Thuộc Tính Văn Bản ' Thông Tư 08/2018/Tt-Bca, Thông Tư 08/2018/Tt

Trách nhiệm kiểm tra an toàn cứu nạn, cứu hộ của Cảnh sát PCCC

Đây là nội dung mới tại Thông tư 08/2018/TT-BCA về hướng dẫn Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (PCCC).

Đang xem: Thông tư 08/2018/tt-bca

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ CÔNG AN ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 08/2018/TT-BCA

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2018

 

THÔNGTƯ

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày29 tháng 6 năm 2001 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013 (sau đây viết gọn làLuật phòng cháy và chữa cháy);

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày18 tháng 7 năm 2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháyvà chữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị định số 83/2017/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày17 tháng 11 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaBộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sátphòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Thông tư này quy định về bố trí lực lượng,số lượng người trực cứu nạn, cứu hộ; nội dung, chương trình bồi dưỡng, huấn luyệnnghiệp vụ, kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn, hướng dẫn phòng ngừa sự cố, tai nạn,phối hợp giữa các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ; trang phục, quy cách cờ hiệu,biển hiệu, băng sử dụng, hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động cứu nạn, cứu hộ và chếđộ thống kê, báo cáo của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy làmcông tác cứu nạn, cứu hộ.

2. Công an các đơn vị, địa phương.

3. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình,cá nhân có liên quan đến côngtác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Chương II

QUYĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Bố trí lực lượngCảnh sát cứu nạn, cứu hộ

1. Yêu cầu bố trí lực lượng Cảnh sát cứunạn, cứu hộ

a) Bảo đảm đủ lực lượng thường trực sẵnsàng cứu nạn, cứu hộ 24/24 giờ và lực lượng thay thế;

b) Bảo đảm tính chuyên trách, chuyên nghiệp;

c) Được bố trí tại Công an các đơn vị,địa phương phù hợp với quy định tại Điều 25 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP.

2. Trường hợp được bố trí theo Phòng, Đội,Tổ Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ thì thẩm quyền thành lập Phòng, Đội, Tổ Cảnh sát cứunạn, cứu hộ thực hiệntheo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Điều 4. Trực cứu nạn,cứu hộ

2. Đối với lực lượng phòng cháy và chữacháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, số lượng người trựccứu nạn, cứu hộ do người đứng đầu cơ sở quyết định nhưng phải bảo đảm các vị trítrực để tiếp nhận, xử lý thông tin, điều khiển phương tiện và thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứuhộ.

3. Đối với lực lượng dân phòng, trườnghợp được huy động trực cứu nạn, cứu hộ thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyếtđịnh số lượng người trực.

Điều 5. Hướng dẫnphòng ngừa sự cố, tai nạn đối với nhà, công trình, phương tiện, thiết bị

1. Lực lượng dân phòng, lực lượng phòngcháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành căn cứ chứcnăng, nhiệm vụ, yêu cầu công tác cứu nạn, cứu hộ và tính chất, đặc điểm địa bànđể đề xuất người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chính quyền địa phương ban hànhnội quy, sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn, cụ thể:

a) Nội quy về công tác cứu nạn, cứu hộgồm: Các hành vi bị nghiêm cấm; những việc phải làm khi xảy ra sự cố, tai nạn; việcbảo quản, sử dụng trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ;

b) Sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn bao gồm hệ thốngđường nội bộ, lối thoát nạn, hướng thoát nạn, hầm trú ẩn khi cần thiết.

2. Biển báo, biển chỉ dẫn trong công táccứu nạn, cứu hộ gồm: Biển báo khu vựchoặc vị trí nguy hiểm dễ xảy ra sựcố, tai nạn; biển chỉ dẫn về cứunạn, cứu hộ; biển chỉ dẫn khuvực tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ chỉ dành cho lực lượng làm công tác cứu nạn,cứu hộ.

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứunạn, cứu hộ hướng dẫn về mẫu biển báo, biển chỉ dẫn trong công tác cứu nạn, cứu hộ.

3. Nội quy, sơ đồ chỉ dẫn, biển báo, biểnchỉ dẫn về cứu nạn, cứu hộ phải được phổ biến, niêm yết ở những nơi dễ thấy để mọingười biết và chấp hành.

Điều 6. Kiểm tra các điềukiện bảo đảm an toàn về cứu nạn, cứu hộ của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứunạn, cứu hộ

1. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháyvà cứu nạn, cứu hộ thực hiệnviệc kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn về cứu nạn, cứu hộ theo quy định tạikhoản 2 Điều 12 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP.

Việc kiểm tra các điều kiện bảo đảm antoàn về cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở được kết hợp với kiểm tra an toàn về phòngcháy và chữa cháy; các trường hợp còn lại thực hiện kiểm tra các điều kiện bảo đảman toàn về cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm trong kiểm tra định kỳ,đột xuất

a) Người có trách nhiệm kiểm tra định kỳphải thông báo trước 03 ngày làm việc cho đối tượng được kiểm tra về thời gian,nội dung và thành phần đoàn kiểm tra;

b) Người có trách nhiệm kiểm tra đột xuấtphải thông báo rõ lý do kiểm tra cho đối tượng được kiểm tra. Cán bộ Cảnh sát phòngcháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi thực hiện công tác kiểm tra đột xuất phảixuất trình giấy giới thiệu của cơ quan trực tiếp quản lý;

c) Đối tượng được kiểm tra phải chuẩn bịđầy đủ các nội dung kiểm tra đã được thông báo và bố trí người có thẩm quyền, tráchnhiệm để làm việc với người có trách nhiệm kiểm tra.

3. Việc kiểm tra các điều kiện bảo đảman toàn về cứu nạn, cứu hộ phải được lập biên bản theo Mẫu số 03 ban hànhkèm theo Nghị định số 83/2017/NĐ-CP.

Điều 7. Chương trình,nội dung bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dânphòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữacháy chuyên ngành

1. Chương trình bồi dưỡng, huấn luyện nghiệpvụ cứu nạn, cứu hộ gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Các vấn đề chung về công tác cứu nạn,cứu hộ của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượngphòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;

b) Bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứunạn, cứu hộ chuyên đề theo các tình huống quy định tại khoản 1 Điều5 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP;

c) Tính năng, tác dụng và cách sử dụngcác loại trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ thông dụng;

d) Huấn luyện chuyên sâu theo đặc thù riêngcủa đối tượng được huấn luyện;

đ) Kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu;

e) Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện.

2. Nội dung bồi dưỡng, huấn luyện nghiệpvụ cứu nạn, cứu hộ theo các chuyên đề cơ bản sau:

a) Kiến thức pháp luật về cứu nạn, cứuhộ, bao gồm: Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bảnquy phạm pháp luật khác có liên quan;

b) Phương pháp, biện pháp, kỹ thuật, chiếnthuật cứu nạn, cứu hộ đối với một số tình huống quy định tại khoản1 Điều 5 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP.

3. Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy vàcứu nạn, cứu hộ biên soạn tài liệu bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứuhộ phù hợp với từng đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị địnhsố 83/2017/NĐ-CP.

4. Mẫu “Chứng nhận huấnluyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” do Cục Cảnh sát phòngcháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức in và phát hành.

Điều 8. Chương trình,nội dung, thời gian bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượngCảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

1. Chương trình bồi dưỡng, huấn luyện nghiệpvụ cứu nạn, cứu hộ gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Những vấn đề chung về công tác cứu nạn,cứu hộ của lực lượngphòng cháy và chữa cháy quy định tại Nghị định số 83/2017/NĐ-CP;

b) Bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứunạn, cứu hộ chuyên đề, chuyên sâu theo các tình huống quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP;

c) Tính năng, tác dụng, cách sử dụng vàứng dụng các loại trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ;

d) Huấn luyện chuyên sâu theo đặc thù riêngcủa đối tượng được huấn luyện;

đ) Kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu;

e) Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện.

2. Nội dung bồi dưỡng, huấn luyện nghiệpvụ cứu nạn, cứu hộ theo các chuyên đề cơ bản sau:

a) Kiến thức pháp luật về cứu nạn, cứuhộ, bao gồm: Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn thi hành, cácvăn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

b) Công tác quản lý nhà nước về cứu nạn,cứu hộ;

c) Phương pháp, biện pháp, kỹ thuật, chiếnthuật cứu nạn, cứu hộ đối với các tình huống quy định tại khoản 1Điều 5 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP;

d) Các nội dung khác khi có yêu cầu củacấp có thẩm quyền.

Xem thêm: Giải Bài Tập Lưu Hoằng Trí Lớp 8 Chương Trình Cũ, Đáp Án Bài Tập Tiếng Anh 8 Lưu Hoằng Trí

3. Thời gian bồi dưỡng, huấn luyện nghiệpvụ cứu nạn, cứu hộ:

Hằng năm, lực lượng Cảnh sát phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ,cụ thể như sau:

a) Đối với lãnh đạo cấp Phòng: 200 giờ;

b) Đối với chỉ huy Đội Cảnh sát cứu nạn,cứu hộ: 300 giờ;

c) Đối với Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viênTổ Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ: 400 giờ.

Điều 9. Hồ sơ quảnlý, theo dõi hoạt động cứu nạn, cứu hộ của cơ sở và các đối tượng khác theo quyđịnh của pháp luật

1. Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động cứunạn, cứu hộ bao gồm:

a) Quy định, nội quy, quy trình, các vănbản chỉ đạo, hướng dẫn về cứu nạn, cứu hộ;

b) Sơ đồ bố trí công nghệ, hệ thống kỹthuật, vật tư có nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn của cơ sở; sơ đồ bố trí các khu vựcdễ xảy ra tai nạn;

c) Quyết định thành lập đội dân phòng,đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành; danhsách người được phân công thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ;

d) Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sởđã được phê duyệt; báo cáo kết quả tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ;

đ) Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữacháy, cứu nạn, cứu hộ; văn bản đề xuất, kiến nghị về công tác cứu nạn, cứu hộ;

e) Sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồidưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; hoạt động cứu nạn, cứu hộ của đội dânphòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;sổ theo dõi phương tiện cứu nạn, cứu hộ;

g) Thống kê, báo cáo về công tác cứu nạn,cứu hộ; hồ sơ vụ, việc sự cố, tai nạn và các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

2. Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động cứunạn, cứu hộ đối với cơ sở được lập kết hợp với hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt độngphòng cháy và chữa cháy.

Điều 10. Thống kê,báo cáo về cứu nạn, cứu hộ

1. Thống kê về cứu nạn, cứu hộ, gồm:

a) Thống kê số lần kiểm tra, tuyên truyền,bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ và xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứunạn, cứu hộ;

b) Danh sách cán bộ, đội viên đội dân phòng,đội viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội viên đội phòng cháy và chữa cháychuyên ngành;

c) Thống kê về phương tiện, dụng cụ cứunạn, cứu hộ;

d) Thống kê về thời gian học tập, thựctập phương án cứu nạn, cứu hộ; về số vụ cứu nạn, cứu hộ, công tác cứu nạn, cứu hộvà những nội dung khác liên quan đến hoạt động cứu nạn, cứu hộ;

đ) Thống kê số lượt tham gia huấn luyệnvề cứu nạn, cứu hộ của cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội viên đội phòng cháy vàchữa cháy cơ sở, đội viên đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

2. Báo cáo về cứu nạn, cứu hộ, gồm:

a) Báo cáo về vụ, việc sự cố, tai nạn;

b) Báo cáo định kỳ về công tác cứu nạn,cứu hộ (06 tháng, 01 năm);

c) Báo cáo sơ kết, tổng kết chuyên đề vềcông tác cứu nạn, cứu hộ.

3. Thống kê, báo cáo về cứu nạn, cứu hộđược thực hiện kết hợp với thống kê, báo cáo về phòng cháy và chữa cháy. Thống kê,báo cáo về cứu nạn, cứu hộ định kỳ phải gửi đến cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếpquản lý. Trường hợp có những thay đổi liên quan đến việc bảo đảm an toàn về phòngngừa sự cố, tai nạn của cơ quan, tổ chức thì cơ quan, tổ chức đó phải thông báokịp thời cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực tiếpquản lý.

Điều 11. Phối hợp giữacác lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ

1. Trách nhiệm phối hợp xử lý sự cố, tainạn của các lực lượng trong Công an nhân dân

a) Lực lượng Cảnh sát cơ động khi nhậnđược yêu cầu tham gia phối hợp xử lý sự cố, tai nạn thì triển khai ngay lực lượng,phương tiện đến hiện trường để bảo vệ khu vực tổ chức cứu nạn, cứu hộ và thực hiệncác nhiệm vụ khác theo yêu cầu của chỉ huy cứu nạn, cứu hộ;

b) Lực lượng Cảnh sát giao thông khi nhậnđược tin báo sự cố, tai nạn đối với các phương tiện giao thông thì khẩn trương triểnkhai ngay lực lượng, phương tiện đến hiện trường thực hiện các nhiệm vụ theo quyđịnh. Trường hợp xảy ra các tình huống sự cố, tai nạn thuộc tình huống cơ bản tronghoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy thì báo ngay cholực lượng phòng cháy và chữa cháy đến để xử lý và tham gia thực hiện nhiệm vụ theoyêu cầu của chỉ huy cứu nạn, cứu hộ;

c) Các lực lượng Công an khác khi nhậnđược tin báo sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn quản lý của mình thì khẩn trươngđến hiện trường để triển khai cứu nạn, cứu hộ, đồng thời báo ngay cho lực lượngCảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biết để kịp thờixử lý và thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của chỉ huy cứu nạn, cứu hộ.

2. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy khiđến hiện trường sự cố, tai nạn có người bị nạn cần phải can thiệp bằng các biệnpháp y tế mới đưa được người bị nạn ra nơi an toàn thì phải báo ngay cho cơ quany tế gần nhất có đủ chứcnăng để tiến hànhxử lý theo quyđịnh của ngành y tế.

Điều 12. Trang phục cứunạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lựclượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành

Trang phục cứu nạn, cứu hộ của lực lượngdân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữacháy chuyên ngành là trang phục chữa cháy theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công anquy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy vàchữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

Chương III

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Cờ hiệu, biểnhiệu, băng sử dụng trong công tác cứu nạn, cứu hộ

1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy cáchcờ hiệu, biển hiệu, băng sử dụng trong công tác cứu nạn, cứu hộ, bao gồm:

a) Quy cách cờ hiệu cứu nạn, cứu hộ, cờ hiệu Ban Chỉ huycứu nạn, cứu hộ (Phụlục 1);

b) Quy cách băng chỉ huy cứu nạn, cứu hộ(Phụ lục 2);

c) Quy cách biển báo, dải băngphân ranh giới khu vực cứu nạn, cứu hộ (Phụ lục 3);

d) Quy cách biển báo khu vực cứu nạn, cứuhộ (Phụ lục 4).

2. Kinh phí sản xuất cờ hiệu, biển hiệu, băng sửdụng trong công tác cứu nạn, cứu hộ được bảo đảm từ nguồn kinh phí chi thường xuyêncủa Bộ Công an cấp cho Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vàCông an các địa phương.

3. Cơ quan, tổ chức không thụ hưởng ngânsách nhà nước tự bảo đảm kinh phí để trang bị biển báo, dải băng phân ranhgiới khu vực cứu nạn, cứu hộ, biển báo khu vực cứu nạn, cứu hộ quy định tại điểmc, điểm d khoản 1 Điều này để sử dụng trong công tác cứu nạn, cứu hộ.

Điều 14. Hiệu lực thihành

Điều 15. Trách nhiệmthi hành

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thựchiện Thông tư này.

2. Công an các đơn vị, địa phương và cáctổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếucó khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhânbáo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ)để kịp thờihướng dẫn.

Nơi nhận: – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an; – UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Công an các đơn vị, địa phương; – Công báo; – Lưu: VT, C66.

BỘ TRƯỞNG Thượng tướng Tô Lâm

 

PHỤLỤC

QUYCÁCH CÁC TÍN HIỆU ƯU TIÊN VÀ TÍN HIỆU SỬ DỤNG TRONG CỨU NẠN, CỨU HỘ(Banhành kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BCA Ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởngBộ Công an)

Phụ lục 1: Quy cách cờ hiệu cứu nạn, cứuhộ, cờ hiệu Ban Chỉ huy cứu nạn, cứu hộ

1. Cờ ưu tiên cho xe cứu nạn, cứu hộ: Cờcó nền màu xanh, viền vàng, chữ vàng, mũi tên vàng và làm bằng vải phi bóng (xatanh) được may viền.

*

2. Cờ hiệu Ban Chỉ huy cứu nạn, cứu hộ: Cờ có nềnxanh, viền vàng, chữ vàng và làm bằng vải phi bóng (xa tanh) được may viền.

*

PHỤLỤC 2

QUYCÁCH BĂNG CHỈ HUY CỨU NẠN, CỨU HỘ

Băng chỉ huy cứu nạn, cứu hộ có nền màuđỏ, viền vàng, chữ vàng và làm bằng vải phi bóng (xa tanh) được may viền.

*

PHỤLỤC 3

QUYCÁCH BIỂN BÁO, DẢI BĂNG PHÂN RANH GIỚI KHU VỰC CỨU NẠN, CỨU HỘ

1. Biển báo khu vực nguy hiểm: Biển cóviền đỏ, nền vàng, chữ đỏ.

*

2. Dải băng phân ranh giới và đế khoanhvùng khu vực cứu nạn, cứu hộ:

a) Dải băng phân ranh giới khu vực cứunạn, cứu hộ: Băng có nền đỏ, viền vàng, chữ vàng.

Xem thêm: Tải Mẫu Bìa Tiểu Luận File Word Ueh, Download Mẫu Bìa Tiểu Luận

*

b) Đế khoanh vùng khu vực cứu nạn, cứuhộ: Đế làm bằngnhựa, chân đế màu đen, thân màu đỏ, vàng.

Viết một bình luận