Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ mẫu 2d

Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ mẫu 2d tải về tại đây: https://bocdau.com/wp-content/uploads/2021/04/Phieu-bo-sung-ly-lich.doc Mẫu 2d/TCTW Họ và tên: ……………………………………………………. Tên gọi khác: ………………………………….……….. Số hiệu: ………………… Chức vụ, đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………   PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH Năm……….   Ngày sinh:…………./…………/19……….. ;                                                                 Ngày vào Đảng:………../………../…………….. Địa chỉ thường trú hiện nay:…………………………………………………………………….………………………………………………………………..…….. Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. … Đọc tiếp