Bài Tham Luận Về Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Đảng, Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát

*

Xem với cỡ chữ

*
*

(Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra)

*

Phóng viên: Đồng chí cho biết kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay?

Đồng chí Ngô Đông Hải: Xác định vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp uỷ, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh tập trung đổi mới từ công tác lãnh đạo đến tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, chất lượng và sâu sát cơ sở. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm; xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành mới nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể hoá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Quy định giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh uỷ với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ, các cơ quan khối nội chính; Quy định về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; các quy định về công tác kiểm tra, giám sát của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; ban hành, bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ. Cấp ủy, UBKT các cấp tổ chức quán triệt, triển khai các quy định của Đảng, hướng dẫn của UBKT Trung ương; thực hiện đổi mới quy trình kiểm tra, giám sát theo hướng gọn hơn, tạo thuận lợi cho địa phương, đơn vị được kiểm tra, giám sát vừa bảo đảm nội dung, chương trình kế hoạch; vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đang xem: Tham luận về công tác kiểm tra giám sát đảng

UBKT các cấp cùng với tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã xây dựng, thực hiện 3.999 cuộc kiểm tra đối với 13.769 lượt tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 1.709 cuộc đối với 4.074 lượt tổ chức đảng và 3.113 lượt đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 218 tổ chức đảng, 403 đảng viên; xem xét, giải quyết tố cáo đối với 7 tổ chức đảng và 163 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 8 đảng viên. Cùng với đó, đôn đốc thực hiện nghiêm kết luận sau các cuộc kiểm tra, giám sát và việc chấp hành kỷ luật của Đảng…

Việc thi hành kỷ luật đảng được tiến hành kịp thời, nghiêm túc, các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đối với 17 tổ chức đảng (khiển trách 12, cảnh cáo 5) và 1.440 đảng viên, trong đó có 10 huyện uỷ viên và tương đương, 159 đảng uỷ viên, 143 chi uỷ viên (khiển trách 991, cảnh cáo 277, cách chức 67, khai trừ 105).

Việc thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa UBKT với các cơ quan thanh tra, cơ quan bảo vệ pháp luật, hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có chuyển biến tích cực; bước đầu đã tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Tỉnh uỷ đã ban hành quy định về kê khai tài sản và từng bước chỉ đạo xây dựng kế hoạch để thực hiện kiểm tra việc kê khai tài sản, giải trình và giám sát tài sản, thu nhập đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ theo quy định.

Việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay của Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đã làm rõ và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm; xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu địa phương, đơn vị để xảy ra lỗi phạm ở đơn vị mình phụ trách; góp phần cảnh báo, phòng ngừa vi phạm; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Kết quả của công tác kiểm tra, giám sát đã tăng cường sức chiến đấu, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; góp phần để những năm qua Thái Bình đạt được thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Năm 2016 tổng sản phẩm GRDP tăng 10,12%, năm 2017 tăng 11%, năm 2018 tăng 10,53%. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công và gia đình có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, an sinh xã hội được bảo đảm. Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) được nhân dân đồng tình ủng hộ và đạt được kết quả quan trọng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 263/263 xã đạt 19 tiêu chí NTM; 1 huyện đã về đích, 6 huyện đăng ký về đích NTM. Cải cách hành chính được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, đạt nhiều kết quả; năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị được nâng lên; quốc phòng an ninh được tăng cường; giữ vững ổn định tình hình chính trị.

Phóng viên: Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Bình hiện nay? Đảng bộ tỉnh đã có những giải pháp như thế nào để tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng?

Đồng chí Ngô Đông Hải: Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn có những khó khăn, vướng mắc như: Tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên còn hạn chế; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên tuy có giảm nhưng ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Tình hình vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên có xu hướng phức tạp về nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả tác hại. Nhận thức về công tác kiểm tra của một số cấp uỷ chưa toàn diện. Công tác kiểm tra ở các đảng bộ cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp còn hạn chế. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát nhất là cấp cơ sở chưa đồng đều…. Chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng chưa thỏa đáng.

Chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở một số tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở chưa cao. Việc xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát ở một số nơi còn chậm. Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên còn ít, có nơi chưa thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra ở một số tổ chức đảng, đảng viên chưa thật sự nghiêm túc. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng ở một số nơi chưa nghiêm, còn biểu hiện né tránh, giấu khuyết điểm hoặc đùn đẩy lên cấp trên. Hoạt động phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử có lúc, có việc chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp, chưa đủ sức răn đe.

Một số văn bản quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng chưa đồng bộ, chưa thống nhất, có điểm khó thực hiện. Kinh phí hoạt động của công tác kiểm tra, giám sát ở các xã, phường, thị trấn còn thấp đã tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở. Những khó khăn, vướng mắc đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thời gian qua.

Để thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, Đảng bộ tỉnh Thái Bình xác định cần thực hiện tốt những giải pháp sau:

Một là, thường xuyên quán triệt, tổ chức học tập, bồi dưỡng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Xem thêm: Giải Sách Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học Toán 9, Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học Toán Lớp 9

Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT và chi bộ chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát bảo đảm có nội dung kiểm tra và nội dung giám sát sát với tình hình thực tế; đồng thời phân công cán bộ, đảng viên thực hiện giám sát thường xuyên bảo đảm mọi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên do cấp mình quản lý đều được giám sát. Cấp uỷ cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ cấp dưới; UBKT cấp trên hướng dẫn cấp uỷ cấp dưới và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra UBKT cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo thống nhất công tác kiểm tra, giám sát với hoạt động thanh tra của Nhà nước cũng như giám sát của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để không trùng chéo, không gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ sở, đơn vị, địa phương.

Ba là, thường xuyên nắm chắc tình hình chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để xử lý kịp thời, hạn chế tác hại; quan tâm đúng mức và thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về tiếp đảng viên, công dân, tiếp nhận, xử lý giải quyết tốt các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

Bốn là, trong quá trình kiểm tra, kết luận, xử lý phải kết hợp tuyên truyền, thực hiện công khai (theo quy định) những hành vi vi phạm và việc xử lý của tổ chức đảng, nhất là những trường hợp dư luận quan tâm; khen thưởng những điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Năm là, các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất xây dựng các quy định, hướng dẫn, cơ chế bảo đảm cho hoạt động kiểm tra, giám sát thực sự hiệu lực, hiệu quả; gắn trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ đảng viên khi tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý có vi phạm nhưng chậm hoặc không phát hiện được để xử lý.

Phóng viên: Đồng chí cho biết, công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung vào những vấn đề quan trọng nào để góp phần chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp của tỉnh trong thời gian tới?

Đồng chí Ngô Đông Hải: Từ nay đến đại hội đảng bộ các cấp thời gian không còn dài; Tỉnh ủy Thái Bình xác định nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, đồng thời chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy và UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Để hoàn thành nhiệm vụ này, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh xác định:

Tiếp tục quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các hướng dẫn về công tác nhân sự (trong đó có nhân sự UBKT các cấp) chuẩn bị đại hội.

Thường xuyên bám, nắm tình hình cơ sở; tiếp nhận và xử lý tốt các kiến nghị, phản ảnh của đảng viên và nhân dân; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vấn đề dư luận bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở, nhất là các tố cáo, kiến nghị liên quan đến công tác nhân sự đại hội; kịp thời chuẩn bị phương án nhân sự thay thế nếu nhân sự trong phương án ban đầu bị xem xét, xử lý kỷ luật (nếu trong quá trình giải quyết đơn thư kết luận có vi phạm đến mức phải xem xét, kỷ luật theo quy định); hoặc nếu phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo ở thời điểm cận kề đại hội mà còn đủ thời gian xem xét, giải quyết theo quy trình; yêu cầu UBKT các cấp tập trung giải quyết và kết luận, không để chuyển sang nhiệm kỳ sau.

Xem thêm: Tài Liệu Tiếng Việt Lớp 1 Công Nghệ Giáo Dục, Bàn Về Tài Liệu Tiếng Việt Lớp 1

Phấn đấu hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT đã xây dựng trong các năm 2019 – 2020; tập trung giám sát việc quán triệt thực hiện các quy định của Đảng về công tác đại hội; việc chuẩn bị nhân sự và tổ chức đại hội đảng các cấp; việc xây dựng và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT khóa mới.

Viết một bình luận