tài liệu dạy kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.05 MB, 69 trang )

Đang xem: Tài liệu dạy kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CÀ MAU

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
ViỆT NAM

TẬP HUẤN GIÁO VIÊN
Giáo dục kĩ năng sống
cho học sinh tiểu học

CÀ MAU, NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CÀ MAU

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
ViỆT NAM

TẬP HUẤN GIÁO VIÊN
Giáo dục kĩ năng sống
cho học sinh tiểu học

CÀ MAU, NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2015

Nội quy lớp học

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HSTH

1. Sự cần thiết phải giáo dục kĩ năng sống cho học sinh
2. Các quan điểm về KNS và giáo dục KNS.
3. Hệ thống các kĩ năng sống cần giáo dục cho HS (21 Kĩ
năng)
4. Các hình thức, phương pháp tổ chức giáo dục, rèn
luyện kĩ năng sống cho HS

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HÌNH
THỨC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỐNG CHO
HỌC SINH TIỂU HỌC
1. Nội dung rèn luyện KNS cho học sinh từng lớp 1,
2, 3,..
2. Các dạng bài tập rèn luyện KNS cho HS
3. Xây dựng kế hoạch rèn luyện KNS cho HS: trong
giờ học riêng, tích hợp trong các hoạt động của
nhà trường
4. Theo dõi đánh giá quá trình rèn luyện KNS cho
HS

THỰC HÀNH

MỖI NHÓM THỰC HÀNH LÊN LỚP 1 CHỦ ĐỀ
THEO SÁCH BÀI TẬP RÈN LUYỆN KNS CHO
HỌC SINH

BÀI TẬP 1

5 PHÚT – MỖI BẠN VIẾT VÀO 1 TỜ GIẤY
dán ý kiến lên bảng

Kể lại một điều tuyệt vời / vui mừng đã đến trong
cuộc sống của bạn hoặc bạn bè / học sinh / đồng
nghiệp/… mà bạn cho rằng chính sự vững vàng
về kĩ năng sống đã dẫn đến kết quả tuyệt vời đó.
HOẶC
Kể lại một điều đáng tiếc đã xảy ra trong cuộc
sống của bạn hoặc của bạn bè/học sinh/đồng
nghiệp/… mà bạn cho là hậu quả của việc thiếu
kĩ năng sống.

KĨ NĂNG SỐNG LÀ GÌ?
THẾ NÀO LÀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG?

Kĩ năng sống là gì?
∗ Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO): KNS là các
khả năng thích nghi và hành vi tích cực giúp các
cá nhân có thể ứng phó hiệu quả trước các nhu
cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày
∗ Quan niệm của WHO nhấn mạnh đến khả năng
của cá nhân có thể duy trì trạng thái tinh thần
và biết thích nghi tích cực khi tương tác với
người khác và với môi trường của mình. Quan
niệm này mang tính khái quát nhưng chưa thể
hiện rõ các kĩ năng cụ thể.

Kĩ năng sống là gì?
Theo UNICEF, KNS là cách tiếp cận giúp thay đổi hoặc
hình thành hành vi mới. Cách tiếp cận này lưu ý đến sự
cân bằng về tiếp thu kiến thức, hình thành thái độ và kĩ
năng.
∗ Quan niệm của UNICEF nhấn mạnh rằng kĩ năng không
hình thành, tồn tại một cách độc lập mà hình thành, tồn
tại trong mối tương tác mật thiết có sự cân bằng với
kiến thức và thái độ. Kĩ năng mà một người có được
phần lớn cũng nhờ có được kiến thức (ví dụ: muốn có kĩ
năng thương lượng phải biết nội dung thương lượng).
Việc đề cập thái độ cũng là một góc nhìn hữu ích vì thái
độ có tác động mạnh mẽ đến kĩ năng (ví dụ: thái độ kì
thị khó làm cho một người thực hiện tốt kĩ năng biết thể
hiện sự tôn trọng với người khác).

Kĩ năng sống là gì?
∗ Theo Tổ chức Văn hoá, Khoa học và Giáo dục Liên hợp
quốc (UNESCO), KNS gắn với 4 trụ cột của giáo dục, đó là:
Học để biết gồm các kĩ năng tư duy như: tư duy phê phán,
tư duy sáng tạo, ra quyết định, giải quyết vấn đề, nhận
thức được hậu quả…; Học làm người gồm các kĩ năng cá
nhân như: ứng phó với căng thẳng, kiểm soát cảm xúc, tự
nhận thức, tự tin,…; Học để sống với người khác gồm các
kĩ năng xã hội như: giao tiếp, thương lượng, tự khẳng
định, hợp tác, làm việc theo nhóm, thể hiện sự cảm thông;
Học để làm gồm kĩ năng thực hiện công việc và các nhiệm

vụ như: kĩ năng đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm,…
∗ Quan niệm của UNESCO là quan niệm rất chi tiết, cụ thể,
có nhấn mạnh thêm kĩ năng thực hiện công việc và nhiệm
vụ.

Kĩ năng sống là gì?
KNS bao gồm một loạt các kĩ năng cụ
thể, cần thiết cho cuộc sống hằng ngày
của con người. Bản chất của KNS là kĩ
năng tự quản lí bản thân và khả năng
ứng xử phù hợp với những người khác
và với xã hội, khả năng ứng phó tích
cực trước các tình huống của cuộc sống.

Giáo dục kĩ năng sống

∗Giáo dục kĩ năng sống là hình thành
cách sống tích cực trong xã hội hiện
đại, là xây dựng hành vi lành mạnh và
thay đổi những hành vi, thói quen tiêu
cực trên cơ sở giúp người học có cả
kiến thức, giá trị, thái độ và các kĩ
năng thích hợp
∗Giáo dục kĩ năng sống cần được thực
hiện thống nhất trong mục tiêu giáo
dục nhân cách toàn diện thông qua quá
trình dạy học.

Giáo dục KNS
dựa trên cách tiếp cận năng lực
∗ Giáo dục KNS không dừng ở việc thay đổi nhận
thức bằng cách cung cấp thông tin, tri thức mà
tập trung vào mục tiêu làm thay đổi hành vi theo
hướng tích cực, mang tính xây dựng đối với các
vấn đề đặt ra trong cuộc sống.
∗ Giáo dục KNS giúp cho người học hiểu được
những tác động mà hành vi và thái độ của mình
có thể gây ra, do đó họ ứng dụng những nguyên
tắc phát triển bền vững vào cuộc sống của mình.
∗ Người có kĩ năng là người có thái độ, hành vi tích
cực đối với môi trường tự nhiên, môi trường xã
hội, đối với các vấn đề của cuộc sống.

Nguyên tắc giáo dục kĩ năng sống

∗ Tổ chức các hoạt động học tập dựa trên cơ sở tôn
trọng lẫn nhau giữa GV và HS, HS và HS.
∗ Các hoạt động giúp HS phản ánh tư tưởng, suy nghĩ
và phân tích các trải nghiệm trong cuộc sống của HS
∗ HS tự tổng kết việc học của mình, giáo viên không
Tổng kết tóm tắt thay họ.
∗ Khuyến khích HS thay đổi giá trị, thái độ và hành vi
cũ để chấp nhận những giá trị, thái độ, cách ứng xử
mới
∗ Đặt tầm quan trọng vào giải quyết vấn đề, không chỉ
là ghi nhớ những thông điệp hoặc các kĩ năng

∗ Người học vận dụng kĩ năng và kiến thức mới vào các
tình huống thực của cuộc sống.

TẠI SAO CẦN TRANG BỊ KĨ NĂNG SỐNG
CHO HỌC SINH?

TẠI SAO CẦN TRANG BỊ KĨ NĂNG SỐNG
CHO HỌC SINH?
Kĩ năng sống phát triển cá nhân và thúc
đẩy xã hội theo hướng tích cực
Có thể nói KNS chính là những nhịp cầu giúp
con người biến kiến thức thành thái độ, hành
vi và thói quen tích cực, lành mạnh. Người có
KNS phù hợp sẽ luôn vững vàng trước những
khó khăn, thử thách; biết ứng xử, giải quyết
vấn đề một cách tích cực và phù hợp; họ
thường thành công hơn trong cuộc sống,
luôn yêu đời và làm chủ cuộc sống của chính
mình. Ngược lại, người thiếu KNS thường bị
vấp váp, dễ bị thất bại trong cuộc sống.

Không những thúc đẩy sự phát triển
cá nhân, KNS còn góp phần thúc
đẩy sự phát triển của xã hội, giúp
ngăn ngừa các vấn đề xã hội và bảo
vệ quyền con người. Việc thiếu KNS
của cá nhân là một nguyên nhân

làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội
như: nghiện rượu, nghiện ma túy,
mại dâm, cờ bạc,… Việc giáo dục
KNS sẽ thúc đẩy những hành vi
mang tính xã hội tích cực, giúp
nâng cao chất lượng cuộc sống xã
hội và giảm các vấn đề xã hội.

Bài tập 2
10 phút – thảo luận
Xây dựng mục tiêu giáo dục KNS
∗Kiến thức:
∗Kĩ năng:
∗Thái độ:

Mục tiêu kiến thức
∗ Nhận BIẾT được quy tắc, cách thức
thực hiện các hành vi, việc làm trong
sinh hoạt và các tình huống của cuộc
sống hàng ngày phù hợp với các chuẩn
mực, giá trị đạo đức, pháp luật, văn
hóa, xã hội; thể hiện lối sống tích cực,
an toàn và hiệu quả.
∗ HIỂU được ý nghĩa, tầm quan trọng của
lối sống tích cực, an toàn và hiệu quả
đối với sự phát triển cá nhân và xã hội.

Mục tiêu kĩ năng
∗ TỰ ĐÁNH GIÁ giá hành vi bằng cách đối
chiếu với các chuẩn mực, giá trị và KNS
đã học  lựa chọn, thực hiện và điều
chỉnh các hành vi, việc làm phù hợp với
những chuẩn mực, giá trị và KNS đã học.
∗ Rèn luyện TRẢI NGHIỆM qua hoạt động
tình huống để TÍCH LUỸ kinh nghiệm
∗ ỨNG DỤNG, thực hiện được những chuẩn
mực, giá trị và KNS đã học trong cuộc
sống hằng ngày ở trường, ở nhà và ở cộng
đồng.

Mục tiêu thái độ
∗Tin tưởng, tích cực rèn luyện lối
sống tích cực, an toàn và hiệu
quả. Đồng tình, ủng hộ những
hành vi, việc làm thể hiện lối
sống tích cực, an toàn và hiệu
quả. Phê phán những hành vi,
việc làm thể hiện lối sống không
tích cực. Thiếu an toàn,…

Chu trình học tập

HỌC

TIN

HÀNH

Mục tiêu của chương trình
Tóm lại, Chương trình bao gồm cả yêu cầu
nâng cao nhận thức, bồi dưỡng tình cảm, thái
độ, hình thành niềm tin và yêu cầu phát triển
kĩ năng, hành vi tích cực cho HS. Giữa các
mục tiêu này có mối quan hệ hữu cơ với nhau,
củng cố, bổ sung lẫn nhau, trong đó, mục tiêu
phát triển kĩ năng, hành vi tích cực cho HS là
mục tiêu cuối cùng và quan trọng nhất.

AI?
NHỮNG ĐỐI TƯỢNG THAM
GIA GIÁO DỤC KNS CHO HS?

Tài liệu liên quan

Xem thêm: Biểu Mẫu Lệnh Điều Động Vận Chuyển Hàng Hóa Nội Bộ, Biểu Mẫu Lệnh Điều Chuyển Nội Bộ

*

Tìm hiểu việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học trong dạy học môn Kĩ thuật lớp 4, 5 24 5 26

*

Bài giảng tập huấn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học-lớp 5-Khoa học-phần 1 35 2 12

*

Bài giảng tập huấn Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học-lớp 5-phần chung 30 3 18

*

GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC HIỆN NAY 2 670 0

*

GIÁO dục kĩ NĂNG SỐNG CHO học SINH TIỂU học QUA các môn học 6 583 4

*

skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 24 777 1

*

SKKN giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua chủ đề tập tính ở động vật – sinh học lớp 11 58 754 2

*

Tập Huấn Giáo Viên Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học 17 524 0

*

Tập Huấn Giáo Viên Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học 21 407 0

*

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 35 348 1

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Ủy Thác Đầu Tư, Vấn Đề Khi Ký Hợp Đồng Ủy Thác Đầu Tư

(7.49 MB – 69 trang) – Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học-tài liệu tập huấn cực hay

Viết một bình luận