Tháng 9/1939, chiến tranh thứ hai bùng nổ bằng sự kiện Đức tấn công nước nào?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: riyuvyms4

Phát xít Đức tấn công Ba lan (1- 9 -1939)

 Sáng 1/9/1939, Đức tấn công Ba Lan. Hai ngày sau Anh, Pháp tuyên chiến với Đức. Chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: yukiOvOk115

Phát xít Đức tấn công Ba lan (1- 9 -1939)

 Sáng 1/9/1939, Đức tấn công Ba Lan. Hai ngày sau Anh, Pháp tuyên chiến với Đức. Chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu.

                 

Đọc thêm  Bản Tường Trình Hóa Học 8 Bài Thực Hành 4 Hóa 8, Bản Tường Trình Bài Thực Hành Số 4 Hóa 8

Viết một bình luận