Mẫu Giấy Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Mẫu 03 /Bđs, Mẫu Số 03/Kk

*

Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 03/KK-TNCN : Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú

Mẫu số 03/KK-TNCN : Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Mẫu số: 03/KK-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú)

<01> Kỳ tính thuế: Tháng/Quý……… Năm ………

<02> Lần đầu:

<03> Bổ sung lần thứ:

<04> Tên người nộp thuế:……………….…………………………………………………….

Đang xem: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 03

<05> Mã số thuế :

<07> Quận/huyện: ………………… <08> Tỉnh/thành phố: ………………………………………………..

<12> Tên đại lý thuế (nếu có):…..……………………………………………………………………..

<13> Mã số thuế :

<15> Quận/huyện: …………………. <16> Tỉnh/thành phố: ………………………………………………..

Xem thêm: module 8 thcs

<20> Hợp đồng đại lý thuế: Số: ……………………………….Ngày:……………………………………….

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu

Số tiền

I

Thu nhập từ đầu tư vốn:

1

Tổng thu nhập tính thuế

<21>

2

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (5%)

<22>

II

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

1

Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán

<23>

2

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (0,1%)

<24>

III

Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại:

1

Tổng thu nhập tính thuế

<25>

2

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (5%)

<26>

IV

Thu nhập từ trúng thưởng

1

Tổng thu nhập tính thuế

<27>

2

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (10%)

<28>

V

Thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú

1

Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân

<29>

2

Tổng số thuế đã khấu trừ

<30>

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Ngày…….. tháng……….. năm……….

Xem thêm: bài thu hoạch cuối khóa lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:……………

Chứng chỉ hành nghề số………………..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

Mẫu số 03/KK-TNCN , 03/KK-TNCN , Mẫu số 03/KK-TNCN : Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú , mau so 03/kk-tncn : to khai khau tru thue tncn danh cho to chuc, ca nhan tra thu nhap tu dau tu von, tu chuyen nhuong chung khoan, tu ban quyen, nhuong quyen thuong mai, tu trung thuong cho ca nhan va tra thu nhap tu kinh doanh cho ca nhan khong cu tru

Viết một bình luận