điểm dịch Covid-19 / TRIẾT HỌC DÀNH CHO HỌC VIÊN / Các lớp trực tuyến thời điểm dịch Covid-19 / TIN HỌC DÀNH CHO HỌC VIÊN / Các lớp trực tuyến thời điểm dịch Covid-19 / TIN HỌC / CKII DÀNH CHO HỌC VIÊN / Các lớp trực tuyến thời điểm dịch Covid-19 / TIN HỌC / CKI DÀNH CHO HỌC VIÊN / VIỆN ĐT RĂNG HÀM MẶT DÀNH CHO HỌC VIÊN / VIỆN ĐT RĂNG HÀM MẶT / CKII RHM DÀNH CHO HỌC VIÊN / VIỆN ĐT RĂNG HÀM MẶT / CKII RHM / CKII K33 RHM DÀNH CHO HỌC VIÊN / VIỆN ĐT RĂNG HÀM MẶT / CKII RHM / CKII K32 RHM DÀNH CHO HỌC VIÊN / VIỆN ĐT RĂNG HÀM MẶT / CKI RHM DÀNH CHO HỌC VIÊN / VIỆN ĐT RĂNG HÀM MẶT / CKI RHM / CKI K23 DÀNH CHO HỌC VIÊN / VIỆN ĐT RĂNG HÀM MẶT / CKI RHM / CKI K24 DÀNH CHO HỌC VIÊN / VIỆN ĐT RĂNG HÀM MẶT / BS Nội trú DÀNH CHO HỌC VIÊN / VIỆN ĐT RĂNG HÀM MẶT / BS Nội trú / BSNT K44 DÀNH CHO HỌC VIÊN / VIỆN ĐT RĂNG HÀM MẶT / BS Nội trú / BSNT K43 DÀNH CHO HỌC VIÊN / VIỆN ĐT RĂNG HÀM MẶT / BS Nội trú / BSNT K42 DÀNH CHO HỌC VIÊN / VIỆN ĐT RĂNG HÀM MẶT / Cao học RHM DÀNH CHO HỌC VIÊN / VIỆN ĐT RĂNG HÀM MẶT / Cao học RHM / CH K28 DÀNH CHO HỌC VIÊN / VIỆN ĐT RĂNG HÀM MẶT / Cao học RHM / CH K27 DÀNH CHO HỌC VIÊN / VIỆN ĐT RĂNG HÀM MẶT / Nghiên cứu sinh RHM DÀNH CHO HỌC VIÊN / GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 DÀNH CHO HỌC VIÊN / GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 / GIẢI PHẪU BỆNH DÀNH CHO HỌC VIÊN / GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 / PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC DÀNH CHO HỌC VIÊN / GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 / PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC / BSNT 43 DÀNH CHO HỌC VIÊN / GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 / KỸ THUẬT Y HỌC DÀNH CHO HỌC VIÊN / GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 / KỸ THUẬT Y HỌC / GPB DÀNH CHO HỌC VIÊN / GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 / KỸ THUẬT Y HỌC / HÓA SINH DÀNH CHO HỌC VIÊN / GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 / KỸ THUẬT Y HỌC / KHOA HỌC XÉT NGHIỆM DÀNH CHO HỌC VIÊN / GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 / TRUYỀN NHIỄM DÀNH CHO HỌC VIÊN / GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 / NỘI TỔNG HỢP DÀNH CHO HỌC VIÊN / GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 / NỘI TỔNG HỢP / NỘI – NỘI TIẾT DÀNH CHO HỌC VIÊN / GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 / NỘI TỔNG HỢP / THẬN TIẾT NIỆU DÀNH CHO HỌC VIÊN / GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 / TIN HỌC DÀNH CHO HỌC VIÊN / GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 / NHI KHOA DÀNH CHO HỌC VIÊN / GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 / NHÃN KHOA DÀNH CHO HỌC VIÊN / GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 / NGOẠI NGỮ DÀNH CHO HỌC VIÊN / GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 / NGOẠI NGỮ / BSNT K44 DÀNH CHO HỌC VIÊN / GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 / Y HỌC CỔ TRUYỀN DÀNH CHO HỌC VIÊN / GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 / TAI MŨI HỌNG DÀNH CHO HỌC VIÊN / GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 / CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH PHÂN HIỆU THANH HÓA PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y1 Phân hiệu – Y khoa (Khóa 2020 – 2026) PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y1 Phân hiệu – Y khoa (Khóa 2020 – 2026) / Ngoại ngữ 1 PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y1 Phân hiệu – Y khoa (Khóa 2020 – 2026) / Giáo dục quốc phòng PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y1 Phân hiệu – Điều dưỡng (Khóa 2020-2024) PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y2 Phân hiệu (khóa 2019-2025) PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y2 Phân hiệu (khóa 2019-2025) / Ngoại ngữ PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y2 Phân hiệu (khóa 2019-2025) / Module S2.1 PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y2 Phân hiệu (khóa 2019-2025) / Xác suất thống kê PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y3 Phân hiệu (Khóa 2018-2024) PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y3 Phân hiệu (Khóa 2018-2024) / Miễn dịch PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y3 Phân hiệu (Khóa 2018-2024) / Xác suất thống kê PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y3 Phân hiệu (Khóa 2018-2024) / Giáo dục sức khỏe & NCSK PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y3 Phân hiệu (Khóa 2018-2024) / Dược lý PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y3 Phân hiệu (Khóa 2018-2024) / Nội cơ sở PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y4 Phân hiệu (khóa 2017-2023) PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y4 Phân hiệu (khóa 2017-2023) / Dịch tễ PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y4 Phân hiệu (khóa 2017-2023) / Nội bệnh lý PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y4 Phân hiệu (khóa 2017-2023) / Nội cơ sở PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y4 Phân hiệu (khóa 2017-2023) / Chẩn đoán hình ảnh PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y4 Phân hiệu (khóa 2017-2023) / Y học hạt nhân PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y4 Phân hiệu (khóa 2017-2023) / Sức khỏe nghề nghiệp PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y4 Phân hiệu (khóa 2017-2023) / Sản phụ khoa I PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y5 Phân hiệu (khóa 2016-2022) PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y5 Phân hiệu (khóa 2016-2022) / Lao và bệnh phổi PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y5 Phân hiệu (khóa 2016-2022) / Phục hồi chức năng PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y5 Phân hiệu (khóa 2016-2022) / Tâm thần PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y5 Phân hiệu (khóa 2016-2022) / Y học hạt nhân PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y5 Phân hiệu (khóa 2016-2022) / Truyền nhiễm PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y5 Phân hiệu (khóa 2016-2022) / Y học cổ truyền PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y5 Phân hiệu (khóa 2016-2022) / Nhi khoa PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y5 Phân hiệu (khóa 2016-2022) / Sức khỏe nghề nghiệp PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y5 Phân hiệu (khóa 2016-2022) / Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y5 Phân hiệu (khóa 2016-2022) / Da liễu PHÂN HIỆU THANH HÓA / Y5 Phân hiệu (khóa 2016-2022) / Mắt PHÂN HIỆU THANH HÓA / Điều dưỡng liên thông từ cao đẳng – 17 PHÂN HIỆU THANH HÓA / Điều dưỡng liên thông từ cao đẳng – 17 / Chăm sóc sức khỏe tâm thần PHÂN HIỆU THANH HÓA / Điều dưỡng liên thông từ cao đẳng – 17 / Sức khỏe nghề nghiệp PHÂN HIỆU THANH HÓA / Điều dưỡng liên thông từ cao đẳng – 17 / Chăm sóc người cần phục hồi chức năng PHÂN HIỆU THANH HÓA / Điều dưỡng liên thông từ cao đẳng – 17 / Chăm sóc bệnh nhân có bệnh về tai mũi họng PHÂN HIỆU THANH HÓA / Điều dưỡng liên thông từ cao đẳng – 19 PHÂN HIỆU THANH HÓA / Điều dưỡng liên thông từ cao đẳng – 19 / Điều dưỡng cơ bản PHÂN HIỆU THANH HÓA / Điều dưỡng liên thông từ cao đẳng – 19 / Tâm lý- Đạo đức y học PHÂN HIỆU THANH HÓA / Điều dưỡng liên thông từ cao đẳng – 19 / Dược lý PHÂN HIỆU THANH HÓA / Điều dưỡng liên thông từ cao đẳng – 19 / Sinh lý bệnh – Miễn dịch PHÂN HIỆU THANH HÓA / Sinh hoạt đầu khóa, giao lưu SV PHÂN HIỆU THANH HÓA / Sau đại học PHÂN HIỆU THANH HÓA / Sau đại học / Chuyên khoa I PHÂN HIỆU THANH HÓA / Sau đại học / Chuyên khoa II PHÂN HIỆU THANH HÓA / Sau đại học / Chuyên khoa II / Chuyên khoa II – Nội tiêu hóa PHÂN HIỆU THANH HÓA / Sau đại học / Chuyên khoa II / Chuyên khoa II – Nội tiêu hóa / Môn hỗ trợ – CĐHA PHÂN HIỆU THANH HÓA / Sau đại học / Chuyên khoa II / Chuyên khoa II – Nội xương khớp PHÂN HIỆU THANH HÓA / Sau đại học / Chuyên khoa II / Chuyên khoa II – Nội xương khớp / Môn hỗ trợ – Chẩn đoán hình ảnh PHÂN HIỆU THANH HÓA / Sau đại học / Chuyên khoa II / Chuyên khoa II – Nội hô hấp PHÂN HIỆU THANH HÓA / Sau đại học / Chuyên khoa II / Chuyên khoa II – Nội hô hấp / Môn Hỗ trợ – Chẩn đoán hình ảnh PHÂN HIỆU THANH HÓA / Sau đại học / Chuyên khoa II / Chuyên khoa II – Nội hô hấp / Môn hỗ trợ – Lao PHÂN HIỆU THANH HÓA / Sau đại học / Chuyên khoa II / Chuyên khoa 2 – Nội thận tiết niệu PHÂN HIỆU THANH HÓA / Sau đại học / Chuyên khoa II / Chuyên khoa 2 – Nội thận tiết niệu / Môn hỗ trợ – Chẩn đoán hình ảnh PHÂN HIỆU THANH HÓA / Sau đại học / Chuyên khoa II / Chuyên khoa II – Nội Nội tiết PHÂN HIỆU THANH HÓA / Sau đại học / Chuyên khoa II / Chuyên khoa II – Nội Nội tiết / Môn Hỗ trợ – Chẩn đoán hình ảnh PHÂN HIỆU THANH HÓA / Sau đại học / Chuyên khoa II / Chuyên khoa II – Nội tim mạch PHÂN HIỆU THANH HÓA / Sau đại học / Chuyên khoa II / Chuyên khoa II – Nội tim mạch / Môn Hỗ trợ – Chẩn đoán hình ảnh PHÂN HIỆU THANH HÓA / Sau đại học / Chuyên khoa II / Chuyên khoa II – Nội tim mạch / Môn Hỗ trợ – Phẫu thuật tim mạch đại cương PHÂN HIỆU THANH HÓA / Sau đại học / Chuyên khoa II / Chuyên khoa II – Nhi khoa PHÂN HIỆU THANH HÓA / Sau đại học / Chuyên khoa II / Chuyên khoa II – Nhi khoa / Môn hỗ trợ – Mô phôi PHÂN HIỆU THANH HÓA / Sau đại học / Chuyên khoa II / Chuyên khoa II – Nhi khoa / Môn hỗ trợ – Ngoại nhi DÀNH CHO GIẢNG VIÊN DÀNH CHO GIẢNG VIÊN / QUẢN TRỊ MODULE KHO DỮ LIỆU

Viết một bình luận