tiểu luận công tác kiểm tra giám sát của đảng

Số trang: 25 | Loại file: DOC | Lượt xem: 18200 | Lượt tải: 52

Đang xem: Tiểu luận công tác kiểm tra giám sát của đảng

Mô tả:

I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X của Đảng khẳng định: “Với vị trí là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, vai trò của tổ chức cơ sở đảng rất quan trọng. Phải dồn sức xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, làm cho tổ chức này thực sự trong sạch, vững mạnh”. Thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở còn không ít khuyết điểm, yếu kém. Nhiều cấp ủy chưa thật sự coi trọng vị trí then chốt của công tác xây dựng đảng; chưa dành thời gian, công sức để tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố TCCSĐ. Khả năng nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của nhiều TCCSĐ còn yếu, chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở. Nhiều cấp ủy, đảng bộ, chi bộ thuộc TCCSĐ chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chưa thực hiện có nền nếp chế độ sinh hoạt đảng, nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt chi bộ chậm đổi mới, chưa bảo đảm tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo dục. Chưa coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc; bệnh thành tích còn nặng và khá phổ biến. Công tác quản lý, giám sát, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên ở không ít TCCSĐ bị buông lỏng. Tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên rất đáng lo ngại; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn xảy ra ở nhiều nơi, nhưng chậm được phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả… Những khuyết điểm, yếu kém, hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Xem thêm: Ông Xã Đại Nhân Hết Mực Cưng Chiều Hay Quá Ae Ơi, Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân ( Full )

Xem thêm: Quy Định 228-Qđ/Tw Ngày 7/2/2014, Tạp Chí Xây Dựng Đảng

Nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi phạm đạo đức, lối sống liên quan cán bộ, đảng viên nhưng cấp ủy, chi bộ không phát hiện được, khi phát hiện thì việc đấu tranh và xử lý ở nhiều nơi không kiên quyết, triệt để. Nghị quyết T.Ư 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã đề ra mục tiêu trong năm năm tới phải phấn đấu đạt được là: Tập trung sức để xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, tạo được sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình TCCSĐ, làm cho tổ chức đảng ở cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở… Là một cán bộ trẻ được Đảng bộ xã Nhị Mỹ cử tham gia khoá đào tạo nguồn Trung cấp Chính trị – Hành chính, với những lý luận mà bản thân tiếp thu học tập được từ nhà trường kết hợp với tình hình thực tiễn của xã nhà và kinh nghiệm còn nhiều hạn chế của bản thân, em chỉ mong được đóng góp một phần công sức nhỏ của mình để tham gia xây dựng Đảng bộ xã Nhị Mỹ ngày càng trong sạch vững mạnh, vì vậy em chọn đề tài “ Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ xã Nhị Mỹ trong giai đoạn 2005-2010 và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới” làm tiểu luận tốt nghiệp cuối khoá. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 2.1. Đối tượng nghiên cứu: Tiểu luận tập trung nghiên cứu về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ cơ sở. 2.2. Phạm vi nghiên cứu: Tiểu Luận chỉ tập nghiên cứu công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ xã Nhị Mỹ, Nhiệm kỳ 2005-2010 và từ đó đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới ở xã. Những vấn đề nêu trên được giải quyết thông qua quá trình khảo sát trực tiếp thực tế hoạt động của Đảng bộ xã Nhị Mỹ hiện nay. 3. Phương pháp nghiên cứu: – Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. – Đề tài sử dụng phương pháp kết hợp lôgic với lịch sử, phân tích, so sánh, tổng hợp, điều tra xã hội học…trong quá trình nghiên cứu.

2 bình luận về “tiểu luận công tác kiểm tra giám sát của đảng”

Viết một bình luận