10+ bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh không thể bỏ qua – 123doc

Tiểu luận về tư tưởng hồ chí minh

Các bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh được tìm kiếm rất nhiều. Bởi tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, con người, đạo đức, văn hóa… Đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển mọi mặt của xã hội.

Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên triển khai các luận điểm như thế nào thì hãy theo dõi ngay những thông tin dưới đây của chúng tôi.

I. Tham khảo 10 bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề con người

Điều cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh đó là độc lập dân tộc gắn liền với giải quyết xã hội và giải phóng con người. Trong đó, vấn đề con người là vấn đề lớn và luôn được đặt lên hàng đầu, là vấn đề trung tâm. Trong suốt toàn bộ nội dung tư tưởng thì con người là vấn đề xuyên suốt.

Trong bài tiểu luận này, tác giả trình bày những nội dung liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. Từng luận điểm một được triển khai rõ ràng và rành mạch.

Tham khảo bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề con người
Tham khảo bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề con người

Download tài liệu

2. Tài liệu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc bao gồm hệ thống các quan điểm toàn diện, nhất quán và sâu sắc. Bác Hồ đã nhìn nhận và đánh giá tất cả các dân tộc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều có sự quyết tâm, đoàn kết, một lòng yêu nước dù cho có chuyện gì xảy ra.

Bác Hồ luôn nhận thức rằng sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc là vấn đề sống còn, quyết định đến sự thành công của các mạng. Ngày nay, sự đoàn kết đó càng phải phát huy để tạo nên những chiến lược, sự thành công trong việc xây dựng đất nước vững mạnh hơn.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết các dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết các dân tộc

Download tài liệu

3. Đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc này giúp mọi người nhận thức được tầm quan trọng của lòng yêu nước, của nhân nghĩa. Từ đó, mỗi cá nhân chúng ta sẽ tự giác hơn trong việc phát huy lòng nhân nghĩa, sống tốt hơn, cùng nhau chia sẻ để hoàn thành nhiều việc có ích hơn cho công đồng.

Tác giả sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu kết hợp với nhau, bao gồm: so sánh, tổng hợp, phân tích, chứng minh. Cùng với những nội dung hiểu được sâu sắc về tư tưởng Hồ Chí Minh. Từng luận điểm đưa ra đều theo hệ thống thời gian, sắp xếp logic.

Đọc thêm  Bộ đề thi Công chức Thuế 2014 - KV miền bắc, trung, nam
Đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
Đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Download tài liệu

4. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam

Cấu trúc bài tiểu luận đó là: Cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt nam theo từng giai đoạn:

 • Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước và ý chí cứu nước
 • Giai đoạn tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc
 • Giai đoạn 3 là hình thành cơ bản về tư tưởng cách mạng Việt Nam
 • Thời kỳ 1930-1945: Thời kỳ vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng
 • Thời kỳ 1945-1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển và hoàn thiện
Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam
Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam

Download tài liệu

5. Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về giáo dục thanh niên

Thanh niên là lực lượng xã hội nòng cốt, là nhân tố sẽ quyết định tương lai và sự phát triển của đất nước. Chính vì vậy, giáo dục thanh niên là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Tiểu luận được thực hiện nhằm đưa ra những góc nhìn trong tư tưởng của Bác về việc giáo dục thanh niên.

Cấu trúc của bài tiểu luận gồm 3 phần:

 • Đặt vấn đề: nêu lý do chọn đề tài, mục đích và đối tượng nghiên cứu của tiểu luận như thế nào
 • Phần nội dung: Phân tích khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh, những tư tưởng của Bác về việc giáo dục thanh niên, Đề xuất nâng cao ứng dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục thanh niên.
Tham khảo tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục thanh niên
Tham khảo tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục thanh niên

Download tài liệu

6. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí minh về giáo dục

Giáo dục là nhiệm vụ của quần chúng – đây là 1 trong những tư tưởng của bác về việc giáo dục. Trong bài tiểu luận này, sinh viên nêu những quan điểm chính của bác trong việc giáo dục và phân tích, đưa ra dẫn chứng… Sau đó kết luận đề xuất. Một số quan điểm của Bác như: “Học với hành phải kết hợp với nhau”; “Những người làm công tác quản lý giáo dục”; “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc quan trọng và cần thiết”…

Tham khảo bài tiểu luận về tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục
Tham khảo bài tiểu luận về tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục

Download tài liệu

7. Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

Đề tài đưa ra đầy đủ các cơ sở lý luận liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam:

 • Học thuyết Mác – LêNin cơ sở lý luận của Người
 • Thực tiễn cách mạng hình thành nên tư tưởng của người về Đảng Cộng sản
 • Những ưu điểm và nhược điểm trong việc vận dụng tư tưởng của Bác về Đảng trong cách mạng
Đọc thêm  Thông Tư 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012
Tiểu luận về tư tưởng hồ chí minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
Tiểu luận về tư tưởng hồ chí minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

Download tài liệu

8. Tư tưởng HCM về Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền và một số giải pháp giữ vững sự cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay

Việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản cầm quyền đang là một vấn đề cấp thiết, một vấn đề nóng bỏng tính thời sự trong bối cảnh đẩy mạnh xây dựng Đảng theo tinh thần nghị quyết trung ương 2 khoá XI. Đề tài tiểu luận thực hiện nhằm giải quyết vấn đề cấp bách trên.

Một số giải pháp giữ vững sự cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay
Một số giải pháp giữ vững sự cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay

Download tài liệu

9. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Bố cục của bài tiểu luận được sắp xếp hợp lý, nêu được đầy đủ những yếu tố về cơ sở lý luận và thực tiễn.

Phần I: Lời mở đầu: Lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu và đối tượng nghiên cứu của tiểu luận

Phần II: Nội dung:

 • Chương I: Quan niệm về đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh: Nội dung được trình bày rõ ràng với từng luận điểm
 • Chương II: Vai trò của đạo đức cách mạng đối với học viên Học viện Kỹ Thuật Quân Sự

Phần III: Kết luận

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng
Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Download tài liệu

10. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Vị trí của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng: Bài tiểu luận nêu đầy đủ và chi tiết về vị trí. Đồng thời thể hiện những luận điểm của tư tưởng HCM về văn hóa.

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Download tài liệu

100+ Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh hay

Đọc thêm:

Top 10 luận văn thạc sĩ giáo dục học không thể bỏ qua

10+ Báo cáo thực tập cây trồng hay không thể bỏ qua

II. Đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Đây là một bài phân tích, nghiên cứu hệ thống quan điểm Hồ Chí Minh về nhiều vấn đề. Có thể là về đạo đức cách mạng, về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, về giáo dục thanh niên, về phát triển kinh tế văn hoá…

Một bài tiểu luận tốt phải thể hiện được rõ những ý nghĩa, yếu tố, quan điểm chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đọc thêm:

Tham khảo 10 mẫu báo cáo thực tập tại sở Kế hoạch và Đầu tư hay nhất

Top 10 báo cáo thực tập văn thư lưu trữ đạt kết quả cao

III. Hướng dẫn cách viết tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Cách chọn đề tài

Về đề tài để làm tiểu luận: có thể sẽ do giáo viên hướng dẫn đưa ra cho bạn, nhưng cũng có thể là do bạn tự lựa chọn. Tuy nhiên, dù đề tài thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ phải liên quan trực tiếp đến khía cạnh, bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đang học.

Đọc thêm  đề thi bidv 2016

Một đề tài hay, dễ thực hiện bao gồm các yếu tố:

 • Đề tài phù hợp với bộ môn, nội dung đang học, phù hợp với nội dung, yêu cầu mà giảng viên đề ra. Bạn cần phân tích đề thật kỹ để tránh bị lạc đề.
 • Đề tài phải có tính khả thi: đây là yếu tố khá cần thiết khi thực hiện: phải khả thi thì mới có thể nghiên cứu được. Độ khả thi ở đây được đánh giá thông qua kiến thức cũng như các nguồn tài liệu tham khảo về vấn đề đó.
 • Không nên lựa chọn những đề tài quá rộng: Trong khuôn khổ phạm vi bài tiểu luận, bạn chỉ nên lựa chọn những đề tài hẹp để khai thác thật chi tiết. Một đề tài rộng sẽ khiến bạn nghiên cứu tốn nhiều thời gian (nếu muốn làm chi tiết). Còn nếu không bỏ nhiều thời gian thì ý nào cũng chỉ nghiên cứu qua loa, không đi sâu vào vấn đề được.

Bài tiểu luận cần phải:

 • Đi đúng vào trọng tâm của chủ đề: Lên các luận điểm rõ ràng, trong mỗi luận điểm sẽ có những luận cứ nào. Những vấn đề nằm ngoài nội dung thì sẽ xem xét lại và bỏ qua
 • Câu chữ đúng đắn, không lệch lạc.
 • Cấu trúc bài phải có logic.

2. Một số yêu cầu của bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Về nội dung: Tiểu luận bao gồm các phần cơ bản sau:

 • Mở đầu: Nêu lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu (viết ngắn gọn trong khoảng 0.5 – 1 trang giấy).
 • Nội dung chính: Bao gồm 2 phần chính là lý thuyết và vận dụng. Trong các phần lại chia thành nhiều tiểu mục nhỏ.
 • Kết luận: Tóm lược nội dung chính (viết ngắn gọn khoảng 0.5 trang)
 • Tài liệu tham khảo

Về hình thức:

 • Tiểu luận được viết tay hoặc đánh máy (tùy theo yêu cầu của giáo viên) được in trên khổ A4, đóng lại thành quyển.
 • Trang bìa bao gồm các nội dung: Tên trường, tên tiểu luận, Họ và tên giáo viên hướng dẫn, sinh viên, nơi, năm thực hiện…

Đọc thêm:

Những mẫu đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin được chọn lựa hay nhất

Hướng dẫn cách viết Đồ án tốt nghiệp điện tử Công nghệ CDMA đúng chuẩn

Hy vọng, với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi về cách viết cũng như các mẫu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh, bạn đọc đã hiểu rõ và dễ dàng triển khai được bài luận văn của mình.