tiểu luận quy luật lượng chất

Tham khảo luận văn – đề án “tiểu luận triết học: quy luật lượng – chất”, luận văn – báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đang xem: Tiểu luận quy luật lượng chất

Xem thêm: Nội Dung Mẫu Đánh Giá Chất Lượng Món Ăn, Nội Dung Mẫu Phiếu Đánh Giá Chất Lượng Bữa Ăn Ca

Quy luật lượng – chấttrường phái triết họcvấn đề cơ bản triết họcchủ nghĩa mác lêninChủ nghĩa duy tâmtriết học mác lênin

Xem thêm: Bai Tap Word 2003 – Tổng Hợp Bài Tập Word, Bài Tập Thực Hành Word

…………..o0o………….. Tiểu luận triết học: Đề tài: "PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUI LUẬT TỪ NHỮNG THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG DẪN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢC L ẠI. VIỆC NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG VÀO TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN CỦA ANH CHỊ VÀO TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN" MỞ ĐẦU TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY, Đ ẰNG SAU CÁC HIỆN TƯỢNG MUÔN HÌNH MUÔN V Ẻ, CON NG ƯỜI DẦN DẦN NHẬN THỨC ĐƯỢC TÍNH TRẬT TỰ VÀ MỐI LIÊN H Ệ CÓ TÍNH LẶP LẠI CỦA CÁC H IỆN TƯỢNG, TỪ ĐÓ HÌNH THÀNH NÊN KHÁI NIỆM “QUY LUẬT”. VỚI TƯ CÁCH LÀ PH ẠM TRÙ CỦA LÝ LUẬN NHẬN THỨC, KHÁI N IỆM “QUY LUẬT” LÀ SẢN PHẨM CỦA TƯ DUY KHOA HỌC, PHẢN ÁNH SỰ LIÊN HỆ CỦA CÁC SỰ VẬT VÀ TÍNH CHỈNH THỂ CỦA CHÚNG. CÁC QUY LUẬT CỦA TỰ NHIÊN, CỦA XÃ HỘI CŨNG NHƯ CỦA TƯ DUY CON NGƯỜI ĐỀU MANG TÍNH KHÁCH QUAN. CON NGƯỜI KHÔNG THỂ TẠO RA HOẶC TỰ Ý XOÁ BÓ ĐƯỢC QUY LU ẬT MÀ CH Ỉ NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG NÓ TRONG THỰC TIỄN. QUY LUẬT “TỪ NHỮNG THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG DẪN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT V À NGƯỢC LẠI” LÀ MỘT TRONG BA QUY LU ẬT CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT, NÓ CHO BIẾT PHƯƠNG TH ỨC CỦA SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN. NHẬN THỨC ĐƯỢC QUY LU ẬT NÀY CÓ Ý NGH ĨA RẤT QUAN TRỌNG TRONG HOẠT ĐỘNG TH ỰC TIỄN KHI CHÚNG TA XEM XÉT CÁC SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG. N ẾU NHẬN THỨC KHÔNG ĐÚNG QUY LUẬT NÀY SẼ DẪN ĐẾN TƯ TƯỞNG TẢ KHUYNH, HỮU KHUYNH. TẢ KHUYNH LÀ PHỦ NHẬN SỰ TÍCH LUỸ VỀ LƯ ỢNG, MUỐN CÓ NGAY SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT, CÒN HỮU KHUYNH LÀ KHI CHẤT ĐÃ BIẾN ĐỔI VƯỢT QUÁ G IỚI HẠN ĐỘ NHƯNG KHÔNG DÁM THỰC HIỆN SỰ THAY ĐỔI CĂN BẢN VỀ CHẤT. 1 NƯỚC TA ĐANG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH, BỎ QUA GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA CNTB, VIỆC NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮN QUY LUẬT LƯỢNG – CH ẤT SẼ CÓ Ý NGHĨA RẤT LỚN TRONG QUÁ TRÌNH H ÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN. TRONG PHẠM VI CỦA TIỂU LUẬN NÀY, TÔI XIN ĐƯỢC TRÌNH BÀY NHỨNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NỘI DUNG CỦA QUY LU ẬT LƯ ỢNG – CHẤT, TRÊN CƠ SỞ ĐÓ RÚT RA Ý NGHĨA TH ỰC TIỄN CỦA VIỆC NHẬN THỨC QUY LUẬT NÀY, SỰ VẬN DỤNG QUY LU ẬT NÀY ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM. "PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUI LUẬT TỪ NHỮNG THAY ĐỔI V Ề LƯỢNG DẪN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢC LẠI. V IỆC NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG VÀO TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN CỦA ANH CHỊ VÀO TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC T IỄN " KẾT CẤU CỦA TIỂU LUẬN GỒM 3 PHẦN: PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA QUY LUẬT, TỪ NHỮNG THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG DẪN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢC LẠI. PHẦN II: VẬN DỤNG VÀO QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM. PHẦN KẾT LUẬN. 2 DO TRÌNH ĐỘ NHẬN THỨC VỀ VẤN ĐỀ NÀY NÊN TIỂU LUẬN KHÔNG TRÁNH KHỎI NHỮNG THIẾU SÓT, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC NHỮNG NHẬN XÉT GÓP Ý CỦA CÔ GIÁO. PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA QUY LUẬT TỪ NHỮNG THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG DẪN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢC LẠI QUY LU ẬT NHỮNG THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG DẪN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢC LẠI LÀ MỘT TRONG NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT. QUY LUẬT NÀY CHỈ RÕ TÍNH CHẤT VÀ CÁCH THỨC CỦA SỰ PHÁT TRIỂN. 1- CÁC KHÁI NIỆM 3 1.1- KHÁI NIỆM VỀ CHẤT CHẤT LÀ TÍNH QUY Đ ỊNH VỐN CÓ CỦA SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG ĐƯỢC BIỂU HIỆN THÔNG QUA CÁC THUỘC TÍNH VÀ Đ ẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CỦA SỰ VẬT. TÍNH QUY ĐỊNH LÀ CÁI VỐN CÓ CỦA SỰ V ẬT, HIỆN TƯỢ NG ĐỂ PHÂN BIỆT SỰ VẬT NÀY VỚI SỰ VẬT KHÁC. TÍNH QUY ĐỊNH NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN THÔNG QUA CÁC THUỘC TÍNH. CÓ THUỘC TÍNH CƠ BẢN V À KHÔNG CƠ BẢN. THUỘC TÍNH CƠ BẢN QUY ĐỊNH CHẤT CỦA SỰ VẬT. NẾU THUỘC TÍNH CƠ BẢN MẤT ĐI THÌ CH ẤT CỦA SỰ VẬT THAY ĐỔI. CÒN THUỘC TÍNH KHÔNG CƠ BẢN TH Ì TRONG QUÁ TRÌNH TỒN TẠI CỦA SỰ VẬT, CÓ NHỮNG THUỘC TÍNH KHÔNG CƠ BẢN MỚI NẢY SINH VÀCÓ NHỮNG THUỘC TÍNH KHÔNG CƠ BẢN MẤT ĐI NHƯNG CHẤT CỦA SỰ VẬT KHÔNG THAY ĐỔI. THUỘC TÍNH CHỈ BỘC LỘ THÔNG QUA QUAN HỆ VỚI SỰ VẬT KHÁC. TRONG SỰ VẬT, H IỆN TƯỢNG, CHẤT KHÔNG TÁCH RỜI VỚI LƯỢNG 1.2-LƯỢNG CỦA SỰ VẬT LÀ TÍNH QUY ĐỊNH VỐN CÓ CỦA SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG, CHỈ RÕ VỀ MẶT QUY MÔ, TỐC ĐỘ, TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ V ẬT, HIỆN TƯỢNG. NÓI ĐẾN LƯỢNG SỰ VẬT TỨC LÀ SỰ VẬT ĐÓ LỚN HAY BÉ, TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN NHANH HAY CHẬM, TRÌNH ĐỘ CAO HAY THẤP..V..V..ĐO BẰNG CÁC ĐẠI LƯỢNG CỤ THỂ, BẰNG SỐ TUYỆT ĐỐI NHƯ TRONG LƯỢNG, THỂ TÍCH HOẶC SO SÁNH VỚI VẬT THỂ KHÁC, THỜI KỲ NÀY VỚI THỜI KỲ KHÁC. VÍ D Ụ TỐC ĐỘ CỦA ÁNH SÁNG LÀ 300.000KM/GIÂY, MỘT CÁI BÀN CÓ CHIỀU CAO 80 PHÂN, MỘT NƯỚC CÓ 50 TRIỆU DÂN..V..V 4 1.3- KHÁI NIỆM VỀ ĐỘ ĐỘ LÀ GIỚI HẠN MÀ TRONG ĐÓ LƯỢNG BIẾN ĐỔI CH ƯA GÂY N ÊN SỰ THAY ĐỔI CĂN BẢN VỀ CHẤT. SỰ VẬT VẪN LÀ NÓ, MỌI SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG ĐỀU TỒN TẠI TRONG MỘT ĐỘ THÍCH HỢP KHI LƯỢNG BIẾN ĐỔI VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN ĐỘ THÌ SỰ VẬT KHÔNG CÒN LÀ NÓ. TRONG PH ẠM VI MỘT ĐỘ NHẤT ĐỊNH HAI MẶT CHẤT VÀ LƯỢNG TÁC ĐỘNG QUA LẠI LẪN NHAU LÀM CHO SỰ VẬT VẬN ĐỘNG. MỌI SỰ THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG ĐỀU CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TR ẠNG THÁI CHẤT CỦA SỰ VẬT, NHƯNG KHÔNG PH ẢI NHỮNG THAY Đ ỔI VỀ LƯỢNG NÀO CŨNG DẪN Đ ẾN THAY ĐỔI VỀ CHẤT. CHỈ TRONG TRƯỜNG HỢP KHI SỰ THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG ĐẠT TỚI MỨC PHÁ VỠ ĐỘ CŨ THÌ CHẤT CỦA SỰ VẬT MỚI THAY ĐỔI, SỰ V ẬT CHUYỂN THÀNH SỰ VẬT KHÁC. 1.4-ĐIỂM NÚT LÀ ĐIỂM MÀ TẠI ĐÓ LƯỢNG BIẾN ĐỔI ĐÃ GÂY NÊN SỰ THAY ĐỔI CĂN BẢN, TẬP HỢP NHỮNG ĐIỂM NÚT GỌI LÀ ĐƯỜNG NÚT. 1-5-BƯỚC NHẢY SỰ THAY ĐỔI CĂN BẢN VỀ CHẤT, CÁI CŨ MẤT ĐI CÁI MỚI RA ĐỜI PHẢI THÔNG QUA BƯỚC NHẢY. BƯỚC NHẢY LÀ MỘT PHẠM TRÙ TRIẾT HỌC DÙNG ĐỂ CHỈ SỰ BIẾN ĐỔI CĂN BẢN TỪ CHẤT SỰ VẬT NÀY SANG CH ẤT CỦA SỰ V ẬT KHÁC. + BƯỚC NHẢY ĐỐT BIẾN LÀ BƯỚC NHẢY XẢY RA TRONG TH ỜI GIAN NGẮN LÀM THAY ĐỔI BẢN CHẤT CỦA SỰ VẬT. BƯỚC 5 NHẢY NÀY DIỄN RA BẰNG MỘT SỰ BÙNG NỔ MÃNH LIỆT. VD CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA LÀ MỘT BƯỚC NHẢY ĐỘT BIẾN. + BƯỚC NHẢY DẦN DẦN LÀ BƯ ỚC NHẢY ĐƯỢC THỰC HIỆN BẰNG VIỆC LOẠI BỎ DẦN NHỮNG YẾU TỐ, NHỮNG BỘ PHẬN CHẤT CŨ XẢY RA TRONG MỘT THỜI GIAN DÀI MỚI LOẠI BỎ HOÀN TOÀN CH ẤT CŨ THÀNH CH ẤT MỚI. 2- N ỘI DUNG QUY LUẬT TỪ NHỮNG THAY ĐỔI DẦN VỀ LƯỢNG DẤN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢC LẠI. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MỌI SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG TRONG TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI CŨNG NHƯ SỰ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC TƯ DUY CON NGƯỜI ĐỀU ĐI TỪ SỰ THAY ĐỔI DẦN VỀ LƯỢNG ĐƯỢC TÍCH LUỸ LẠI KHI VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN ĐỘ TỚI ĐIỂM NÚT THÌ THÌ GÂY NÊN SỰ THAY ĐỔI CĂN BẢN VỀ CHẤT. SỰ VẬT CŨ MẤT Đ I, SỰ VẬT MỚI RA ĐỜI THAY THẾ. SỞ D Ĩ NH Ư V ẬY LÀ VÌ CH ẤT V À LƯỢNG LÀ HAI MẶT ĐỐI LẬP VỐN CÓ CỦA SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG. LƯỢNG THÌ THƯ ỜNG XUYÊN BIẾN ĐỔI, CÒN CHẤT TƯƠNG ĐỐI ỔN ĐỊNH. DO ĐÓ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LƯỢNG TỚI MỘT LÚC NÀO ĐÓ THÌ MÂU THUẪN VỚI CHẤT CŨ. KHI CHẤT CŨ KÌM HÃM THÌ QUA ĐÓ N ẢY SINH YÊU CẦU TẤT YẾU PHẢI PHÁ VỠ CHẤT CŨ, MỞ RA MỘT ĐỘ MỚI ĐỂ MỞ ĐƯỜNG CHO LƯỢNG PHÁT TRIỂN. SỰ CHUYỂN HOÁ TỪ NHỮNG THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG DẪN ĐẾN NHỮNG THAY ĐỔI V Ê CHẤT, DIỄN RA MỘT CÁCH PHỔ BIẾN TRONG TỰ NHIÊN, XÃ HỘI VÀ TƯ DUY. QUY LUẬT NÀY CÒN CÓ CHIỀU NGƯỢC LẠI, TỨC LÀ KHÔNG CHỈ THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG DẪN ĐẾN THAY ĐỔI VỀ CHẤT MÀ SAU KHI CHẤT MỚI RA ĐỜI DO SỰ BIẾN ĐỔI VỀ LƯỢNG GÂY NÊN THÌ 6 CHẤT ĐÓ LẠI QUY ĐỊNH SỰ BIẾN ĐỔI VỀ LƯỢNG, ẢNH HỞNG CỦA CHẤT MỚI ĐẾN LƯỢNG THỂ HIỆN Ở QUY MÔ, MỨC ĐỘ, NHỊP Đ IỆU PHÁT TRIỂN MỚI. NỘI DUNG DUY LUẬT N ÀY ĐƯỢC PHÁT BIỂU NHƯ SAU MỌI SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG DỀU VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN BẰNG CÁCH THAY ĐỔI DẦN VỀ LƯỢNG, LƯỢNG THAY ĐỔI ĐẾN MỘT LÚC NÀO ĐÓ VƯỢT QUÁ ĐỘ TỒN TẠI CỦA SỰ VẬT TỚI ĐIỂM NÚT THÌ DIỄN RA BƯỚC NHẢY, TẠO SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT CỦA SỰ V ẬT. KẾT QUẢ LÀ SỰ VẬT CŨ, CHẤT CŨ MẤT ĐI VÀ SỰ VẬT MỚI, CHẤT MỚI RA ĐỜI. CHẤT MỚI LẠI TÁC ĐỘNG TRỞ LẠI LƯỢNG MỚI, LƯỢNG MỚI LẠI TIẾP TỤC THAY ĐỔI DẦN, ĐẾN LÚC NÀO ĐÓ, VƯỢT QUÁ ĐỘ TỒN TẠI CỦA SỰ VẬT TỚI ĐIỂM NÚT THÌ LẠI DIỄN RA BƯ ỚC NHẢY TẠO SỰ THAY ĐỔI V Ề CHẤT, CỨ NHƯ V ẬY SỰ TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA HAI MẶT CHẤT VÀ LƯỢNG TẠO RA CON ĐƯỜNG VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN KHÔNG NGỪNG CỦA MỌI SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG. 7 ĐIỀU CẦN CHÚ Ý LÀ: -QUY LUẬT NÀY CH Ỉ ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG MỐI QUAN HỆ G IỮA CHẤT VÀ LƯỢNG HOÀN TOÀN XÁC Đ ỊNH, MỐI QUAN HỆ NÀY HÌNH THÀNH MỘT CÁCH KHÁCH QUAN CHỨ KHÔNG THỂ GÁN GHÉP MỘT CÁCH TUỲ TIỆN. ĐỒNG THỜI SỰ CHUYỂN HOÁ LƯỢNG VÀ CH ẤT BAO GIỜ CŨNG PHỤ THUỘC VÀO NHỮNG ĐIỀU K IỆN NHẤT ĐỊNH. -QUY LUẬT LƯ ỢNG -CH ẤT Đ ƯỢC VẬN DỤNG TRONG XÃ HỘI TH Ể HIỆN Ở MỐI QUAN HỆ GIỮA TIẾN HOÁ VÀ CÁCH MẠNG. TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI, SỰ THAY ĐỔI DẦN VỀ LƯỢNG GỌI LÀ TIẾN HOÁ, CÒN SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT THEO HƯỚNG TIẾN HOÁ LÊN GỌI LÀ CÁCH MẠNG, TIẾN HOÁ CHUẨN BỊ CHO CÁCH MẠNG. TRONG GIAI ĐOẠN TIẾN HOÁ, CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHƯA CÓ SỰ THAY ĐỔI CĂN BẢN VỀ CHẤT, CÒN CÁCH MẠNG LÀ KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH TIẾN HOÁ, CHẤM DỨT MỘT QUÁ TRÌNH NÀY, MỞ RA MỘT QUÁ TRÌNH TIẾN HOÁ MỚI CAO HƠN, CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CŨ BỊ XOÁ BỎ, CHẾ ĐỘ XÃ HỘI MỚI RA ĐỜI THAY THẾ. CÁCH MẠNG XÃ HỘI LÀ PHƯƠNG THỨC THAY THẾ XÃ HỘI N ÀY BẰNG XÃ HỘI KHÁC, BẠO LỰC LÀ HÌNH THỨC CƠ BẢN CỦA CÁCH MẠNG. 3- Ý NGH ĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN -TRONG HO ẠT ĐỘNG NHẬN THỨC THỰC TIỄN, CẦN PHẢI COI TRỌNG QUÁ TRÌNH TÍCH LUỸ VỀ LƯỢNG, NẾU KHÔNG COI TRỌNG QUÁ TRÌNH NÀY THÌ SỰ KHÔNG CÓ SỰ BIẾN ĐỔI VỀ CHẤT. 8 -QUY LUẬT NÀY CÓ CHIỀU NGƯỢC LẠI, CHẤT MỚI RA ĐỜI THÌ LÀM BIẾN ĐỔI TỐC ĐỘ, QUY MÔ LƯỢNG MỚI. CHO NÊN KHI CHẤT MỚI RA ĐỜI PHẢI BIẾT XÁC ĐỊNH TỐC ĐỘ, QUY MÔ PHÁT TRIỂN VỀ LƯỢNG CHO THÍCH HỢP, KHÔNG ĐƯỢC BẢO THỦ, DỪNG LẠI -CẦN PHẢI CHỐNG QUAN ĐIỂM TẢ KHUYNH, HỮU KHUYNH. TẢ KHUYNH LÀ PHỦ NHẬN TÍCH LUỸ VỀ LƯỢNG MUỐN CÓ NGAY SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT, CÒN HỮU KHUYNH LÀ THÌ NGƯỢC LẠIKHI LƯ ỢNG BIẾN ĐỔI ĐÃ TỚI VƯỢT QUÁ ĐỘ NHƯNG KHÔNG DÁM THỰC HIỆN SỰ THAY ĐỔI CĂN BẢN VỀ CHẤT. PHẦN II VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯ ỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM 1-TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA KINH TẾ THỊ TR ƯỜNG Đ ỊNH HƯỚNG CNXH Ở NƯỚC TA K INH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCNTHỰC CHẤT LÀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ HÀNG HOÁ NHIỀU TH ÀNH PH ẦN VẬN HÀNH THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN NHƯNG ĐƯỢC DIẾN ĐẠT GỌN HƠN, NÓI RÕ ĐƯỢC MÔ H ÌNH HINH TẾ TỔNG QUÁT CỦA NƯỚC TA TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ. 9 NÓI N ỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN CÓ NGH ĨA LÀ NỀN KINH TẾ CỦA CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ KINH TẾ HIỆN VẬT, TỰ CẤP, TỰ TÚC, QUẢN LÝ THEO KIỂU TẬP TRUNG, QUAN LIÊU, BAO CẤP. NHƯNG ĐÓ CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ N ỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TỰ DO THEO CÁCH NÓI CỦA TƯ BẢN, TỨC LÀ KHÔNG PH ẢI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TBCN, VÀ CŨNG CHƯA HOÀN TOÀN LÀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XHCN, CÒN CÓ SỰ ĐAN XEN VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁI CŨ VÀ CÁI MỚI, VỪA CÓ LẠI VỪA CHƯA CÓ Đ ẦY ĐỦ CÁC YẾU TỐ CNXH. PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA LÀ MỘT TẤT YẾU KHÁCH QUAN. BỞI VÌ. – KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN LÀ KẾT QUẢ CỦA SỰ NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG QUY LUẬT VÈ SỰ PHÙ HỢP G IỮA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TÍNH CHẤT V À TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. CÙNG VỚI CNH, HĐH ĐẤT N ƯỚC, NỀN K INH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN LÀ CON ĐƯỜNG KINH TẾ CƠ BẢN Đ ƯA NƯỚC TA QUÁ ĐỘ LÊN CNXH. – NƯỚC TA TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH, LÀ THỜI KỲ ĐANG THỰC HIỆN HOÁ DẦN DẦN CNXH, THỜI KỲ XUẤT HIỆN NHIỀU HÌNH THỨC KINH TẾ QUÁ ĐỘ, VỪA CÓ CNXH VỪA CÒN CNTB. CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN LÀ PHÙ HỢP VỚI BẢN CHẤT CỦA THỜI KỲ LỊCH SỬ ĐẶC BIỆT NÀY. – CHÚNG TA ĐÃ BIẾT THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÀ MỘT THỜI KỲ LỊCH SỬ ĐẶC BIỆT, TRONG ĐÓ KẾT CẤU KINH TẾ – X Ã HỘI VỪA BAO HÀM NHỮNG YẾU TỐ CỦA XÃ HỘI CŨ ĐANG SUY THOÁI 10 D ẦN, VỪA BAO HÀM NHỮNG YẾU TỐ CỦA X Ã HỘI MỚI RA ĐỜI Đ ANG LỚN LÊN TỪNG BƯỚC NHƯNG CHƯA DÀNH TOÀN TH ẮNG. TH ỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÀ THỜI KỲ MÀ XÃ HỘI ĐANG CHUYỂN TỪ CHẾ ĐỘ NÀY SANG CHẾ ĐỘ KHÁC, Ở ĐÓ CHƯA CÓ PHƯƠNG TH ỨC SẢN XUẤT NÀO GIỮ VỊ TRÍ THỐNG TRỊ TUYỆT ĐỐI, TRONG ĐÓ MỖI PHƯƠNG THỨC CHỈ LÀ MỘT “MẢNH” MỘT “BỘ PH ẬN” CỦA KẾT CẤU KINH TẾ XÃ HỘI, VỪA ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI, VỪA HỢP TÁC VÀ Đ ẤU TRANH VỚI NHAU. MỖI “MẢNH”, MỖI “BỘ PHẬN” ẤY LÀ MỘT THÀNH PHẦN KINH TẾ. THÀNH PHẦN KINH TẾ KHÁC PH ƯƠNG TH ỨC SẢN XUẤT Ở CHỖ KHI NÓ CH ƯA VƯƠN LÊN ĐÓNG VAI TRÒ THỐNG TRỊ, NHƯNG CŨNG KHÔNG Ở VÀO V Ị TRÍ CHI PHỐI, NÓ TỒN TẠI NH Ư MỘT BỘ PHẬN TƯƠNG ĐỐI ĐỘC LẬP, ĐAN XEN VỚI CÁC BỘ PH ẬN KHÁC CỦA KẾT CẤU KINH TẾ-XÃ HỘI. DO VẬY, NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN LÀ ĐẶC TR ƯNG RIÊNG CÓ CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH. PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN CHÍNH LÀ THỰC HIỆN NHẤT QUÁN VÀ LÂU DÀI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀNG HOÁ NHIỀU THÀNH PH ẦN, QUA ĐÓ TIỀM NĂNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ ĐƯỢC KHAI THÁC Đ Ể PHÁT TRIỂN LỰC LƯ ỢNG SẢN XUẤT, XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA CNXH, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN, Đ ẢM BẢO XÂY DỰNG THÀNH CÔNG CNXH. NHƯ VẬY, PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN LÀ MỘT TẤT YẾU KHÁCH QUAN, LÀ SỰ NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮN QUY LUẬT TỪ NHỮNG THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG SẼ DẪN Đ ẾN SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢC LẠI. ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA 11 LÀ KHI CHÚNG CHA CHƯA TÍCH LUỸ ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ NHỮNG Đ IỀU KIỆN VẬT CHẤT CHO CNXH THÌ CHÚNG TA CHƯA TH Ể NÓNG VỘI XÂY DỰNG QUAN HỆ SẢN XUẤT XHCN NGAY NHƯ TRƯỚC NĂM 1986 CHÚNG TA ĐÃ LÀM, MÀ CHÚNG TA PH ẢI TIẾN HÀNH D ẦN DẦN, HAY NÓI CÁCH KHÁC, CHÚNG TA PHẢI CÓ MỘT TH ỜI KỲ QUÁ ĐỘ. 2-NHỮNG THÀNH TỰU MÀ CHÚNG TA ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC SAU 15 NĂM ĐỔI MỚI. SAU NĂM 1975 KHI Đ ẤT NƯỚC ĐƯỢC THỐNG NHẤT, CẢ NƯỚC ĐI LÊN CNXH, CHÚNG TA ĐÃ NÓNG VỘI VÀ NHẤT LOẠT XÂY DỰNG QUAN HỆ SẢN XUẤT MỘT THÀNH PHẦN DỰA TRÊN CƠ SỞ CÔNG HỮU XHCN VỀ TƯ LIỆU SẢN XUẤT, MỌI THÀNH PH ẦN KINH TẾ KHÁC BỊ COI LÀ BỘ PHẬN ĐỐI LẬP VỚI KINH TẾ XHCN, VÌ VẬY NẰM TRONG DIỆN PHẢI CẢI TẠO, XOÁ BỎ, LÀM NHƯ V ẬY LÀ CHÚNG TA ĐÃ Đ ẨY QUAN HỆ SẢN XUẤT ĐI QUÁ X A SO VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, TẠO RA MÂU THUẪN GIỮA MỘT BÊN LÀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TH ẤP KÉM VỚI MỘT BÊN LÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT Đ ƯỢC XÃ HỘI HOÁ GIẢ TẠO, DẪN ĐẾN K ÌM HÃM SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, HAY NÓI CÁCH KHÁC KHI LỰC LƯ ỢNG SẢN XUẤT CỦA CHÚNG TA CÒN QUÁ THẤP KÉM CHƯA TÍCH LUỸ ĐỦ V Ề LƯỢNG (TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ) ĐÃ VỘI V Ã THAY ĐỔI CHẤT (QUAN HỆ SẢN XUẤT XHCN) LÀM CHO ĐẤT N ƯỚC LÂM VÀO TÌNH TRANG KHỦNG HOẢNG KINH TẾ – XÃ HỘI. TỪ ĐẠI HỘI VI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẾN NAY, KHẮC PHỤC SAI LẦM TRÊN CHÚNG TA THỰC HIỆN XÂY DỰNG N ỀN KINH TẾ HÀNG HOÁ NHIỀU THÀNH PHẦN, XUẤT PHÁT TỪ 12 TÍNH CHẤT V À TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT NƯỚC TA LÀ ĐA DẠNG, KHÔNG ĐỒNG ĐỀU VÀ CHƯA CAO. THỰC TIỄN SAU 15 NĂM ĐỔI MỚI Đ Ã KHẲNG ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG KINH TẾ NHIỀU THÀNH PH ẦN LÀ PHÙ HỌP VỚI PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Ở NƯỚC TA. NÓ ĐÃ TH ỰC SỰ GIẢI PHÓNG , PHÁT TRIỂN VÀ KHƠI D ẬY CÁC TIỀM N ĂNG CỦA SẢN XU ẤT. KHƠI DẬY NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHỦ ĐỘNG CỦA CÁC CHỦ THỂ KINH TẾ TRONG SẢN XUẤT ĐƯA NƯỚC TA RA KHỎI THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ- X Ã HỘI. PHẦN KẾT LUẬN NHƯ VẬY, LƯỢNG VÀ CH ẤT LÀ HAI MẶT THỐNG NHẤT BIỆN CHỨNG CỦA SỰ VẬT, CHỈ KHI NÀO LƯỢNG ĐƯỢC TÍCH LUỸ TỚI MỘT ĐỘ NHẤT ĐỊNH MỚI LÀM THAY ĐỔI VỀ CHẤT, NÊN TRONG CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN CŨNG NHƯ TRONG NHẬN THỰC KHOA HỌC PHẢI CHÚ Ý TÍCH LUỸ DẦN DẦN NHỮNG THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG, ĐỒNG THỜI PHẢI BIẾT THỰC HIỆN VÀ THỰC HIỆN KỊP THỜI NHỮNG BƯỚC NHẢY KHI CÓ ĐIỀU K IỆN CHÍN MUỒI. TH ỜI KỲ QUÁ ĐỘ TỪ CNTB LÊN CNXH CHÍNH LÀ BƯỚC NHẢY DẦN DẦN TỪ CHẤT CŨ SANG CHẤT MỚI. TRONG QUÁ 13 TRÌNH TIẾN HOÁ CÁCH MẠNG, MỘT MẶT PHẢI CHỐNG KHUYNH HƯỚNG BẢO THỦ, TRỊ TRỆ, NHẰM TẠO RA NHỮNG BƯỚC NHẢY Đ Ể ĐẨY NHANH SỰ PHÁT TRIỂN, MẶT KHÁC, LẠI PHẢI CHỐNG TƯ TƯ ỞNG NÓNG VỘI, MUỐN ĐƯA NHANH SỰ PHÁT TRIỂN, TIẾN HÀNH NHỮNG BƯỚC NHẢY KHI CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN CHÍN MUỒI, BẤT CHẤP NHỮNG QUY LUẬT KHÁCH QUAN. 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN 2. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN 8 – 9 3. VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT 9. 4. TẠP CHÍ CỘNG SẢN. 15

Đọc thêm  Soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt (tập 2) - VietJack.com

Viết một bình luận