Thành Tích Cá Nhân Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bao Cao Thanh Tich Ca Nhan

*

Đang xem: Thành tích cá nhân trong xây dựng nông thôn mới

Để kịp thời khen thưởng động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, ngày 24-8, UBND tỉnh có Công văn hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng thành tích xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố, các xã; các tổ chức quốc tế, các hội, doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, các cá nhân ở trong nước và nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài… có thành tích xuất sắc trong tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của tỉnh.Về tiêu chuẩn xét tặngĐề nghị khen thưởng cấp Trung ương: Đối với cấp tỉnh: Có đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất trong cụm thi đua các tỉnh Duyên hải Miền trung; có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã cao nhất trong cụm. Có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo; triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và là đơn vị tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới so với các tỉnh trong cụm thi đua. Đảm bảo bố trí đủ hoặc vượt yêu cầu về quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Không xem xét khen thưởng đối với các địa phương không đạt tỷ lệ trên trong 02 năm liên tiếp. Không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.Đối với cấp huyện: Huyện đạt chuẩn nông thôn mới (thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới) có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã và có kết quả nâng chất lượng tiêu chí sau đạt chuẩn cao nhất trong tỉnh. Là đơn vị tiêu biểu trong nỗ lực phấn đấu xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.Đối với xã: Xã đạt chuẩn nông thôn mới và là xã tiêu biểu trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới của huyện, thị xã, thành phố. Xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới: Có mức tăng mới từ 10 tiêu chí trở lên trong giai đoạn 2016 – 2020 (trong đó có tiêu chí Thu nhập và Hộ nghèo). Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 của tỉnh có kết quả nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới toàn diện, nổi bật. Lưu ý, các xã nêu trên không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.Đối với các doanh nghiệp, doanh nhân: Có đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh; có liên kết, phối hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn nông thôn. Khi Trung ương có hướng dẫn tiêu chuẩn cụ thể, tỉnh sẽ hướng dẫn triển khai thực hiện.Đối với cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (nông dân, công nhân, xã viên…) nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; có nhiều đóng góp công sức, vật chất, đất đai trong xây dựng nông thôn mới.

Xem thêm: Đáp Án Bài Tập Tiếng Anh 8 Thí Điểm Lưu Hoằng Trí, Đáp Án Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí Lớp 8

Xem thêm: báo cáo thực tập sư phạm thpt

Ngoài ra, còn có các tổ chức quốc tế, các hội, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, các cá nhân ở trong nước và nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài… có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng nông thôn mới; sản xuất giỏi, có thu nhập cao và giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.Về đề nghị khen thưởng cấp tỉnh: Đối với sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh: Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Có nhiều sáng kiến, nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh các cơ chế, chính sách, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đăng ký nhận giúp đỡ, hướng dẫn các địa phương trong xây dựng nông thôn mới (có địa chỉ cụ thể).Ở cấp huyện: Huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã và kết quả nâng cao chất lượng tiêu chí cao nhất trong tỉnh. Là đơn vị tiêu biểu, điển hình trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Là địa phương không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.Ở cấp xã: Xã đạt chuẩn nông thôn mới và là xã tiêu biểu, nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới của huyện, thị xã, thành phố. Đối với xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới: Là xã đặc biệt khó khăn có mức tăng mới 10 tiêu chí trở lên trong giai đoạn 2016-2020 (trong đó có tiêu chí thu nhập và giảm nghèo). Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Là xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của tỉnh có kết quả nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới toàn diện, nổi bật. Các xã nêu trên không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.Đối với doanh nghiệp: Có nhiều đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới. Có liên kết, phối hợp làm ra sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn nông thôn.Đối với cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (nông dân, công nhân, xã viên …) nổ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới; người lao động nổ lực bằng việc làm cụ thể, thiết thực, đóng góp, vận động đóng góp vật chất, vận động nhân dân bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp, giúp đỡ cộng đồng cùng thực biện phong trào xây dựng nông thôn mới. Đối tượng khác là các tổ chức quốc tế, các hội, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, các cá nhân ở trong và ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài … có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng nông thôn mới; sản xuất giỏi, có thu nhập cao và giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương

Viết một bình luận