Bộ đề thi Công chức Thuế 2014 – KV miền bắc, trung, nam

Thi tuyen cong chuc thue 2014

BỘ TÀI CHÍNH

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ

Đề thi năm 2014 – KV Miền Bắc

ĐỀ THI VIẾT

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THUẾ

Ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế

(Thời gian làm bài 180 phút)

Câu 1: Qua nghiên cứu Luật Quản lý thuế, anh/chị hãy cho biết:

1, Các trường hợp thuộc diện hoàn thuế?

2, Việc phân loại hồ sơ hoàn thuế khi cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế? Mục đích của việc phân loại hồ sơ hoàn thuế?

Câu 2: Qua nghiên cứu Luật Thuế giá trị gia tăng, anh/chị hãy:

1, Nêu 10 trường hợp thuộc diện đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng?

2, Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng có được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào không?

Câu 3: Công ty sản xuất TD kinh doanh trong năm tính thuế 2013 có tình hình kinh doanh như sau:

1, Doanh thu tiêu thụ sản phẩm: 236 tỷ đồng

2,Chi phí thực tế phát sinh liên quan đến sản phẩm tiêu thụ:

Giá vốn của sản phẩm tiêu thụ: 148 tỷ đồng, trong chi phí này có:

+ Giá trị vật tư tổn thất do thiên tai không được bồi thường: 2 tỷ đồng;

+ Tiền lương của người lao động do BHXH chi trả: 3,2 tỷ đồng

+ Chi phí quản lý, chi phí bán hàng, chi phí tài chính: 30 tỷ đồng, trong chi phí này có 5 tỷ đồng là lãi vay vốn của ngân hàng để bổ sung vốn điều lệ còn thiếu.

+ Các khoản chi phí của công ty đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và được thanh toán qua ngân hàng.

3, Thu từ nợ khó đòi đã xóa nay đòi được: 4 tỷ đồng. Thu từ hợp đồng liên doanh với công ty K trong nước đã nộp thuế theo quy định của Luật thuế TNDN: 4 tỷ đồng

4, Công ty không được miễn thuế, giảm thuế TNDN, không có các khoản lỗ, không trích lập quỹ PTKHCN. Trong năm 2013 công ty đã tạm nộp thuế TNDN 17 tỷ đồng.

Yêu cầu: Xác định số thuế TNDN mà công ty TD phải nộp và còn phải nộp trong năm tính thuế 2013? Biết rằng, thuế suất thuế TNDN năm 2013 là 25%.

Câu 4: Anh/chị hãy trình bày các nguyên tắc của việc khai thuế, tính thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế? Nêu hồ sơ khai thuế đối với thuế nộp theo tháng?

BỘ TÀI CHÍNH

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ

Đề thi năm 2014 – KV Miền Nam

ĐỀ THI VIẾT

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THUẾ

Ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế

(Thời gian làm bài 180 phút)

Câu 1: Anh/chị hãy trình bày căn cứ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ bản quyền của cá nhân cư trú?

Câu 2: Qua nghiên cứu Luật Thuế giá trị gia tăng, anh/chị hãy cho biết:

1, Thuế giá trị gia tăng là gì

Đọc thêm  Mẫu Hợp Đồng Ủy Thác Quản Lý Dự Án (Pmc) Mới Nhất 2017, Ngân Hàng Nhà Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa

2, Những điểm khác biệt giữa phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng và phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

Câu 3: Qua nghiên cứu quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành, anh/chị hãy cho biết:

1, Người nộp thuế được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp nào? Thời gian quy định gia hạn nộp hồ sơ khai thuế?

2, Thẩm quyền gia hạn nộp thuế?

Câu 4: Một doanh nghiệp có tình hình hoạt động SXKD trong năm X như sau

1, Doanh thu tính thuế TNDN trong năm: 250.000.000.000đ

2, Tổng chi phí doanh nghiệp kê khai: 220.500.000.000đ, trong đó:

– Chi phí quàng cáo, tiếp thị: 6.900.000.000đ

– Chi trả lăi tiền vay tương ứng với phẩn vốn điều lệ còn thiếu: 200.000.000đ

– Chi các loại tiền phạt vi phạm hành chính dă nộp: 420.000.000đ

– Chi trợ cấp khỏ khăn cho lao dộng nữ bằng nguồn qũy phúc lợi: 180.000.000đ

Các chi phí đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, các chi phí còn lại đủ điều kiện được trừ

Thu nhập khác: Thu nhập từ hoạt động liên doanh với nước ngoài 2.400.000.000đ (sau khi đã trừ thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài với thuế suất 20%);

Thu nhập được chia từ hoạt động liên doanh với doanh nghiệp khác trong nước 150.000.000đ (đã nộp thuế TNDN ở nơi góp vốn)

Yêu cầu: Căn cứ vào những tài liệu đã cho, hãy tính thuế TNDN theo quy định? Biết rằng, thuế suất thuế TNDN là 22%; trong năm doanh nghiệp không được miễn, giảm thuế

BỘ TÀI CHÍNH

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ

Đề thi năm 2014 – KV Miền Nam

ĐỀ THI VIẾT

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THUẾ

Ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế

(Thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1: Qua nghiên cứu Luật Thuế giá trị gia tăng, anh/chị hãy cho biết:

1, Trường hợp áp dụng mức thuế suất thuế giả trị gia tăng 0%?

2, Thế nào là hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu?

Câu 2: Theo quy định của Luật thuế TNCN anh/chị hãy cho biết giảm trừ gia cảnh lả gì? Mức giàm trừ gia cảnh được quy định như thế nào?

Câu 3: Doanh nghiệp sản xuất X nộp thuế giả trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, trong năm tính thuế có tài liệu sau:

1, Doanh thu bán hàng chưa thuế giá trị gia tăng: 25.000.000.000 đ

2, Chi phí phân bổ cho sản phẩm tiêu thụ: 000.000.000đ, trong đó:

– Chi đào tạo lao động theo chế độ: 60.000.000 đ

– Chi nộp phạt do nộp thuế chậm: 20.000.000 đ

– Chi trả lãi vay vốn lưu động ở ngân hàng: 260.000.000 đ

– Chi ủng hộ ủy ban nhân dân xây dựng nhà văn hóa: 100.000.000 đ

– Chi phi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới: 3.400.000.000 đ

Các chi phí đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, các chi phí còn lại đủ điều kiện được trừ

3, Thu nhập chịu thuế khác: 000.000 đ

Đọc thêm  Mẫu Thư Giảm Giá Trong Chào Hàng Cạnh Tranh Mua Sắm Hàng Hóa

Yêu cầu: Căn cứ vào những tài liệu đã cho, hãy xác định thuế TNDN phải nộp trong năm? Biết

+ Doanh thu năm trước của doanh nghiệp 22.000.000.000đ

+ Lỗ năm trước chuyển sang: 200.000.000 đ

+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 22%

+ Trong năm doanh nghiệp không được ưu đăi miễn, giàm thuế TNDN

+ Doanh nghiệp đã hoạt động được 5 năm

BỘ TÀI CHÍNH

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ

Đề thi năm 2014 – KV Miền Trung

ĐỀ THI VIẾT

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THUẾ

Ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế

(Thời gian làm bài 180 phút)

Câu 1: Anh chị hãy cho biết các hành vi vi phạm thủ tục về thuế theo quy định của Luật quản lý thuế

Câu 2: Qua nghiên cứu Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành, anh/chị hãy cho biết mức thuế suất 0% được áp dụng với các hàng hóa, dịch vụ nào? Ý nghĩa của việc áp dụng mức thuế suất 0%?

Câu 3: Theo báo cáo kết quả kinh doanh trong năm 2013 của công ty sản xuất B như sau:

1, Công ty kê khai trên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2013:

2, Tổng doanh thu tiêu thụ trong năm chưa có thuế GTGT: 22.560 triệu đồng

3, Tổng giá giá vốn của sản phẩm tiêu thụ: 13.230 triệu đồng

4, Chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính: 3.185 triệu đồng

5, ãi tiền gửi ngân hàng: 25 triệu đồng

Qua kiểm tra trực tiếp tại công ty B, cơ quan thuế xác nhận:

Trong tổng giá vốn của sản phẩm tiêu thụ có

+ Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 460 triệu đồng, thực tế phát sinh 350 triệu đồng

+ Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ: 200 triệu đồng

Trong chi phí bán hàng, quản lý có 6 triệu đồng là chi phí tài trợ tiền trung thu cho các cháu thiếu nhi ở địa phương

Các tài liệu khác công ty kê khai đúng

Các khoản chi phí của công ty đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và được thanh toán qua ngân hàng. Công ty không được miễn thuế, giảm thuế TNDN, không có các khoản lỗ phát sinh từ năm trước, không trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Yêu cầu: Xác định số thuế TNDN mà công ty phải nộp trong năm 2013? Biết rằng, thuế suất thuế TNDN năm 2013 là 25%.

BỘ TÀI CHÍNH

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ

Đề thi năm 2014 – KV Miền Trung 2

ĐỀ THI VIẾT

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THUẾ

Ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế

(Thời gian làm bài 180 phút)

Câu 1: Theo quy định tại Luật quản lý thuế hiện hành, anh (chị) hãy trình bày các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế?

Câu 2: Qua nghiên cứu Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) hiện hành. Anh (chị) hãy trình bày điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào?

Câu 3: Theo báo cáo kết quả kinh doanh trong năm 2013 của công ty sản xuất A như sau:

Đọc thêm  Top 10 Chủ đề thuyết trình thú vị và ấn tượng nhất hiện nay - Unica

Công ty kê khai trên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2013:

Tổng doanh thu tiêu thụ trong năm chưa có thuế GTGT: 60 tỷ đồng

Tổng giá giá vốn của sản phẩm tiêu thụ: 29 tỷ đồng

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính: 19 tỷ đồng

Thu nhập từ hoạt động liên doanh với công ty C ở Việt Nam chưa nộp thuế TNDN: 6 tỷ đồng

Qua kiểm tra trực tiếp tại công ty A, cơ quan thuế xác nhận:

Trong tổng giá vốn của sản phẩm tiêu thụ có 1 tỷ đồng vật tư tổn thất do thiên tai đã được bảo hiểm bồi thường; có 2 tỷ đồng tiền lương công nhân sản xuất đã hoạch toán chi phí nhưng không chi

Trong chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính có:

+ Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ: 0,5 tỷ đồng

+ Phần trích khấu hao vượt mức quy định của Bộ Tài Chính: 0,6 tỷ đồng

Các tài liệu khác công ty kê khai đúng

Các khoản chi phí của công ty đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và được thanh toán qua ngân hàng. Công ty không được miễn thuế, giảm thuế TNDN, không có các khoản lỗ phát sinh từ năm trước, không trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Yêu cầu: Xác định số thuế TNDN mà công ty phải nộp trong năm 2013? Biết rằng, thuế suất thuế TNDN năm 2013 là 25%.

Câu 4: Qua nghiên cứu Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, Anh (chị) hãy cho biết:

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công bao gồm những thu nhập nào?

Trường hợp cá nhân A được Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả tiền lương hưu hàng tháng thì cá nhân A phải kê khai, tính thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền lương hưu này không? Giải thích?

Tham khảo thêm:

Bộ đề thi Công chức Thuế 2010 – KV miền bắc, miền nam

Series Đề thi công chức thuế – miền bắc năm 2012

Series Đề thi công chức thuế – miền nam năm 2012

Series Đề thi công chức thuế – miền bắc năm 2014

Series Đề thi công chức thuế – miền bắc năm 2017

Series Đề thi công chức thuế – miền nam năm 2017

Series Đề thi công chức thuế – miền nam năm 2019

Những lợi ích mà học viên đạt được khi làm đề thi trên website của Gonnapass.

????Làm đề thi sẽ giúp học viên làm quen với bài thi, cấu trúc đề thi, áp lực thời gian thi ????Thử sức mình để đánh giá khả năng hiện tại ????Rà soát một lượt kiến thức trước kì thi

Tham gia group Zalo miễn phí do Manabox – Gonnapass hỗ trợ tại:

Group Zalo Kế toán thuế doanh nghiệp – https://zalo.me/g/zdzhlg939

Group Zalo Kế toán thuế cho DN FDI – https://zalo.me/g/qgwjpq190

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.