Tình hình Việt Nam từ sau tháng 3/1945 có chuyển biến quan trọng gì?, A.Pháp thiết lập trở lại nền thống trị toàn Việt Nam, B.Cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kì đấu tranh mới:chống chiến tranh đế

Lời giải 1:

Họ tên người giải: buithaovi8

Tình hình Việt Nam từ sau tháng 3/1945 có chuyển biến quan trọng gì?

A.Pháp thiết lập trở lại nền thống trị toàn Việt Nam

B.Cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kì đấu tranh mới:chống chiến tranh đế quốc

C.Nhật thay thế Pháp thống trị Việt Nam

D.Nhân đân Việt Nam chịu cảnh áp bức thống trị tàn bạo cua phát xít Pháp-Nhật

CHÚC BN HỌC TỐT NHA

Lời giải 2:

Họ tên người giải: ngongocthaochi704

Tình hình Việt Nam từ sau tháng 3/1945 có chuyển biến quan trọng gì?

A.Pháp thiết lập trở lại nền thống trị toàn Việt Nam

B.Cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kì đấu tranh mới:chống chiến tranh đế quốc

C.Nhật thay thế Pháp thống trị Việt Nam

D.Nhân đân Việt Nam chịu cảnh áp bức thống trị tàn bạo cua phát xít Pháp-Nhật

Đọc thêm  phiếu đánh giá tiêu chí

Viết một bình luận