sách xưa

Liên kết bổ ích Cụ Ngô Hùng Diễn Tủ Sách Của Bạn Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn
Sách Xưa Kho Sách Cũ Sách Xưa – Nhà Kho Quán Ven Đường
Click tấm ảnh để download một số hình ảnh người Việt
đi lính Tây thời Đệ Nhất Thế Chiến
Xin click ngay tấm hình trên để download hay đọc
Lời giới thiệu của Bác Sĩ Hà Ngọc Thuần
Nông cổ mín đàm (chữ Hán:  農賈茗談 ; nghĩa là “uống trà bàn chuyện làm ruộng và đi buôn”) là tờ báo tiếng Việt do Paul Canavaggio – một chủ đồn điền và thương gia người đảo Corse, hội viên Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ làm chủ nhiệm, chủ bút lần lượt là các ký giả Dũ Thúc Lương Khắc Ninh, Gilbert Trần Chánh Chiếu, Nguyễn Chánh Sắt. Nông cổ mín đàm bàn về nông nghiệp và thương nghiệp, phát hành thứ năm hằng tuần tại Sài Gòn bằng chữ Quốc ngữ. Số 1 ra ngày 1 tháng 8 năm 1901. Một thời gian sau báo được xuất bản một tuần 3 kì. Sau khi phát hành số ra ngày 4 tháng 11 năm 1921 thì báo bị đình bản. Đây được coi là tờ báo kinh tế đầu tiên bằng chữ quốc ngữ.
Tuần báo Nông Cổ Mín Đàm số 21~30 p.pdf      38735
Tuần báo Nông Cổ Mín Đàm số 31~40 p.pdf      37944
Tuần báo Nông Cổ Mín Đàm số 41~44 p.pdf      15686
Tuần báo Nông Cổ Mín Đàm số 45~55 p.pdf      21479
Tuần báo Nông Cổ Mín Đàm số 66~75 p.pdf      22496
Tuần báo Nông Cổ Mín Đàm số 76~85 p.pdf      20169
Tuần báo Nông Cổ Mín Đàm số 86~95 p.pdf      19832
Tuần báo Nông Cổ Mín Đàm số 96~105 p.pdf          18959
Tuần báo Nông Cổ Mín Đàm số 106~115 p.pdf        20460
Tuần báo Nông Cổ Mín Đàm số 116~125 p.pdf        21417
Tuần báo Nông Cổ Mín Đàm số 126~135 p.pdf        22315
Tuần báo Nông Cổ Mín Đàm số 136~145 p.pdf        22027
Tuần báo Nông Cổ Mín Đàm số 146~150 p.pdf        10977
Click ngay tấm ảnh trên để download hay đọc
Click ngay tấm ảnh trên để download hay đọc
Việt Nam Văn Học Sử Yếu.PDF
Việt Nam Phong Tục (Phan Kế Bính)
Việt Nam Văn Hóa Sử Cương
Cổ Nhân Đàm Luận
Hổ Trướng Khu Cơ (Đào Duy Từ)
Phật Giáo (Trần Trọng Kim)
Đại Nam Thực Lục (Tập 1)
Đại Nam Thực Lục (Tập 2)
Đại Nam Thực Lục (Tập 3)
Đại Nam Thực Lục (Tập 4)
Đại Nam Thực Lục (Tập 5)
An Nam Chí Lược
Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca
Đường Thi (Trần Trọng Kim)
Gia Định Thành thông Chí
Quốc Sử Di Biên
Saigon Năm Xưa (Vương Hồng Sển)
Nam Phong Tạp Chí  Q01_QN_001-006_T001.pdf    15195
Nam Phong Tạp Chí  Q01_QN_001-006_T002.pdf   6281
Nam Phong Tạp Chí  Q01_QN_001-006_T003.pdf   5623
Nam Phong Tạp Chí  Q01_QN_001-006_T004.pdf   6460
Nam Phong Tạp Chí  Q01_QN_001-006_T005.pdf   6958
Nam Phong Tạp Chí  Q01_QN_001-006_T006.pdf   6540
Nam Phong Tạp Chí  Q02_QN_007-012_T007.pdf   8465
Nam Phong Tạp Chí  Q02_QN_007-012_T008.pdf   7667
Nam Phong Tạp Chí  Q02_QN_007-012_T009.pdf   8177
Nam Phong Tạp Chí  Q02_QN_007-012_T010.pdf   8592
Nam Phong Tạp Chí  Q02_QN_007-012_T011.pdf   8044
Nam Phong Tạp Chí  Q02_QN_007-012_T012.pdf   6570
Nam Phong Tạp Chí  Q03_QN_013-018_T013.pdf   5216
Nam Phong Tạp Chí  Q03_QN_013-018_T014.pdf   6734
Nam Phong Tạp Chí  Q03_QN_013-018_T015.pdf   5851
Nam Phong Tạp Chí  Q03_QN_013-018_T016.pdf   4804
Nam Phong Tạp Chí  Q03_QN_013-018_T017.pdf   7688
Nam Phong Tạp Chí  Q03_QN_013-018_T018.pdf   8139
Nam Phong Tạp Chí  Q04_QN_019-024_T019.pdf   8769
Nam Phong Tạp Chí  Q04_QN_019-024_T020.pdf   9674
Nam Phong Tạp Chí  Q04_QN_019-024_T021.pdf   9897
Nam Phong Tạp Chí  Q04_QN_019-024_T022.pdf   10437
Nam Phong Tạp Chí  Q04_QN_019-024_T023.pdf   10035
Nam Phong Tạp Chí  Q04_QN_019-024_T024.pdf   9721
Nam Phong Tạp Chí  Q05_QN_025-030_T025.pdf   10534
Nam Phong Tạp Chí  Q05_QN_025-030_T026.pdf   12661
Nam Phong Tạp Chí  Q05_QN_025-030_T027.pdf   10841
Nam Phong Tạp Chí  Q05_QN_025-030_T028.pdf   10467
Nam Phong Tạp Chí  Q05_QN_025-030_T029.pdf   12492
Nam Phong Tạp Chí  Q05_QN_025-030_T030.pdf   10737
Nam Phong Tạp Chí  Q06_QN_031-036_T031.pdf   12010
Nam Phong Tạp Chí  Q06_QN_031-036_T032.pdf   11371
Nam Phong Tạp Chí  Q06_QN_031-036_T033.pdf   11664
Nam Phong Tạp Chí  Q06_QN_031-036_T034.pdf   11589
Nam Phong Tạp Chí  Q06_QN_031-036_T035.pdf   12613
Nam Phong Tạp Chí  Q06_QN_031-036_T036.pdf   11837
Nam Phong Tạp Chí  Q07_QN_037-042_T037.pdf   8619
Nam Phong Tạp Chí  Q07_QN_037-042_T038.pdf   8147
Nam Phong Tạp Chí  Q07_QN_037-042_T039.pdf   8249
Nam Phong Tạp Chí  Q07_QN_037-042_T040.pdf   10794
Nam Phong Tạp Chí  Q07_QN_037-042_T041.pdf   9066
Nam Phong Tạp Chí  Q07_QN_037-042_T042.pdf   8509
Nam Phong Tạp Chí  Q08_QN_043-048_T043.pdf   9223
Nam Phong Tạp Chí  Q08_QN_043-048_T044.pdf   8836
Nam Phong Tạp Chí  Q08_QN_043-048_T045.pdf   8565
Nam Phong Tạp Chí  Q08_QN_043-048_T046.pdf   9660
Nam Phong Tạp Chí  Q08_QN_043-048_T047.pdf   9696
Nam Phong Tạp Chí  Q08_QN_043-048_T048.pdf   9360
Nam Phong Tạp Chí  Q09_QN_049-054_T049.pdf   8638
Nam Phong Tạp Chí  Q09_QN_049-054_T050.pdf   8431
Nam Phong Tạp Chí  Q09_QN_049-054_T051.pdf   12422
Nam Phong Tạp Chí  Q09_QN_049-054_T052.pdf   9890
Nam Phong Tạp Chí  Q09_QN_049-054_T053.pdf   9135
Nam Phong Tạp Chí  Q09_QN_049-054_T054.pdf   8840
Nam Phong Tạp Chí  Q10_QN_055-060_T055.pdf   11524
Nam Phong Tạp Chí  Q10_QN_055-060_T056.pdf   8762
Nam Phong Tạp Chí  Q10_QN_055-060_T057.pdf   10257
Nam Phong Tạp Chí  Q10_QN_055-060_T058.pdf   10264
Nam Phong Tạp Chí  Q10_QN_055-060_T059.pdf   12112
Nam Phong Tạp Chí  Q10_QN_055-060_T060.pdf   10107
Nam Phong Tạp Chí  Q11_QN_061-066_T061.pdf   10475
Nam Phong Tạp Chí  Q11_QN_061-066_T062.pdf   11472
Nam Phong Tạp Chí  Q11_QN_061-066_T063.pdf   11954
Nam Phong Tạp Chí  Q11_QN_061-066_T064.pdf   9667
Nam Phong Tạp Chí  Q11_QN_061-066_T065.pdf   13676
Nam Phong Tạp Chí  Q11_QN_061-066_T066.pdf   11850
Nam Phong Tạp Chí  Q12_QN_067-072_T067.pdf   11902
Nam Phong Tạp Chí  Q12_QN_067-072_T068.pdf   12850
Nam Phong Tạp Chí  Q12_QN_067-072_T069.pdf   12485
Nam Phong Tạp Chí  Q12_QN_067-072_T070.pdf   15554
Nam Phong Tạp Chí  Q12_QN_067-072_T071.pdf   13418
Nam Phong Tạp Chí  Q12_QN_067-072_T072.pdf   14458
Nam Phong Tạp Chí  Q13_QN_073-078_T073.pdf   11408
Nam Phong Tạp Chí  Q13_QN_073-078_T074.pdf   11233
Nam Phong Tạp Chí  Q13_QN_073-078_T075.pdf   11727
Nam Phong Tạp Chí  Q13_QN_073-078_T076.pdf   11191
Nam Phong Tạp Chí  Q13_QN_073-078_T077.pdf   10932
Nam Phong Tạp Chí  Q13_QN_073-078_T078.pdf   12008
Nam Phong Tạp Chí  Q14_QN_079-084_T079.pdf   13127
Nam Phong Tạp Chí  Q14_QN_079-084_T080.pdf   15012
Nam Phong Tạp Chí  Q14_QN_079-084_T081.pdf   14857
Nam Phong Tạp Chí  Q14_QN_079-084_T082.pdf   13515
Nam Phong Tạp Chí  Q14_QN_079-084_T083.pdf   14960
Nam Phong Tạp Chí  Q14_QN_079-084_T084.pdf   14632
Nam Phong Tạp Chí  Q15_QN_085-090_T085.pdf   9957
Nam Phong Tạp Chí  Q15_QN_085-090_T086.pdf   10327
Nam Phong Tạp Chí  Q15_QN_085-090_T087.pdf   10548
Nam Phong Tạp Chí  Q15_QN_085-090_T088.pdf   9737
Nam Phong Tạp Chí  Q15_QN_085-090_T089.pdf   10671
Nam Phong Tạp Chí  Q15_QN_085-090_T090.pdf   10547
Nam Phong Tạp Chí  Q16_QN_091-096_T091.pdf   10589
Nam Phong Tạp Chí  Q16_QN_091-096_T092.pdf   10638
Nam Phong Tạp Chí  Q16_QN_091-096_T093.pdf   10726
Nam Phong Tạp Chí  Q16_QN_091-096_T094.pdf   10539
Nam Phong Tạp Chí  Q16_QN_091-096_T095.pdf   10235
Nam Phong Tạp Chí  Q16_QN_091-096_T096.pdf   9524
Nam Phong Tạp Chí  Q17_QN_097-101_T097.pdf   15682
Nam Phong Tạp Chí  Q17_QN_097-101_T098.pdf   13680
Nam Phong Tạp Chí  Q17_QN_097-101_T099.pdf   15482
Nam Phong Tạp Chí  Q17_QN_097-101_T100.pdf   14744
Nam Phong Tạp Chí  Q17_QN_097-101_T101.pdf   15879
Nam Phong Tạp Chí  Q18_QN_102-106_T102.pdf   10727
Nam Phong Tạp Chí  Q18_QN_102-106_T103.pdf   11023
Nam Phong Tạp Chí  Q18_QN_102-106_T104.pdf   11955
Nam Phong Tạp Chí  Q18_QN_102-106_T105.pdf   10306
Nam Phong Tạp Chí  Q18_QN_102-106_T106.pdf   10587
Nam Phong Tạp Chí  Q19_QN_107-112_T107.pdf   12035
Nam Phong Tạp Chí  Q19_QN_107-112_T108.pdf   11026
Nam Phong Tạp Chí  Q19_QN_107-112_T109.pdf   10057
Nam Phong Tạp Chí  Q19_QN_107-112_T110.pdf   11270
Nam Phong Tạp Chí  Q19_QN_107-112_T111.pdf   11170
Nam Phong Tạp Chí  Q19_QN_107-112_T112.pdf   10934
Nam Phong Tạp Chí  Q20_QN_113-118_T113.pdf   15577
Nam Phong Tạp Chí  Q20_QN_113-118_T114.pdf   14505
Nam Phong Tạp Chí  Q20_QN_113-118_T115.pdf   15279
Nam Phong Tạp Chí  Q20_QN_113-118_T116.pdf   14939
Nam Phong Tạp Chí  Q20_QN_113-118_T117.pdf   16167
Nam Phong Tạp Chí  Q20_QN_113-118_T118.pdf   12478
Nam Phong Tạp Chí  Q21_QN_119-124_T119.pdf   13965
Nam Phong Tạp Chí  Q21_QN_119-124_T120.pdf   13837
Nam Phong Tạp Chí  Q21_QN_119-124_T121.pdf   14635
Nam Phong Tạp Chí  Q21_QN_119-124_T122.pdf   12613
Nam Phong Tạp Chí  Q21_QN_119-124_T123.pdf   14024
Nam Phong Tạp Chí  Q21_QN_119-124_T124.pdf   13453
Nam Phong Tạp Chí  Q22_QN_125-130_T125.pdf   10634
Nam Phong Tạp Chí  Q22_QN_125-130_T126.pdf   11581
Nam Phong Tạp Chí  Q22_QN_125-130_T127.pdf   11407
Nam Phong Tạp Chí  Q22_QN_125-130_T128.pdf   11041
Nam Phong Tạp Chí  Q22_QN_125-130_T129.pdf   10800
Nam Phong Tạp Chí  Q22_QN_125-130_T130.pdf   11269
Nam Phong Tạp Chí  Q23_QN_131-135_T131.pdf   10846
Nam Phong Tạp Chí  Q23_QN_131-135_T132.pdf   11357
Nam Phong Tạp Chí  Q23_QN_131-135_T133.pdf   11568
Nam Phong Tạp Chí  Q23_QN_131-135_T134.pdf   11359
Nam Phong Tạp Chí  Q23_QN_131-135_T135.pdf   10520
Nam Phong Tạp Chí  Q24_QN_136-139_T136.pdf   10938
Nam Phong Tạp Chí  Q24_QN_136-139_T137.pdf   11041
Nam Phong Tạp Chí  Q24_QN_136-139_T138.pdf   10543
Nam Phong Tạp Chí  Q24_QN_136-139_T139.pdf   10699
Nam Phong Tạp Chí  Q25_QN_140-145_T140.pdf   10236
Nam Phong Tạp Chí  Q25_QN_140-145_T141.pdf   11171
Nam Phong Tạp Chí  Q25_QN_140-145_T142.pdf   10293
Nam Phong Tạp Chí  Q25_QN_140-145_T143.pdf   11118
Nam Phong Tạp Chí  Q25_QN_140-145_T144.pdf   10300
Nam Phong Tạp Chí  Q25_QN_140-145_T145.pdf   10097
Nam Phong Tạp Chí  Q26_QN_146-151_T146.pdf   9998
Nam Phong Tạp Chí  Q26_QN_146-151_T147.pdf   11061
Nam Phong Tạp Chí  Q26_QN_146-151_T148.pdf   10096
Nam Phong Tạp Chí  Q26_QN_146-151_T149.pdf   10595
Nam Phong Tạp Chí  Q26_QN_146-151_T150.pdf   10963
Nam Phong Tạp Chí  Q26_QN_146-151_T151.pdf   10342
Nam Phong Tạp Chí  Q27_QN_152-157_T152.pdf   16142
Nam Phong Tạp Chí  Q27_QN_152-157_T153.pdf   13241
Nam Phong Tạp Chí  Q27_QN_152-157_T154.pdf   15460
Nam Phong Tạp Chí  Q27_QN_152-157_T155.pdf   15819
Nam Phong Tạp Chí  Q27_QN_152-157_T156.pdf   15091
Nam Phong Tạp Chí  Q27_QN_152-157_T157.pdf   14266
Nam Phong Tạp Chí  Q28_QN_158-163_T158.pdf   9676
Nam Phong Tạp Chí  Q28_QN_158-163_T159.pdf   10065
Nam Phong Tạp Chí  Q28_QN_158-163_T160.pdf   11270
Nam Phong Tạp Chí  Q28_QN_158-163_T161.pdf   11585
Nam Phong Tạp Chí  Q28_QN_158-163_T162.pdf   10017
Nam Phong Tạp Chí  Q28_QN_158-163_T163.pdf   10451
Nam Phong Tạp Chí  Q29_QN_164-167_T164.pdf   10992
Nam Phong Tạp Chí  Q29_QN_164-167_T165.pdf   11968
Nam Phong Tạp Chí  Q29_QN_164-167_T166.pdf   10701
Nam Phong Tạp Chí  Q29_QN_164-167_T167.pdf   13115
Nam Phong Tạp Chí  Q30_QN_168-173_T168.pdf   12162
Nam Phong Tạp Chí  Q30_QN_168-173_T169.pdf   11862
Nam Phong Tạp Chí  Q30_QN_168-173_T170.pdf   10823
Nam Phong Tạp Chí  Q30_QN_168-173_T171.pdf   11136
Nam Phong Tạp Chí  Q30_QN_168-173_T172.pdf   10900
Nam Phong Tạp Chí  Q30_QN_168-173_T173.pdf   10541
Nam Phong Tạp Chí  Q31_QN_174-179_T174.pdf   16340
Nam Phong Tạp Chí  Q31_QN_174-179_T175.pdf   17710
Nam Phong Tạp Chí  Q31_QN_174-179_T176.pdf   17812
Nam Phong Tạp Chí  Q31_QN_174-179_T177.pdf   17678
Nam Phong Tạp Chí  Q31_QN_174-179_T178.pdf   15889
Nam Phong Tạp Chí  Q31_QN_174-179_T179.pdf   16760
Nam Phong Tạp Chí  Q32_QN_180-185_T180.pdf   13833
Nam Phong Tạp Chí  Q32_QN_180-185_T181.pdf   12457
Nam Phong Tạp Chí  Q32_QN_180-185_T182.pdf   13358
Nam Phong Tạp Chí  Q32_QN_180-185_T183.pdf   11869
Nam Phong Tạp Chí  Q32_QN_180-185_T184.pdf   13669
Nam Phong Tạp Chí  Q32_QN_180-185_T185.pdf   14730
Nam Phong Tạp Chí  Q33_QN_186-191_SDB.pdf     4377
Nam Phong Tạp Chí  Q33_QN_186-191_T186.pdf   11823
Nam Phong Tạp Chí  Q33_QN_186-191_T187.pdf   14426
Nam Phong Tạp Chí  Q33_QN_186-191_T188.pdf   12959
Nam Phong Tạp Chí  Q33_QN_186-191_T189.pdf   12460
Nam Phong Tạp Chí  Q33_QN_186-191_T190.pdf   14226
Nam Phong Tạp Chí  Q33_QN_186-191_T191.pdf   12871
Nam Phong Tạp Chí  Q34_QN_192-198_T192.pdf   13035
Nam Phong Tạp Chí  Q34_QN_192-198_T193.pdf   14703
Nam Phong Tạp Chí  Q34_QN_192-198_T194.pdf   6771
Nam Phong Tạp Chí  Q34_QN_192-198_T195.pdf   6244
Nam Phong Tạp Chí  Q34_QN_192-198_T196.pdf   5412
Nam Phong Tạp Chí  Q34_QN_192-198_T197.pdf   5731
Nam Phong Tạp Chí  Q34_QN_192-198_T198.pdf   5048
Nam Phong Tạp Chí  Q35_QN_199-210_T199.pdf   6493
Nam Phong Tạp Chí  Q35_QN_199-210_T200.pdf   6705
Nam Phong Tạp Chí  Q35_QN_199-210_T201-202.pdf         7526
Nam Phong Tạp Chí  Q35_QN_199-210_T203.pdf   5826
Nam Phong Tạp Chí  Q35_QN_199-210_T204.pdf   5032
Nam Phong Tạp Chí  Q35_QN_199-210_T205.pdf   5967
Nam Phong Tạp Chí  Q35_QN_199-210_T206.pdf   5320
Nam Phong Tạp Chí  Q35_QN_199-210_T207.pdf   5579
Nam Phong Tạp Chí  Q35_QN_199-210_T208.pdf   4807
Nam Phong Tạp Chí  Q35_QN_199-210_T209.pdf   5648
Nam Phong Tạp Chí  Q35_QN_199-210_T210.pdf    7018
Thi Nhân Việt Nam 
Audiobook: Thi Nhân Việt Nam (22-Jan-2015)
Tập 1
Tập 2
Tập 3
Xin mời Anh Em cùng đọc chơi, và bàn luận (Bác Sĩ Hà Ngọc Thuần)
Bác Sĩ Trần Văn Tích góp ý
Bài viết của Bác Sĩ Hà Ngọc Thuần về sách xưa
Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca  (in 1954)
Sò Nghêu Đối Thoại
Sãi Vãi
Tiểu Phi Lạc Náo Saigon (tập 1)
Tiểu Phi Lạc Náo Saigon (tập 2)
Thối Thực Ký Văn
Sử Ký Tư Mã Thiên (sách scan)
Que Son Tam Nguyen Thi Tap  Cai luong phu_.pdf      8215
Tay Du Truyen (AB.81)_.pdf             31165
Truyen Dong Thien Vuong (AB.648)_.pdf           37802
Khau Su Ky_.pdf           23700
S ào  Nam- ÂnT ập.pdf          18523
Trung Ky Dan Bien Thi Mat Ky-Phan Chu Trinh-1973_.pdf         19261
Tri Tan Xuan Nham Ngo 1942_ 034.pdf    10762
Tri Tan Tap Chi 28-Avril-1942 044.pdf         4422
Tri Tan Tap Chi 28-11-1945  212.pdf         8166
Tri Tan Tap Chi (16-Juin-1942) 050.pdf         4224
Tri Tan Tap Chi (7-Jan-1942) 030.pdf         4436
Tri Tan tap Chi (2-Juin-1942) 048.pdf         4424
Góp ý của Bác Sĩ Hà Ngọc Thuần QY13HD về Tì Bà Hành
Nguyễn Duy Chính nói về tác giả Tì Bà Hanh
Tử Hà nói vể Giang Châu Tư Mã thanh sam thấp
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư 2 
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư 15 
Đây là quyển sử rất lớn, chữ Hán, chỉ có ba quyển (1, 2, và 15)
Quyển Kim Vân Kiều nầy rất lớn số bytes, chữ Nôm
Click ngay tấm ảnh liên hệ để download.

Đang xem: Sách xưa

Vì các quyển sách nơi đây có số bytes khá lớn, quí khách nên download về computer nhà rồi mới xem .
Click ngay tấm ảnh liên hệ để download. Xin mời trở lại vì còn dài dài sách hiếm sẽ bỏ lên.
Vì các quyển sách nơi đây có số bytes khá lớn, quí khách nên download về computer nhà rồi mới xem .
Vì các quyển sách nơi đây có số bytes khá lớn, quí khách nên download về computer nhà rồi mới xem .
Click ngay các tấm ảnh liên hệ để download
Click ngay các tấm ảnh liên hệ để download
Vì các quyển sách nơi đây có số bytes khá lớn, quí khách nên download về computer nhà rồi mới xem .
Sẽ chưng bày nguyên bộ Nam Phong Tạp Chí khi có thì giờ
Click ngay tấm ảnh để download dạng scan từ trang, nguyên bản sách in ngày xưa.

Xem thêm: 10 Tình Huống Sư Phạm Khó Xử Lý Tình Huống Sư Phạm Mầm Non Violet

Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Đồng Ấu (text).PDF (dạng đánh máy lại)
Click ngay tấm ảnh để download dạng scan từ trang, nguyên bản sách in ngày xưa.
Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Sơ Đẳng (text).PDF (dạng đánh máy lại)
Click ngay tấm ảnh để download dạng scan từ trang, nguyên bản sách in ngày xưa.

Xem thêm: bài thu hoạch tiếng anh là gì

Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị(text).PDF (dạng đánh máy lại)
Quí khách của Quán Ven Đường cần có software (free) là
Adobe Acroreader mới đọc được các quyển sách xưa nầy.
Nếu computer của quí khách chưa có thì có thể install nó nơi đây.

*

 
Click ngay tấm ảnh liên hệ để download.
Vì các quyển sách nơi đây có số bytes khá lớn, quí khách nên download về computer nhà rồi mới xem .

*

Click ngay các tấm ảnh liên hệ để download

*

Vì file PDF khá lớn quí khách save về Hard disk trước sau đó hãy open để đọc

*
*
*

Click ngay hình để download hay đọc
Vì files có dố bytes lớn các bạn kiên nhẫn chờ.

*

***  
Saigon Năm Xưa_Vương Hồng Sển.PDF  28000KB
Annam Chi Luoc.Pdf          1307
Dai Viet Su Ky Toan Thu.Pdf             6542
Dai Viet Su Luoc.Pdf    935
Kham Dinh Viet Su Thong Giam Cuong Muc.Pdf            8455
Lam Son Thuc Luc.Pdf             309
Viet Su Thong Luan.Pdf     144
***
Click ngay hình để download hay đọc
Click ngay hình để download hay đọc
Click ngay hình để download hay đọc
Click ngay hình để download hay đọc bản text file (vài máy không đọc được)
Việt Sử Toàn Thư (Bản Scan, máy nào cũng đọc được).PDF

*

Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer

*

Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer

*

Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer

*

Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer

*

Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer
Xem hướng dẫn download tại đây
P.S.: Tất cả các ebook và audio book post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏng, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Nhớ like và share Facebook ủng hộ chúng tôi nhé. Thanks các bạn nhiều nha.
MUA SÁCH GIẤY
Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung
gmail.com
Fanpage: https://www.fb.com/tusachcuabanfanpage
ZaloPage: http://oa.zalo.me/3367291310425812126
Kinh Thi (Thi Kinh Tập Truyện) – Khổng Tử (Trọn bộ 3 tập)
19.05.201621.10.2017 vuontoidinhcao Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kinh Thi (Thi Kinh Tập Truyện) 
Tác giả: Khổng Tử
Dịch giả: Tạ Quang Phát
NXB Đà Nẵng 2003
Trọn bộ 3 tập (bản đầy đủ, hoàn chỉnh nhất)

Giới thiệu:

Kinh Thi Trung văn giản thể: 诗经; phồn thể: 詩經; bính âm: Shī Jīng (tiếng Anh: Classic of Poetry hoặc Book of Odes, The odes) là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo.

Các bài thơ trong Kinh Thi được sáng tác trong khoảng thời gian 500 năm, từ đầu thời Tây Chu đến giữa thời Xuân Thu, gồm 311 bài thơ. Kinh Thi chia làm ba bộ phận lớn là Phong, Nhã và Tụng. Nguồn gốc các bài thơ trong Kinh Thi khá phức tạp, gồm cả ca dao, dân ca và nhã nhạc triều đình, với các tác giả thuộc mọi tầng lớp trong xã hội đương thời. Từ lĩnh vực dân gian, âm nhạc được chuyển sang lĩnh vực thành văn rồi thành kinh tịch, Kinh Thi đã trải qua quá trình sưu tầm, chỉnh lý, biên soạn công phu.

Lời nhà xuất bản:

Lần này cùng với Hàn Phi Tử của Hàn Phi, Đạo Đức Kinh của Lão Tử chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bạn đọc Thi Kinh Tập Truyện của Khổng Tử do Tạ Quang Phát dịch. Chúng tôi thấy đây là bản dịch hoàn chỉnh và đầy đủ hơn những bản dịch trước đây. Bản dịch này cũng đã được ông Nguyễn Xuân Tảo nguyên là biên tập viên lâu năm của Văn học cổ điển Trung Quốc (NXB Văn học) biên tập và hiệu đính lại. 

Download Kinh Thi (Thi Kinh Tập Truyện) – Khổng Tử – Tập 1 – 695 trang.PDF Download Kinh Thi (Thi Kinh Tập Truyện) – Khổng Tử – Tập 1 – 695 trang .PDF – Link phụ
Download Kinh Thi (Thi Kinh Tập Truyện) – Khổng Tử – Tập 2 – 591 trang.PDF
Download Kinh Thi (Thi Kinh Tập Truyện) – Khổng Tử – Tập 2 – 591 trang .PDF – Link phụ
Download Kinh Thi (Thi Kinh Tập Truyện) – Khổng Tử – Tập 2 – 591 trang .PDF – Link phụ
Download Kinh Thi (Thi Kinh Tập Truyện) – Khổng Tử – Tập 3 – 628 trang.PDF
Download Kinh Thi (Thi Kinh Tập Truyện) – Khổng Tử – Tập 3 – 628 trang .PDF – Link phụ      

Viết một bình luận