Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, sự kiện nào đã diễn ra ngày 24 – 2 – 1930? , Đảng Cộng sản Việt Nam lấy ngày 3/2 hàng năm là ngày thành lập Đảng., Đông Dương Cộng sản liên đoàn gia nhậ

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyenthikieuhoanh673249

Hội nghị chính thức bầu Trịnh Đình Cửu làm Phụ trách Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau hội nghị, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đề nghị xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 24 tháng 2 năm 1930 Ban Chấp hành Trung ương lâm thời nhóm họp và đã chính thức chấp thuận đề nghị.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: BaoPDG5

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, sự kiện nào đã diễn ra ngày 24 – 2 – 1930? Đảng Cộng sản Việt Nam lấy ngày 3/2 hàng năm là ngày thành lập Đảng.

Đông Dương Cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua Lời kêu gộ nhân ngày thành lập Đảng.

Chính cương, Sách lược vắn tắt là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

Hội nghị chính thức bầu Trịnh Đình Cửu làm Phụ trách Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau hội nghị, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đề nghị xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 24 tháng 2 năm 1930 Ban Chấp hành Trung ương lâm thời nhóm họp và đã chính thức chấp thuận đề nghị.

Đọc thêm  Download Tài Liệu Giáo Trình Kinh Tế Ngoại Thương, Giáo Trình Kinh Tế Ngoại Thương

Viết một bình luận