tại sao nói xã hội học là con đẻ của cuộc cách mạng công nghiệp

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nganthai4049

tại sao nói xã hội học là con đẻ của cuộc cách mạng công nghiệp

$\text{=>}$ Vì nó phát triển và nghiên cứu về cách mà công  nghiệp và sự thay đổi xã hội ảnh hưởng đến cuộc sống và tương tác của con người trong xã hội.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: minhnhatienthanh8

Nói xã hội học là con đẻ của cuộc cách mạng công nghiệp vì: xã hội học phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu và phát hiện, tìm ra những quy luật, giải thích những nguyên tắc, quy luật vận động trong cuộc cách mạng công nghiệp. Từ đó, con người có thể vận dụng và áp dụng nó vào thực tiễn giúp đất nước vận hành và phát triển.

Đọc thêm  Solutions Intermediate Students Answer Key, Students Book Answer Keys

Viết một bình luận