Tiểu mục 4911 là gì? – Luật Hoàng Phi

Tiểu mục 4911

Theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, cụ thể là quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng trong công tác lập dự toán; quyết định, phân bổ, giao dự toán; chấp hành, kế toán, quyết toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước, bao gồm: Chương; Loại, Khoản; Mục, Tiểu mục; Chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia; Nguồn ngân sách nhà nước; Cấp ngân sách nhà nước.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số324/2016/TT-BTC, tiểu mục là phân loại chi tiết của Mục, dùng để phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo các đối tượng quản lý trong từng Mục.

Như vậy, tiểu mục là hình thức thể hiện chi tiết của từng mục, do đó sẽ có rất nhiều tiểu mục và các tiểu mục sẽ được đánh dấu kỹ hiệu bằng các dãy số để dễ dàng tra cứu. Bài viết Tiểu mục 4911 là gì? dưới đây sẽ đề cập chi tiết một vài tiểu mục phổ biến.

Tiểu mục 4944 là gì?

Tiểu mục 4944 nằm trong Mục 4900 quy định về các khoản thu khác và thuộc tiểu nhóm 0122.

Nội dung tiểu mục 4944 quy định: “Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý”.

Tiểu mục 4949 quy định gì?

Nội dung tiểu mục 4944 quy định: “Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý”.

Đọc thêm  Mẫu Bản Kiểm Điểm Quá Trình Công Tác Của Công Chức, Cách Viết Bản Kiểm Điểm Quá Trình Công Tác

Tiểu mục 1603 quy định gì?

Tiểu mục 1603 nằm trong Mục 1600 quy định về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuộc Tiểu nhóm 0112 thuế sử dụng tài sản.

Nội dung tiểu mục 1603 quy định:Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Tiểu mục 6599 quy định gì?

Tiểu mục 6599 nằm trong Mục 6550 quy định về vật tư văn phòng và thuộc Tiểu nhóm 0130 quy định chi về hàng hóa, dịch vụ.

Nội dung tiểu mục 1603 quy định:Vật tư văn phòng bao gồm cả vật tư văn phòng khác.

Các khoản thu khác (bao gồm các khoản thu nợ không được phản ảnh ở các tiểu mục thu nợ) thuộc tiểu mục nào?

Các khoản thu khác (bao gồm các khoản thu nợ không được phản ảnh ở các tiểu mục thu nợ) thuộc tiểu mục 4949.

Nguyên tắc hoạch toán

a/ Nguyên tắc hoạch toán theo chương

Các khoản thu ngân sách nhà nước hạch toán theo Chương của đơn vị quản lý và có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; các khoản chi ngân sách nhà nước của đơn vị sử dụng ngân sách, dự án đầu tư hạch toán theo Chương cơ quan chủ quản. Căn cứ mã số Chương nằm trong khoảng cấp nào, để xác định Chương đó thuộc cấp quản lý tương ứng.

b/ Nguyên tắc hạch toán theo loại, khoản

Hạch toán phân bổ dự toán ngân sách nhà nước theo Loại, Khoản phù hợp với nội dung dự toán được giao. Trường hợp một dự án có nhiều công năng, căn cứ công năng chính của dự án để xác định Loại, Khoản phù hợp.

Đọc thêm  Linhduong53

c/ Nguyên tắc hạch toán theo Mục, tiểu mục

Khi hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước, chỉ hạch toán mã số Tiểu mục theo đúng nội dung kinh tế các khoản thu, chi ngân sách. Căn cứ mã số Tiểu mục để xác định khoản thu, chi ngân sách thuộc Mục tương ứng.

d/ Nguyên tắc hạch toán theo “Chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia”

Khi hạch toán các khoản chi ngân sách nhà nước cho chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia chỉ hạch toán theo mã số các tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án; căn cứ mã số của các tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án, tổng hợp thông tin về số chi ngân sách nhà nước cho cả chương trình, mục tiêu tương ứng.

Đối với các khoản chi ngân sách nhà nước không thuộc chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia thì không hạch toán theo mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia.

Trường hợp địa phương bố trí nguồn ngân sách địa phương để thực hiện chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia do Trung ương quyết định thì phải hạch toán theo mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia do Trung ương quyết định (không hạch toán theo mã số chương trình, mục tiêu do địa phương quyết định ban hành).

Mọi thắc mắc liên quan đến bài viết Tiểu mục 4911 là gì? Quý độc giả có thể gửi tới chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời, trân trọng!

Đọc thêm  Mẫu Tờ Trình Bổ Sung Nhân Sự Đột Xuất Dành Cho Doanh Nghiệp Sử Dụng