Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp tư sản Việt Nam phân hoá thành hai bộ phận là, tư sản dân tộc và tư sản mại bản., tư sản mại bản và tiểu tư sản., tư sản phong kiến và tư sản mại bản., tư

Lời giải 1:

Họ tên người giải: harryisthebest1

→ chọn `A`

`-` Tư sản dân tộc và tư sản mại bản 

`-` Giai cấp tư sản Việt Nam được phân hóa thành hai bộ phận : tầng lớp tư sản mại bản có quyền lợi gắn liền với đế quốc nên câu kết chặt chẽ về chính trị với chúng ; tầng lớp tư sản dân dộc có khuynh hướng kinh doanh độc lập nên ít nhiều có tinh thành dân tộc , dân chủ , chống đế quốc và phong kiến , nhưng thái độ không kiên định , dễ thỏa hiệp 

`@Harryisthebest`

Đọc thêm  mẫu lý lịch 2c/tctw

Viết một bình luận