“Tiên học lễ, hậu học văn” là tư tưởng đạo đức của ai? , a. Lão Tử., b. Mạnh Tử., c. Trang Tử., d. Khổng Tử.

Lời giải 1:

Họ tên người giải: maiphuong26016

`d.` Khổng Tử

`=>` “Tiên học lễ, hậu học văn” là tư tưởng đạo đức có từ thời xưa xuất phát từ quan điểm dạy học của Nho gia (Khổng Tử và môn đệ)

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguyenminhchau58252

“Tiên học lễ, hậu học văn” là tư tưởng đạo đức của ai? 
A. Lão Tử.
B. Mạnh Tử.
C. Trang Tử.
D. Khổng Tử.

Đọc thêm  đồ án bê tông 2

Viết một bình luận