Tham Luận Về Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Của Bộ Nội Vụ Giai Đoạn 2015

Nhảy đến nội dung

*

*

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì và chỉ đạo buổi Toạ đàm

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà báo cáo đề dẫn, nêu rõ: thực hiện lời kêu gọi của Bác, 68 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các phong trào thi đua đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Kết quả đạt được của các phong trào thi đua có sự đóng góp tích cực của công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền giữ vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong chuyển tải các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cùng với đó, việc tuyên truyền các điển hình tiên tiến, tấm gương “Người tốt, việc tốt” đã tạo sự lan toả trong đời sống xã hội. 

Để công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng và các điển hình tiên tiến được hiệu quả, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương tổ chức Toạ đàm khoa học. Tại buổi Toạ đàm này, các báo cáo tham luận của nhà khoa học, nhà quản lý đã góp phần làm rõ những quan điểm cơ bản của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, kinh nghiệm, giải pháp về công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đang xem: Tham luận về công tác thi đua khen thưởng

Sau cuộc Toạ đàm, những ý kiến tham luận của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý sẽ góp phần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

*

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: thời gian qua, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương và trực tiếp là Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương cũng như các bộ, ngành, địa phương đã khen thưởng kịp thời những tấm gương, điển hình tiên tiến từ đó thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng sâu rộng. Để công tác thi đua thực sự trở thành động lực, phong trào hành động cách mạng của quần chúng, Phó Chủ tịch nước yêu cầu, cần tập trung 6 nội dung: thứ nhất, nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu trong chỉ đạo các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, để các phong trào thi đua thực sự trở thành động lực to lớn, động viên được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước. Thứ ba, đẩy mạnh nội dung, hình thức tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng.

Xem thêm: Ncert Solutions For Class 9 Maths Updated For 2020, Find The Number Of Solutions

Xem thêm: Thông Tư 50/2016/Ttlt-Bqp-Bca Ngày 15 Tháng 4 Năm 2016 /Ttlt

Đa dạng các nội dung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sôi động. Thứ tư, đẩy mạnh công tác biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, lấy các gương “Người tốt, việc tốt” để hạn chế, đẩy lùi các tiêu cực trong xã hội. Thứ năm, tích cực phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, đoàn thể xã hội, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng các cấp để tuyên truyền. Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về thi đua yêu nước, coi tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình là tiêu chuẩn quan trọng đánh giá, bình xét, khen thưởng kết quả phong trào thi đua thường xuyên và theo chuyên đề của các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị…

Các đại biểu dự Tọa đàm được nghe các tham luận có giá trị thực tiễn cao: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng đối với phong trào thi đua yêu nước” của PGS.TS Đào Duy Quát; “Vai trò của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước” của PGS.TS Vũ Văn Phúc; “Giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trên báo chí” của TS Trương Minh Tuấn… Các tham luận đã xoay quanh mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua và đây cũng sẽ là chất xúc tác thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần thi đua cũng như ý chí, nghị lực, sáng tạo của mỗi người, nhằm tạo ra hiệu quả, tinh thần và vật chất to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế hiện nay.

*

Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh kết luận Tọa đàm

Kết luận buổi Tọa đàm, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh đã đánh giá cao bài tham luận của các tác giả. Tham luận đã làm rõ quan điểm của Đảng, ý chí tự lập, tự cường và thi đua phải gắn với khen thưởng. Thay mặt Ban tổ chức buổi Tọa đàm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo nhấn mạnh, cần tuyên truyền theo chủ đề, các nội dung đi đúng trọng tâm, giới thiệu các kinh nghiệm hay về công tác thi đua, khen thưởng. Công tác tuyên truyền gắn với Nghị quyết TƯ 4; Chỉ thị 05/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, củng cố niềm tin trong phong trào thi đua yêu nước…

Viết một bình luận