Thông Tư Hướng Dẫn Luật Tố Cáo 2018, Nghị Định Số 31/2019/Nđ

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 25/2019/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 40/2013/TT-BGDĐT NGÀY 18THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUY ĐỊNH VỀ TIẾP CÔNGDÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT TỐ CÁO CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Khiếu nại số02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Tố cáo số25/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CPngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của LuậtKhiếu nại;

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CPngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tragiáo dục;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CPngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều củaLuật Tiếp công dân;

Căn cứ Nghị định số 31/2019/NĐ-CPngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biệnpháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CPngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số40/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoquy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáodục và Đào tạo.

Đang xem: Thông tư hướng dẫn luật tố cáo 2018

Điều 1. Sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2013của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếunại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. Khoản 2 Điều 1 được sửađổi, bổ sung như sau:

“2. Thông tư này áp dụng đối với cácđơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục gồm: cácVụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng (gọi tắt là đơn vị chức năng thuộc Bộ); các đơn vịsự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc Bộ (gọi chung là đơn vị trực thuộc Bộ);các tổ chức và cá nhân có liên quan.”

2. Khoản 2, khoản 3 Điều 2 đượcsửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Trình tự, thủ tục giải quyết tốcáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thực hiệntheo quy định từ Điều 28 đến Điều 40 của Luật Tố cáo. Trìnhtự, thủ tục giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nướctrong các lĩnh vực thực hiện theo quy định tại Điều 42 và Điều43 của Luật Tố cáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

3. Sửa đổi, bổsung khoản 4 và bổ sung khoản 7 vào Điều 3 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản4 Điều 3 như sau:

“4. Bố trí nhân sự và bảo đảm các điềukiện cần thiết cho việc tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giảiquyết tố cáo theo thẩm quyền và trách nhiệm của đơn vị mình; Cho ý kiến chuyênmôn thuộc trách nhiệm tham mưu của đơn vị mình đối với các vụ việc khiếu nại, tốcáo, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng; Quản lý, lưu trữ hồ sơtheo quy định.”

b) Bổ sung khoản 7 vào Điều3 như sau:

4. Khoản 6 Điều 4 được sửa đổi,bổ sung như sau:

“6. Giúp Bộ trưởng xác minh, kết luậngiải quyết lần 2 các khiếu nại đã được người đứng đầu các đơn vị chức năng thuộcBộ đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thờihạn.”

5. Điều 5 được sửa đổi, bổsung như sau:

“1. Địa điểm tiếp công dân của BộGiáo dục và Đào tạo đặt tại trụ sở cơ quan Bộ (Số 35 đường Đại Cồ Việt, quậnHai Bà Trưng, thành phố Hà Nội); Bộ phận tiếp nhận thông tin của Bộ Giáo dục vàĐào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh (Số 3, Công trường Quốc tế, Quận 3, Thành phốHồ Chí Minh).

2. Việc tiếp công dân của Lãnh đạo Bộđược thực hiện như sau:

a) Thanh tra Bộ làm đầu mối giúp Lãnhđạo Bộ thực hiện việc tiếp công dân;

b) Bộ trưởng, Thứ trưởng thực hiện tiếpcông dân định kỳ hàng tháng theo lịch do Bộ trưởng phân công và thực hiện tiếpcông dân đột xuất theo quy định;

c) Trường hợp công dân đến Phòng tiếpcông dân của Bộ để gặp Lãnh đạo Bộ theo lịch tiếp công dân định kỳ hàng thángthì công chức thường trực tiếp công dân thông báo cho Chánh Văn phòng hoặc Thưký Lãnh đạo Bộ để báo cáo Lãnh đạo Bộ thực hiện việc tiếp công dân;

d) Trường hợp công dân có đơn đăngký được Lãnh đạo Bộ tiếp đột xuất, thì công chức thường trực tiếp công dân báocáo Chánh Thanh tra Bộ để tham mưu Lãnh đạo Bộ thực hiện việc tiếp công dân;

đ) Khi Lãnh đạo Bộ tiếp công dân,Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị phụ trách lĩnh vực công tác có liên quanđến nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị cùng dự khi được yêu cầu.Đơn vị được giao chủ trì về nội dung tiếp công dân cùng Lãnh đạo Bộ có tráchnhiệm ban hành văn bản thông báo về kết quả tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ vàbáo cáo Bộ trưởng.

3. Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm bốtrí Phòng tiếp công dân và bảo đảm các điều kiện cần thiết để công dân đếntrình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phối hợp với Thanh tra Bộ hướngdẫn công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định phápluật; phối hợp với cơ quan công an phụ trách địa bàn có biệnpháp xử lý đối với những người vi phạm nội quy tiếp công dân, gây mất trật tựcông cộng ở nơi tiếp công dân.”

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và bổ sung khoản6, khoản 7 vào Điều 7 nhưsau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản2 Điều 7 như sau:

“2. Đơn tố cáo hành vi vi phạm phápluật có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan điều tra hoặcViện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định tại Điều27 Luật Tố cáo.”

b) Bổ sung khoản 6, khoản 7 vào Điều 7 như sau:

“6. Việc tiếp nhận tố cáo, xử lý banđầu thông tin tố cáo; tiếp nhận, xử lý thông tin có nội dung tố cáo; tiếp nhậnvà xử lý tố cáo do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyềnchuyển đến thực hiện theo quy định tại Điều 23, Điều 24, Điều25 và Điều 26 của Luật Tố cáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liênquan.

Xem thêm: Câu Hỏi Ôn Tập Thi Trắc Nghiệm Mác Lênin Học Phần 2 Có Đáp Án Chi Tiết

7. Các đơn vị chức năng thuộc Bộ, cácđơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm thông báo kết quả xử lý đơn đến Thanh tra Bộđể theo dõi, tổng hợp chung.”

7. Khoản 2 Điều 8 được sửa đổi,bổ sung như sau:

“2. Thẩm quyền của Chánh Thanh tra Bộ:

a) Giải quyết khiếu nại lần đầu đối vớiQuyết định hành chính do mình ban hành và Thanh tra viên cơ quan Thanh tra Bộban hành theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và Luật thanh tra;

b) Giải quyết khiếu nại đối với quyếtđịnh hành chính, hành vi hành chính của Trưởng đoàn và thành viên đoàn thanhtra do mình quyết định thành lập theo quy định của pháp luật.”

8. Điểm a khoản 3 Điều 10 đượcsửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Hiệu trưởng các trường đại học,cao đẳng sư phạm và người đứng đầu các đơn vị thành viên; Người đứng đầu cácđơn vị sự nghiệp trực thuộc khác chịu trách nhiệm thụ lý, giải quyết khiếu nạivà thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Thông tư này và cácquy định của pháp luật có liên quan.”

9. Sửa đổi, bổsung điểm b khoản 1 Điều 11 như sau:

“b) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạmpháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó củangười đứng đầu đơn vị chức năng thuộc Bộ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, cácchức danh trong doanh nghiệp trực thuộc Bộ gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên,thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên và công chức,viên chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp;

Giải quyết tố cáo hành vi vi phạmpháp luật của Chủ tịch và thành viên Hội đồng đại học vùng, Hội đồng trường đạihọc công lập do mình quản lý trực tiếp trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ củaHội đồng đại học vùng, Hội đồng trường theo quy định của pháp luật.”

10. Bổ sung khoản2a vào sau khoản 2 và sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 13như sau:

a) Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 13 như sau:

“2a. Người đứng đầu doanh nghiệp trựcthuộc Bộ có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việcthực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị trựcthuộc doanh nghiệp hoặc người khác do mình bổ nhiệm.”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản3 Điều 13 như sau:

“3. Tổ chức thanh tra, người đượcphân công làm công tác thanh tra của đại học, đơn vị thành viên hoặc đơn vị sựnghiệp khác chủ trì giúp Giám đốc Đại học, người đứng đầu đơn vị thụ lý, giảiquyết tố cáo; làm đầu mối tổng hợp, báo cáo theo quy định.”

11. Bổ sung điểmc vào khoản 1 và sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều14 như sau:

a) Bổ sung điểm c vào khoản 1 Điều 14 như sau:

“c) Các đơn vị trực thuộc BộGiáo dục và Đào tạo thực hiện chế độ báo cáo về công tác tiếpcông dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại tố cáo theo quý và báocáo đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, của cơ quan nhà nước cóthẩm quyền khác.ˮ

b) Sửa đổi, bổ sung điểma khoản 2 Điều 14 như sau:

“a) Đơn vị thực hiện việcgiải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo lập hồ sơ, tổ chức lưu trữtheo quy định tại Điều 34 Luật Khiếu nại và Điều 39 Luật Tố cáoˮ.

12. Khoản1 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Thanh tra Bộ chủ trì phốihợp với Cục Công nghệ thông tin triển khai, xây dựng cơ sở dữ liệu vềgiải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ. Các đơn vị chứcnăng thuộc Bộ, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ có trách nhiệm thông báokết quả xử lý đơn đến Thanh tra Bộ để theo dõi, tổng hợp chung; thựchiện việc cập nhật thông tin xử lý đơn trên hệ thống cơ sở dữ liệuvề xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ.ˮ

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15tháng 02 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởngcác đơn vị chức năng thuộc Bộ; Người đứng đầu các đơn vị trực thuộcBộ; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thôngtư này./.

Xem thêm: Sách Eva Và Adam 23 Tập Truyện Ngắn Eva Thương Hiệu, Giá Deal Sốc, Xu Hướng Mới

Nơi nhận: – Văn phòng Quốc hội; – Văn phòng Chính phủ; – Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội; – Ban Tuyên giáo Trung ương; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; – Các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Kiểm toán Nhà nước; – Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); – Công báo; – Như Điều 3; – Cổng TTĐT Chính phủ; – Cổng TTĐT Bộ GDĐT; – Lưu: VT, Vụ PC, TTr.

Viết một bình luận