Thành quả lớn nhất của Cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?, Chỉ chọn đáp án giúp em thôi ạ, Giải phóng tầng lớp lao động ở Nga., Lật đổ được nền thống trị của giai cấp tư sản., Lật đổ được chế độ Nga

Lời giải 1:

Họ tên người giải: dthfgh5

Thành quả lớn nhất của Cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?

`\to` Lật đổ được chế độ Nga hoàng.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nhipuhi8

Thành quả lớn nhất của Cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?

Giải phóng tầng lớp lao động ở Nga.

Lật đổ được nền thống trị của giai cấp tư sản.

Lật đổ được chế độ Nga hoàng.

Thiết lập hai chính quyền song song cùng tồn tại.

Đọc thêm  báo cáo xác định kết quả kinh doanh

Viết một bình luận