Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ mẫu 2d

Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ mẫu 2d

Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ mẫu 2d tải về tại đây: https://bocdau.com/wp-content/uploads/2021/04/Phieu-bo-sung-ly-lich.doc Mẫu 2d/TCTW Họ và tên: ……………………………………………………. Tên gọi khác: ………………………………….……….. Số hiệu: ………………… Chức vụ, đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………   PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH Năm……….   Ngày sinh:…………./…………/19……….. ;                                                                 Ngày vào Đảng:………../………../…………….. Địa chỉ thường trú hiện nay:…………………………………………………………………….………………………………………………………………..…….. Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. … Đọc tiếp