Thời cơ và thách thức của việt nam trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, Vd: không theo kịp sẽ bị tụt hậu

Lời giải 1:

Họ tên người giải: 251220102

Thách thức

– Tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới vẫn là nguy cơ thường trực và khó khắc phục

Thời cơ:

– Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tạo cơ hội cho chúng ta tiếp thu những giá trị tinh hoa của nhân loại, tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc trong xây dựng con người xã hội chủ nghĩa

Đọc thêm  Lưu Hoằng Trí - Sách bài tập tiếng anh hay - tặng đáp án - Newshop

Viết một bình luận