Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 5 cấp quốc gia – Alokiddy

Thi olympic tiếng anh lớp 5

  • – Đề thi olympic tiếng Anh lớp 5 cấp thành phố (P1)
  • – Đề thi Violympic tiếng Anh lớp 5 cấp tỉnh
  • – Bài tập tiếng Anh lớp 5 có đáp án cho trẻ

Tuy nhiên, với những đề thi tiếng Anh lớp 5 Olympic này không phải các em học tiếng Anh lớp 5 nào cũng có thể hoàn thành được. Bởi đây là chương trình tiếng Anh nâng cao, tiếng Anh của các kỳ thi cấp quốc gia, những đề thi tiếng Anh này các bạn hãy nên để cho trẻ làm quen và học một cách dần dần.

Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 5 cấp quốc gia

Trong quá trình học tiếng Anh lớp 5 những đề thi tiếng Anh kiểu này sẽ giúp các em nâng cao hơn kiến thức tiếng Anh của mình. Để học và hoàn thành những bài thi này các em cần nắm vững những kiến thức tiếng Anh lớp 5 và những bài tập tiếng Anh thuộc chương trình học ở trường các em phải hoàn thành.

Bài 1: Tìm đáp án đúng

1. Choose the oddone out

A. great

B. interesting

C. good

D. travel

2. When do you have Maths?- I have Maths classes …….. Thursday and Friday.

A. in

B.on

C.at

D. from

3. Chidren should …… their teeth before going to bed.

A. to brush

B. brush

C. brushing

D. brushes

4. My father likes coffee, but my mother …….

A. don’t

B. doesn’t

C. don’tlike

D. doesn’t like

5. What …. to Mr. Tom?-I am saying nothing.

Đọc thêm  Cách tra cứu số điện thoại bàn, kiểm tra thông tin thuê bao cố định

A. do you say

B. are you say

C. does she say

D. are you saying

6. Which sport do you play?- I play ……..

A. table-tennis

B. swim

C. sports

D. games

7. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. drink

B. favourite

C. cooking

D. nine

8. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. teach

B. watch

C. school

D. match

9. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. sugar

B. sandwich

C.summer

D. sorry

10. He ….. goes for a walk in the morning

A. never

B. not

C. doesn’t

D. isn’t

Bài 2: Hãy giúp con khỉ hoàn thành bài tập theo dấu hiệu dưới đây

Bài 3: Hãy giúp ong tìm mật

1. We have English ________ Friday.

2. ______old are you? – I’m seven years old.

3. Thank you ______ much

4. W_______is Mary from?

5. _______color is it? – It’s red

6. ______are you? – I’m fine. Thanks.

7. There are four people ______ my family.

8. ________time do you go to bed?

9. There _____ one living room and one kitchen in my house.

10. Why do you want to _____to the bookshop?

11. My brother is a factory _______. He works in a factory.

12. We like going to the zoo _____much.

13. After dinner, my mother checks my homework b_______bedtime.

14. My sister takes vegetables _____ the market.

15. Sometimes, I go out ______ my friends.

16. I’d like _______orange, please.

17. My father w_______hard everyday.

Đọc thêm  Tiểu Luận Xây Dựng Nông Thôn Mới, Xây Dựng Nông Thôn Mới

18. They are farmers. They work o_ a farm.

19. The museum _____behind the park.

20. Let’s go out _________a walk.

21. Alan wants to be a taxi d___________.

22. I like _____play the piano, too.

23. Tom ___________born on October 24th.

24. There are _________people in my family: my parents, my brother and me.

25. What __________ your father do? – He is a farmer.

26. My brother is ____ engineer.

27. Nga is a student in class 5A, Quynh Mai P_____________ school.

28. I want to be a singer b__________I like to sing.

29. The cinema is between the park _______the post office.

30. I don’t know how _______ dance.

Bài 4: LEAVE ME OUT

1. CHEASS 11. WATEER

2. TELERPHONE 12. MABLE

3. BIANGO 13. IDEAR

4. DOWIN 14. BUSTY

5. FINEISH 15. ENODUGH

6. FIVELD 16. PLANKE

7. NEPAR 17. LESMON

8. EXCIATING 18. SABD

9. PICANIC 19. CANODLE

10. CELEYBRATE 20. BORAT

Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 5 cấp quốc gia có rất nhiều theo năm, trên đây là những dạng bài tập mà Alokiddy chọn lọc trong kỳ thi tiếng Anh cấp quốc gia năm học 2011-2012 cho các em ôn tập và làm quen. Để có thêm nhiều tài liệu học tiếng Anh hiệu quả các em hãy học ngay tại Alokiddy.com.vn – trang web học tiếng Anh online cho trẻ em hiệu quả.