Tờ Trình Nâng Lương Thường Xuyên Của, Tờ Trình Nâng Lương

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (95.89 KB, 2 trang )

Đang xem: Tờ trình nâng lương

PHÒNG GIÁO DỤC PHÙ YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG: THCS HUY BẮC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––– –––––––––––––––––––– Phù yên, ngày tháng năm Kính gửi: Ban lãnh đạo phòng Giáo dục Phù Yên.TỜ TRÌNHVề việc nâng lương thường xuyên quýcho cán bộ công chức, viên chức Căn cứ Thông tư số: 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ nội vụvề việc nâng lương thường xuyên cho cán bộ công chức, viên chức. Trường thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên quý năm chocán bộ công chức, viên chức đang công tác trong ngành Giáo dục Phù Yên. Căn cứ kết quả phiên họp ngày tháng năm của Hội đồng xét nâng bậclương thường xuyên quý năm Trường THCS Huy Bắc: kính trình và đề nghị Banlãnh đạo xem xét quyết định nâng bậc lương thường xuyên quý năm cho cán bộcông chức, viên chức đang công tác trong trường THCS Huy bắc Phù Yên, cụ thể nhưsau: Tổng số cán bộ giáo viên: 27 người. Được nâng bậc lương thường xuyên là:người ( có danh sách kèm theo). Tổng số cán bộ giáo viên: 27. vượt khung là: người ( có danh sách kèm theo) Tổng số cán bộ nâng lương trước thời hạn: người ( có danh sách kèm theo). Trường THCS Huy Bắc kính trình và đề nghị Ban lãnh đạo phòng Giáo dục xemxét quyết định.Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ-Như trên;-Lưu trường. Vì Đức ThànhPHÒNG GIÁO DỤC PHÙ YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG: THCS HUY BẮC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––– ––––––––––––––––––––
Phù yên, ngày tháng năm200 Kính gửi: Ban lãnh đạo phòng Giáo dục Phù Yên.TỜ TRÌNHVề việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” Thực hiện theo Quyết định số 26/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáodục” và Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sựnghiệp giáo dục”. Trường thành lập Hội đồng về việc xét tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ côngchức, viên chức đang công tác trong Trường THCS Huy Bắc. Căn cứ kết quả phiên họp ngày tháng năm 200 của Hội đồng về việc xéttặng Kỷ niệm chương Trường THCS Huy Bắc: kính trình và đề nghị Ban lãnh đạoxem xét quyết định tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ công chức, viên chức đang côngtác trong trường THCS Huy bắc Phù Yên, cụ thể như sau:Tổng số cán bộ giáo viên: 27 người. Được xét tặng Kỷ niệm chương là: người .( có danh sách kèm theo). Trường THCS Huy Bắc kính trình và đề nghị Ban lãnh đạo phòng Giáo dục xem xétquyết định. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Vì Đức Thành

Đọc thêm  9 bai thuyet giang phap luan cong

Tài liệu liên quan

*

DANG 7:NĂNG LƯỢNG DAO ĐỘNG( GIA SƯ TRỊNH VĂN THÀNH) 5 333 0

Xem thêm: Liên Hệ Bản Thân Về Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ

*

Tờ trình nâng lương 1 6 9

*

Lồng ghép bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và tiết kiệm năng lượng trong chương trình sinh học 12 4 968 7

*

Bài soạn Sự bảo toàn năng lượng trong quá trình cơ và nhiệt vật li 8 11 562 0

*

Gián án Sự bảo toàn năng lượng trong quá trình cơ và nhiệt vật li 8 11 464 2

Xem thêm: Những Mẫu Truyện Cho Bé 2 Tuổi Thú Vị Và Ý Nghĩa Mẹ Nào Cũng

*

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM – THỤY ĐIỂN GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN (2005-2006) ppt 59 445 0

Viết một bình luận