tai lieu dang vien moi

Lịch sử Đảng | Đảng kỳ | Điều lệ Đảng | Sách chính trị | Văn kiện Đảng toàn tập | Giới thiệu văn kiện Đảng | Văn kiện Đại hội Đảng | Hội nghị BCH Trung ương

Đang xem: Tai lieu dang vien moi

Lịch sử Đảng | Đảng kỳ | Điều lệ Đảng | Sách chính trị | Văn kiện Đảng toàn tập | Giới thiệu văn kiện Đảng | Văn kiện Đại hội Đảng | Hội nghị BCH Trung ương

Lịch sử Đảng | Đảng kỳ | Điều lệ Đảng | Sách chính trị | Văn kiện Đảng toàn tập | Giới thiệu văn kiện Đảng | Văn kiện Đại hội Đảng | Hội nghị BCH Trung ương
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia – Sự thật Năm xuất bản: Đã xem: 35225

Lịch sử Đảng | Đảng kỳ | Điều lệ Đảng | Sách chính trị | Văn kiện Đảng toàn tập | Giới thiệu văn kiện Đảng | Văn kiện Đại hội Đảng | Hội nghị BCH Trung ương

Lịch sử Đảng | Đảng kỳ | Điều lệ Đảng | Sách chính trị | Văn kiện Đảng toàn tập | Giới thiệu văn kiện Đảng | Văn kiện Đại hội Đảng | Hội nghị BCH Trung ương

Lịch sử Đảng | Đảng kỳ | Điều lệ Đảng | Sách chính trị | Văn kiện Đảng toàn tập | Giới thiệu văn kiện Đảng | Văn kiện Đại hội Đảng | Hội nghị BCH Trung ương
Bài 1. CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM Doc
Bài 2 ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯƠNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM Doc
Bài 3. PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN TỘC, DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Doc
Bài 4. ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA ĐẢNG Doc
Bài 5. PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ; XÂY DỰNG VA PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Bài 6. TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC, GIỮ VỮNG MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI Doc

Lịch sử Đảng | Đảng kỳ | Điều lệ Đảng | Sách chính trị | Văn kiện Đảng toàn tập | Giới thiệu văn kiện Đảng | Văn kiện Đại hội Đảng | Hội nghị BCH Trung ương
Bài 8. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ
Bài 9. XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC Doc
Bài 10. PHẤN ĐẤU, RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Doc

Lịch sử Đảng | Đảng kỳ | Điều lệ Đảng | Sách chính trị | Văn kiện Đảng toàn tập | Giới thiệu văn kiện Đảng | Văn kiện Đại hội Đảng | Hội nghị BCH Trung ương

Xem thêm: Fau G Download Archives – Resilience Program Start

*

XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

*

Về cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ đổi mới (trích Văn kiện Đảng)

*

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

*

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế

Lịch sử Đảng | Đảng kỳ | Điều lệ Đảng | Sách chính trị | Văn kiện Đảng toàn tập | Giới thiệu văn kiện Đảng | Văn kiện Đại hội Đảng | Hội nghị BCH Trung ương

*

Công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay – Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp

Lịch sử Đảng | Đảng kỳ | Điều lệ Đảng | Sách chính trị | Văn kiện Đảng toàn tập | Giới thiệu văn kiện Đảng | Văn kiện Đại hội Đảng | Hội nghị BCH Trung ương

Lịch sử Đảng | Đảng kỳ | Điều lệ Đảng | Sách chính trị | Văn kiện Đảng toàn tập | Giới thiệu văn kiện Đảng | Văn kiện Đại hội Đảng | Hội nghị BCH Trung ương

*

Bầu cử trong Đảng – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn từ Đại hội Đảng ở cơ sở
div.focus-item” data-cycle-prev=”.cycle-prev” data-cycle-next=”.cycle-next” data-cycle-pause-on-hover=”true” data-cycle-log=”false”>

*

Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(ĐCSVN) – Ngày 9/3/2021, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của…

*

Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(ĐHXIII) – Công tác tuyên truyền cần kế thừa những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả; tập trung tuyên truyền toàn diện, đồng bộ, phong phú, sinh động về thành công của Đại hội, về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới; chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm lấy “xây làm chính”, “lấy đẹp dẹp xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

*

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(ĐCSVN) – Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

*

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3

(ĐCSVN) – Kéo dài thời hạn bảo hiểm xe máy bắt buộc tối đa 3 năm; người tham gia bảo hiểm y tế trong tình trạng cấp cứu được khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở nào; giáo viên công lập không cần có chứng chỉ ngoại ngữ, tin…

*

11 nhóm người ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 tại Việt Nam

(ĐCSVN) – Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 09/02/2021, phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022. Vắc xin do COVAX Facility cung ứng, hỗ trợ cho Việt Nam.

*

Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Lịch sử Đảng | Đảng kỳ | Điều lệ Đảng | Sách chính trị | Văn kiện Đảng toàn tập | Giới thiệu văn kiện Đảng | Văn kiện Đại hội Đảng | Hội nghị BCH Trung ương

Xem thêm: modun 10 mam non

Lịch sử Đảng Đảng kỳ Điều lệ Đảng Sách chính trị Văn kiện Đảng toàn tập Giới thiệu văn kiện Đảng Văn kiện Đại hội Đảng Hội nghị BCH Trung ương

Viết một bình luận