Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 15, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Thông Tư 133

*

Mẫu Sổ Sách Kế Toán Thuế

mau so sach ke toan , danh muc so ke toan, mau so ke toan theo quyet dinh 48, so sach ke toan theo qd48, danh muc so ke toan theo quyet dinh 15, so sach ke toan theo qd15

 

Mẫu số S03a – DNN : SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Đơn vi:………..

Đang xem: Sổ nhật ký chung theo quyết định 15

Mẫu số: S03a – DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm: ….

Đơn vị tính: ……………..

Xem thêm: du toan 97

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Đã ghi Sổ Cái

STT dòng

Số hiệu TK đối ứng

Số phát sinh

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

Số trang trước chuyển sang

Cộng chuyển sang trang sau

x

x

x

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….

– Ngày mở sổ: …….

Xem thêm: Download Chỉ Thị 15-Ct/Tw Ngày 7/7/2007 Của Bộ Chính Trị, Sơ Kết Thực Hiện Chỉ Thị Số 15

Ngày ….tháng ….năm …..

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

*

Tweet

*

*

*

*

*

—————————————————————-

DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA(THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC)

 

Viết một bình luận