tên cuộc chiến tranh mở đầu cho quá trình xâm lược Trung Quốc của thực dân Anh là gì ?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: vuonghaimt1

tên cuộc chiến tranh mở đầu cho quá trình xâm lược Trung Quốc của thực dân Anh là : Cuộc chiến tranh thuốc phiện của thực dân Anh 

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguyenthidung558587

Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiền 

Mong bạn vote 5*

Đọc thêm  bài tập quản lý dự án có lời giải

Viết một bình luận